MENU Zapri

Večnivojski razpis proizvodnje

Omogoča količinsko in vrednostno planiranje in krmiljenje proizvodnje, pred kalkulacijo lastnih (in prodajnih) cen izdelkov, kalkulacijo delovnih in po kalkulacijo delovnih nalogov. Materialne sestavnice izdelkov so lahko več nivojske. Omogoča tudi izdelavo tehnološke sestavnice izdelka.

Modul je neločljivo povezan z materialnim skladiščnim poslovanjem, kjer dobiva količinske in vrednostne podatke o materialih (surovinah) ter naročili kupcev in dobaviteljem preko katerih omogoča sistem MRP II planiranja oziroma pregledovanja napovedanega stanja zalog na proizvodih, polizdelkih in materialih. Na podlagi naročil kupcev je možno tudi direktno razpisovanje delovnih nalogov za naročene izdelke (primerno za naročniško proizvodnjo). Poleg spremljanja lastne proizvodnje projekt podpira tudi proizvodnjo preko kooperantov. Modul večnivojski razpis proizvodnje je lahko povezan tudi z modulom SDD (spremljanje dela delavcev) preko katerega nudi potrebne podatke za obračun plač in v pokalkulacijo delovnih nalogov pošilja informacije o dejanskih pripravljalnih in izdelovalnih časih. Modul je primeren tako za ponovljivo (serijsko) kot naročniško proizvodnjo.

Osnovne funkcije

 • Izdelava materialnih sestavnic: modularno, strukturno (več nivojsko)
 • Izdelava seznama standardnih tehnoloških operacij
 • Povezava sestavin s tehnološkimi operacijami
 • Izdelava tehnoloških postopkov
 • Predkalkulacija cene izdelka
 • Plan proizvodnje
 • Razpis delovnih nalogov
 • Izpis proizvodne dokumentacije z možnostjo oblikovanja
 • Kalkulacija delovnih nalogov
 • Kopiranje materialne sestavnice delovnega naloga v »standardno« sestavnico izdelka
 • Sledenje potrebam (materialne, časovne)
 • Naročanje manjkajočih sestavin dobaviteljem.
 • Naročanje manjkajočih polizdelkov v proizvodnjo.
 • Sledenje stanja proizvodnje
 • Zaključevanje delovnih nalogov z možnostjo samodejnega knjiženja v skladiščno poslovanje
 • Možnost prijave izmeta
 • Serijsko zaključevanje delovnih nalogov (lahko tudi z avtomatiziranim knjiženjem porabe sestavin)
 • Možnost povezave delovnih nalogov z MES sistemi (avtomatizacije knjiženja)
 • Pokalkulacija delovnih nalogov
 • MRP II planiranje (v povezavi z moduloma materialno skladiščno poslovanje in naročili kupcev in dobaviteljem)
 • Sledenje dela delavcev (doseg/preseg norme) s predpripravo za plače
 • Sledljivost loti, serije, serijske številke tako na sestavinah, kot na izdelkih.
 • Spremljanje tehnološke kooperacije (naročanje v kooperacijo, prevzemanje iz kooperacije, stanje kooperacije).

Podrobneje o funkcijah

 • Izdelava modularne sestavnice izdelka.
 • Izdelava strukturne (več nivojske) sestavnice izdelka.
 • Uporaba alternativ na sestavinah.
 • Sestavine v sestavnici so lahko vezane na datumske spremembe.
 • Poleg količine sestavine potrebne za izdelavo izdelka omogočeno tudi vnašanje količinskega in odstotkovnega izmeta.
 • Dodatni opisi na posamezni sestavini v materialni sestavnici.
 • Možnost uporabe fantomskih (navideznih) polizdelkov sklopov.
 • Direkten pogled na risbo izdelka in risbo sestavine.
 • Uvoz sestavnic iz različnih vrst datotek (txt, excell,…).
 • Izdelava tehnoloških postopkov izdelave izdelkov opredeljenih z operacijami, časi priprave in izdelave, načinom prehajanja iz ene operacije na drugo operacijo, določenimi delovnimi postajami (stroji), delovnimi mesti oziroma kooperanti. Možnost povezave operacije in dokumentnega sistema.
 • Določitev orodij na posameznih operacijah tehnološkega postopka.
 • Možnost dodajanja tehnoloških opisov na posamezno operacijo tehnološkega postopka ali na tehnološki postopek v celoti.
 • Materialno tehnološka sestavnica za povezavo sestavin z operacijami tehnološkega postopka.
 • Nastavitev sistema izračuna lastne (proizvodne) cene izdelka: neposredni proizvajalni stroški (z možnostjo dodajanja režije), planske cene, predkalkuirane cene po ceniku.
 • Predklakulacija cen (lastnih, prodajnih) izdelka po različnih scenarijih (za različno količino »serije«, z upoštevanjem cen sestavin na skladišču ali po ceniku, vključitev predvidenih stroškov režije, vklop/izklop pripravnih časov,…). Možnost tudi primerjalne kalkulacije.
 • (Pred)kalkulacija porekla.
 • Izdelava plana proizvodnje (lahko preko naročil kupcev ali odpremnih nalogov modula NDK ali avtomatsko kreiranje vezano na signalne zaloge), rezervacije sestavin za plan proizvodnje, razpis delovnih nalogov na podlagi plana z možnostjo samodejnega izračunavanja datumov pričetka izdelave.
 • Razpis delovnih nalogov v eni ali več knjigah z določitvijo datuma pričetka izdelave in roka izdelave.
 • Možnost uvoza delovnih nalogov iz zunanjih aplikacij (preko čarovnika za uvoz ali API povezave).
 • Kopiranje delovnih nalogov iz obstoječih delovnih nalogov, razpis delovnih nalogov iz naročil kupcev, razpis delovnih nalogov iz MRP II planiranja, razpis delovnih nalogov iz plana proizvodnje, uvoz delovnih nalogov iz zunanjih virov.
 • Možnost samodejnega razpisa podrejenih delovnih nalogov (več nivojska proizvodnja) s samodejnim izračunavanjem roka izdelave in datumov pričetka izdelave.
 • Izpis proizvodne dokumentacije (delovni nalogi, materialne liste, tehnološke liste, delovni lističi, delovni nalogi za kooperacijo); hitro tiskanje pred določenih vrst dokumentacije hkrati (preko enega ukaza).
 • Možnost preoblikovanja proizvodne dokumentacije.
 • Različni sistemi dodeljevanja serij ali serijskih številk izdelku delovnega naloga.
 • Ob vnosu izdelka v delovni nalog, se delovnemu nalogu priredi standardna materialna sestavnica izdelka in standardni tehnološki postopek izdelka.
 • Opcija več različnih izdelkov po enem delovnem nalogu.
 • Možnost spreminjanja materialne in tehnološke sestavnice na delovnem nalogu (spremembe ostanejo le za delovni nalog).
 • Možnost masovne menjave sestavin na izbranih delovnih nalogih.
 • Možnost dodeljevanja predvidenega datuma in ure pričetka (in konca) izvajanja posamezne tehnološke operacije delovnega naloga.
 • Možnost uvoza sestavnice delovnega naloga iz različnih vrst datotek (txt, excell,…).
 • Možnost prenosa (kopiranja) materialne sestavnice delovnega naloga v standardno modularno sestavnico izdelka.
 • Dodajanje poljubnega opisa in navodil na delovni nalog.
 • Dodajanje poljubnih dodatnih podatkov (lastnosti) na delovni nalog z možnostjo prednastavitve po posamezni knjigi delovnih nalogov.
 • Analitična povezava delovnih nalogov z naročili kupcev, naročniki, stroškovnim mesti in nosilci ter referenti.
 • Možnost samodejne priprave »kooperantske dobavnice« za material, ki ga kooperantu pošiljamo preko kooperantskega delovnega naloga ali povezava prenosa na odpremni nalog ali naročilo kupca programa NDK.
 • Kalkulacija delovnega naloga razčlenjena po posameznih elementih delovnega naloga (materiali, delovne postaje – stroji, delovna mesta, kooperanti).
 • Možnost poseganja v cene posameznih elementov delovnega naloga in »krojenje« kalkulacije.
 • Možnost nastavitev različnih odstotkov režije po posameznih elementih delovnega naloga.
 • Kontrola razpoložljivosti sestavin za razpisane delovne naloge za določeno periodo, stranko ali analitiko. Možnost zamenjave z alternativami.
 • Interno naročanje (izdelava internih naročil nabavni službi) ali avtomatizirana izdelava naročil dobaviteljem za manjkajoče sestavine glede na rezultat kontrole razpoložljivosti; algoritem izračunavanja razpoložljivosti sestavin upošteva knjižno zalogo, predvidene prihode na zalogo (naročila dobaviteljem, delovni nalogi) ter predviden odhod iz zaloge (delovni nalogi). Avtomatsko določanje potrebnega roka dobave.
 • Avtomatizirana izdelava delovnih nalogov za manjkajoče polizdelke glede na rezultat kontrole razpoložljivosti. Avtomatsko določanje roka izdelave in datuma pričetka izdelave kreiranih delovnih nalogov. Možna samodejna avtomatska razgradnja po vseh nivojih.
 • Kontrola razpoložljivosti kapacitet delovnih postaj (stroji in naprave) tre potrebnega števila ur delavcev.
 • Tabelarični in grafični prikaz zasedenosti delovnih postaj v izbranem časovnem obdobju, pregled operacij v zamujanju.
 • Vnos izdelanih količin po delovnem nalogu z možnostjo avtomatiziranega knjiženja porabe (izdaje) sestavin in prejema izdelka v materialnem skladiščnem poslovanju.
 • Možnost prenosa delovnih nalogov na MES sisteme, možnost prejemanja podatkov o proizvedenih količinah izdelkov in porabljenih sestavinah iz MES sistemov.
 • Poleg vnosa (dobrih) izdelkov možnost vnosa slabih (izmetnih) izdelkov.
 • Pri knjiženju porabe možnost vnosa dejansko porabljenih količin materiala tudi z zamenjavo dejansko porabljenih materialov glede na predvidene.
 • Možnost »klicanja« delovnega naloga v izdajo materiala in prejem izdelka v primeru knjiženja porabe ob izdajanju materiala v skladišču oziroma knjiženju prevzema izdelka.
 • Možnost vnosa dejansko porabljenega časa po posameznih operacijah delovnega naloga v delovni nalog »ročno« ali posredno preko funkcije spremljanje dela delavcev.
 • Možnost uporabe posebnega sistema delovnih nalogov za vzorčenje.
 • Možnost uporabe posebnega sistema delovnih nalogov za popravila.
 • Možnost serijskega knjiženja delovnih nalogov v materialno skladiščno poslovanje (za več delovnih nalogov hkrati se lahko izdela izdajo-porabo sestavin in prejem izdelkov).
 • Možnost knjiženja porabe sestavine deljeno po več delovnih nalogih hkrati s predlogom delitve po delovnih nalogih.
 • Statusno spremljanje (tudi vizualno – različne barve) stanja delovnih nalogov (razpisani, v izdelavi, zaključeni, v zamujanju, z opozorilom).
 • Sprotno spremljanje stanja delovnega naloga časovno, količinsko, vrednostno.
 • Nadzor nad operacijami (prikaz časovne razporeditve po koledarju), pregled operacij v zamujanju.
 • Pokalkulacija delovnih nalogov z izračunom dejanske proizvodne cene izdelka (različni sistemi, možnost definiranja različnih dodatkov).
 • Primerjava dejanske porabe materiala in porabljenega časa s predvidenimi po delovnemu nalogu in standardnemu normativu (materialni in tehnološki sestavnici).
 • Možnost samodejne korekcije prevzemne cene izdelka glede na pokalkulacijsko ceno delovnega naloga za posamezen delovni nalog ali za izbrano časovno obdobje.
 • Podroben vpogled v stanje sestavin in izdelkov (zaloga začetek, naročeno kupci, poraba proizvodnja, izdelava proizvodnja, naročeno dobavitelji, zaloga konec) po posameznih tednih.
 • Sledljivost porabe in izdelave po delovnih nalogih.
 • Možnost sledenja sestavin in izdelkov po serijskih številkah ali serijah.
 • Mehko sledenje izdelkov delovnega naloga po serijskih številkah.
 • Varnostni sistem z omejitvami dostopa posameznih funkcij/šifrantov.
 • Vnos dejansko opravljenega dela delavca za posamezen delovni dan po operacijah delovnih nalogov (vnos izdelane količine ter dejansko porabljenega časa). Predpriprava podatkov za obračun plač glede na opravljeno delo po časovnem sistemu (poleg opravljenega delovnega časa tudi prikaz dosega norme), po sistemu točk (delo na »akord«) ali po zahtevnosti opravljenih operacij. Priprava datoteke za pripravo obračuna plač v SAOP program obračun plač zaposlenim (OPZ).
 • Možnost naknadnega polnjenja normiranih stroškov dela na delovne naloge v kolikor se ne spremlja dejanskega dela delavcev in/ali prijavlja opravljen čas pri knjiženju delovnega naloga.
 • Spremljanje tehnološke kooperacije. Preko izdajanja (naročanja) v kooperacijo se za kooperanta izdela naročilo za njegove operacije, ki se lahko nahajajo v različnih delovnih nalogih. Po (delno) opravljenem naročilu se izdela prejem iz kooperacije (možnost vnosa dejanske cene kooperacije). Pregled nad stanjem pri kooperantu (stanje nedokončanih operacij), pregled kartice operacije.
 • Bogate varnostne nastavitve (dovoljenja, prepovedi).
 • Posebne vrste delovnih nalogov: dopolnjevanje obstoječega izdelka, razstavljanje izdelka na sestavne dele, projektni delovni nalog (več izdelkov na istem delovnem nalogu – pogoj ena sestavnica).

Standardni šifranti

 • Šifrant Stranke vsebujejo podatke o kupcih in dobaviteljih (kooperantih)
 • Šifrant Artikli poleg osnovnih podatkov o artiklih ponuja še kopico dodatnih podatkov, npr. indikator vodenja serij, konti za zalogo/porabo, masa in prostornina na enoto, količina pakiranja, planske cene, privzete lokacije skladiščenja in minimalne zaloge, plansko tehnološki podatki (pretočni časi, povprečne dnevne količine, periode združevanja…), podatki vezani na sledljivost (loti, serije, serijske številke),…
 • Materialne sestavnice z možnostjo oblikovanja modularne (eno nivojske) ali strukturne (več nivojske) sestavnice. Poleg količine vgradnje sestavine je možno podajati tudi različne vrste izmeta (količinski ali odstotkovni), možnost datumske vezave veljavnosti nastopanja sestavine v sestavnici, oznaka pozicije, pripenjanje dokumentacije (npr. risbe) sestavine v sestavnici, različni pripomočki preračuna količine (npr. pretvorba dimenzijsko definiranih količin v težo), uporaba fantomskih sklopov, alternativne sestavine, …
 • Tehnološki postopki predpisujejo postopke izdelave (pol)izdelkov. Tehnološki postopki vsebujejo tehnološke operacije za katere se določi pripravljane in izdelovalne čase, na katerih delovnih postajah se izvajajo, katera delovna mesta jih izvajajo, število delavcev, navodila-napotki, predpisana orodja, povezani dokumenti in opisi, kooperantske operacije (kooperant, strošek kooperacije)…
 • Materialno tehnološka sestavnica povezuje sestavine z operacijami tehnoloških postopkov (v katero operacijo tehnološkega postopka posameznega (pol)izdelka vstopajo določene sestavine iz materialne sestavnice).
 • Šifrant Delovni koledarji omogočajo definiranje delovnih dni in neto ur v posameznem delovnem dnevu; različni deli proizvodnje se lahko navezujejo na različne delovne koledarje
 • Šifrant Delovna mesta v povezavi s kadrovsko evidenco z določeno urno osnovo (točko)
 • Šifrant zahtevnosti operacij z vnosom datumsko opredeljene vrednosti posamezne zahtevnosti
 • Šifrant Stroji, naprave in orodja v povezavi z osnovnimi sredstvi in določenimi urnimi osnovami in možnostjo prednastavljene režije
 • Šifrant Delovne postaje kot proizvajalne celice, ki združujejo stroje (naprave in orodja) ter delovna mesta ter izbrani delovni koledar z definirano dnevno kapaciteto in izkoristkom
 • Šifrant Standardne tehnološke operacije z definiranimi časi priprave in izdelave, načini prehajanja iz ene operacije na drugo operacijo ter definiranimi delovnimi postajami ali kooperanti (s stroški kooperacije)
 • Šifrant Knjige delovnih nalogov z nastavitvami skladišč za izdajanje (porabo materiala-sestavin) in prejemanje (prevzem izdelka), režijskimi stroški (za potrebe kalkulacije in pokalkulacije oziroma izračuna dejanske proizvodne cene), analitik (SM, SN, referenti), dodatnimi podatki (lastnostmi), ostalimi nastavitvami za čim bolj avtomatizirano operativno delo. Možnost preddefiniranja lastnih podatkov (lastnosti po meri) na delovnih nalogih.
 • Šifrant Standardni teksti delovnih nalogov z možnostjo prednastavitve ponavljajočih tekstov v glavi ali nogi delovnega naloga
 • Šifrant Stroškovna mesta vsebujejo podatke o stroškovnih mestih, ki predstavljajo eno od možnih analitik delovnih nalogov, prejemov in izdaj
 • Šifrant Stroškovni nosilci vsebujejo podatke o stroškovnih nosilcih, ki predstavljajo eno od možnih analitik delovnih nalogov, prejemov in izdaj
 • Šifrant Referenti vsebujejo podatke o referentih, ki predstavljajo eno od možnih analitik delovnih nalogov, prejemov in izdaj

Poročila

Standardna poročila

 • Planirana zasedenost delovnih postaj v tabelarični in grafični obliki kot prikaz zasedenega (razpoložljivega/prezasedenega) stanja razporejenega dela glede na predvideno kapaciteto tudi analitično po delovnih nalogih in operacijah z možnostjo direktnega dostopa do podatkov posamezne operacije znotraj delovnega naloga
 • Prikaz potrebnega števila ur delavcev v izbrani časovni periodi
 • Prikaz koledarske-časovne razporeditve operacij po delovnih postajah tabelarično in v časovnem traku.
 • Prikaz operacij v zamujanju.
 • Dejanska zasedenost (izkoristek) delovnih postaj
 • Simulacija več nivojskih potreb za krovni delovni nalog
 • Simulacija večnivojskih potreb za izdelek brez delovnega naloga
 • Kalkulacija (pred kalkulacija) izdelkov po standardnem normativu (materialni sestavnici in tehnologiji izdelave)
 • EBITDA kalkulacija
 • Prikaz razlike med kalkulacijsko ceno izdelka in plansko ceno izdelka (v kolikor se spremljajo zaloge izdelkov po metodi lanskih cen)
 • Pripadnost materialov normativom in/ali delovnim nalogom (implozija) z možnostjo direktnega dostopa do podatkov posamezne sestavine delovnega naloga
 • Predvidena poraba materiala za kontrolo razpoložljivosti sestavin glede na razpisane delovne naloge, zalogo in razpisana naročila dobaviteljem (vključno z upoštevanjem prodaje – program NDK in projektne proizvodnje – program DN)
 • Pokalkulacija delovnega naloga (posamična, zbirna) s prikazom dejanske proizvodne cene in primerjavo dejansko proti predvidenemu (po delovnem nalogu ali normativu)
 • Prikaz razlike med dejansko pokalkulacijsko ceno izdelka in plansko ceno izdelka (v kolikor se spremljajo zaloge izdelkov po metodi lanskih cen)
 • Pregled odstopanja dejanske porabe izbranih sestavin glede na predvideno porabo po normativu ali sestavnici delovnega naloga.
 • Spremljanje časovne realizacije izdelkov v izbranem obdobju (primerjava med normiranimi in dejansko doseženimi proizvodnimi časi po operacijah izdelave izdelka).
 • Tedenski prikaz potreb za dolgoročnejšo tedensko ugotavljanje razpoložljivosti sestavin
 • Eksplozijski in implozijski prikaz materialnih sestavnic (eno ali več nivojsko). Zbirni prikaz sestavnice
 • Izpisi tehnoloških postopkov
 • Izpisi vseh standardnih šifrantov
 • Stanje kooperacije, kartica kooperacije
 • Nedovršena proizvodnja
 • Analize nad delom delavcev
 • Analiziranje predvidenih VS dejanskih časov po izdelkih (operacijah in delavcih)
 • Analize zastojev
 • Simulacije izračuna najzgodnejših proizvodnih rokov.

 

Dodatna poročila, s poljubnim oblikovanjem

 • Vsi pomembnejši dokumenti ali poročila se lahko poljubno nastavijo oz. oblikujejo
 • Vsako poročilo (izpis) se lahko shrani v poljubnem formatu (npr. pdf, jpg, html,…) in tudi pošlje po elektronski pošti

Možne samodejne procedure in pripomočki

 • Usklajevanje proizvodnih cen – možnost nastavitve samodejnega starta procedure usklajevanja pokalkulativnih cen delovnih nalogov s cenami na prejemih izdelkov (dnevno, tedensko, mesečno, ob kateri uri)
 • Odklepanje / zaklepanje delovnih nalogov
 • Masovno brisanje delovnih nalogov
 • Retrogradni prenos tehnologije
 • Primerjava (in/ali masovno popravljanje) materialnih in tehnoloških sestavnic za že izdelane delovne naloge
 • Izračun (in ponastavitev) maksimalnega števila nivojev sestavnice
 • Naknadno polnjenje delovnih nalogov s tehnološkimi operacijami
 • Avtomatizirano (samodejno) knjiženje porabe sestavin po delovnih nalogih
 • Pregled neizdanih sestavin skupaj ali po delovnih nalogih z možnostjo naknadnega knjiženja izdaje-porabe

Povezave z ostalimi programskimi moduli

 • Povezava z naročili kupcev (avtomatizirano razpisovanje delovnih nalogov na podlagi naročil kupcev, prenos naročil v plan proizvodnje)
 • Povezava z naročili dobaviteljem (avtomatizirano razpisovanje naročil dobaviteljem na podlagi razpisane proizvodnje)
 • Povezava s kontrolnimi nalogi prevzema proizvodnega procesa (modul QM).
 • Povezava s kontrolnimi nalogi medfazne kontrole (modul – QM) za nadzor proizvodnega procesa s pomočjo statističnih kontrolnih kart.
 • Povezava s kontrolnimi nalogi končne kontrole (modul QM).
 • MRP II planiranje
 • Povezava z delovnimi nalogu servisnega modula (SER) za skupni prikaz opravljenih ur delavcev
 • Povezava z delovnimi nalogi »projektne proizvodnje« modula (DN)
 • Prenos obračunskih podatkov o dejanskem delu delavca v izbranem obdobju (mesecu) na obračun plač zaposlenim (OPZ) po različnih sistemih
 • Zajem podatkov na delovnem mestu
 • Kalkulacija porekla izdelkov (v povezavi s fakturiranjem in materialnim skladiščnim poslovanjem).
 • Povezava z dokumentnim sistemom eRegsitartor (povezava dokumentov na sestavine materialne sestavnice, na izdelek, na operacije tehnološke sestavnice, na delovni nalog,…).
 • Povezava s skladiščnimi logističnimi sistemi (WMS).
 • Povezava z MES rešitvami.
 • Povezava z orodji časovnega razporejanja in terminiranja.
 • Povezava s podatkovnim skladiščem PBI.

Napoved zaloge

 • Povezava modula VRP z ostalimi moduli iCentra omogoča napoved zaloge artiklov za poljuben termin v prihodnosti; vpogled na zahtevo po posameznem artiklu ali za več artiklov skupaj
 • Posebna obdelava omogoča samodejni zagon izračuna neustreznih napovedanih zalog za poljubno časovno obdobje v prihodnosti, pri čemer uporabnik sam določi, kaj je neustreznost (prevelike zaloge, premajhne zaloge v odvisnosti od količine zaloge ali minimalne oziroma maksimalne zaloge); uporabnik tako dobi informacijo o tem kateri artikli na kateri dan (zaradi katerih dogodkov) bodo imeli preveliko ali premajhno zalogo
 • Možnost sistema aktivnega obveščanja (e-pošta, SMS) o artiklih katerih napovedana zaloga bo na določen dan v prihodnosti neustrezna.

MRP II planiranje

 • Omogoča enostavno in učinkovito planiranje delovnih nalogov (izdelki, polizdelki) ter naročil dobaviteljem (materiali - surovine)
 • MRP II planiranje je sestavni del modula dobavitelji in kupci
 • Planiranje se prične z izdelavo glavnega proizvodnega plana (izdelki, količine, končni datumi - roki)
 • Glavni plan lahko vnesemo »ročno«, ga uvozimo iz različnih vrst datotek (txt, excell,…), nastane na podlagi izbranih naročil kupcev ali že razpisanih delovnih nalogov
 • Na podlagi različnih sistemov (pretočni časi, dnevne količine) sistem po delovnem koledarju podjetja (glede na vnesen končni datum izdelka glavnega plana) izračuna (terminira) potreben začetni čas izdelave
 • Po izračunanih začetnih časih sledi MRP razgradnja glavnega plana v terminski plan; pri tem se upošteva trenutna veljavna materialna sestavnica izdelka
 • Terminski plan predstavlja spisek sestavin (polizdelki, izdelki) potrebnih za realizacijo glavnega plana
 • Vsaka sestavina v terminskem planu ima definirano bruto količino, izračunano potrebno neto količino, končni datum ter začetni datum - datum, ko je treba sestavino naročiti (material) oziroma jo razpisati na delovni nalog (polizdelki)
 • Prikaz podrobnosti na posamezni sestavini terminskega plana (prikaz vseh nalogov in naročil, ki so bili upoštevani v izračun neto potrebne količine)
 • Razpis delovnih nalogov na podlagi potrjenega terminskega plana
 • Razpis naročil dobaviteljem na podlagi potrjenega terminskega plana
 • Statusno spremljanje glavnih in terminskih planov
 • Široka paleta različnih izpisov/poročil vezanih na glavne in terminske plane (izpis plana, obdobni izpis plana, kontrolni izpis plana)
 • Možnost lastnega oblikovanja izpisov in poročil

Povezane funkcionalnosti

Materialno skladiščno poslovanje

Omogoča vodenje skladišča za material, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč.

Obvladovanje kakovosti (QM)

Omogoča obvladovanje kakovosti v proizvodnih in trgovskih podjetjih na vhodu in v procesu proizvodnje. Na podlagi opravljenih kontrolnih postopkov program omogoča tudi izdelavo certifikatnih listin končnih izdelkov.

Naročila dobaviteljem in naročila kupcev

Omogočen je hiter in enostaven vnos naročil, tiskanje naročil, priprava odpremnih in prevzemnih nalogov, tiskanje nalogov, knjiženje izdaj in prejemov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor