MENU Zapri

Materialno skladiščno poslovanje

Omogoča vodenje skladišča za material, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč.

Programska rešitev omogoča vodenje materialno skladiščenega poslovanja za materiale, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč. Na nivoju artikla omogoča tudi vodenje zalog po serijah (serijskih številkah …).

Poleg knjiženja prometa nudi možnost obdelave inventur artiklov in nivelacijo vrednosti zalog. Pri vnosu prometa in inventurnih popisnih list si lahko pomagamo s čitalcem črtne kode in ročnim terminalom za zajem podatkov.

Programska rešitev omogoča vodenje materialno skladiščenega poslovanja za materiale, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč. Na nivoju artikla omogoča tudi vodenje zalog po serijah (serijskih številkah …).

Poleg knjiženja prometa nudi možnost obdelave inventur artiklov in nivelacijo vrednosti zalog. Pri vnosu prometa in inventurnih popisnih list si lahko pomagamo s čitalcem črtne kode in ročnim terminalom za zajem podatkov.

Osnovne funkcije

 • Vnos prejemov, prenosov med skladišči in izdaj
 • Vnos predprejemov za potrebe kalkulacij
 • Avtomatski prenos temeljnice v glavno knjigo
 • Možnost uvoza e-sloga
 • Spremljanje in analiziranje dokumentov prejemov in izdaj
 • Poročanje za Instrastat
 • Odjava prodanega konsignacjskega blaga
 • Možnost oblikovanja večine izpisov

Podrobneje o funkcijah

 • Materialni obračuni po povprečni, zadnji, planski ceni in FIFO metodi
 • Avtomatski prenos temeljnice porabe materiala v glavno knjigo
 • Izdaje, prejemi, prenosi med skladišči
 • Prejem izdelkov v skladišče s črtno kodo
 • Uvoz vrstic v pred prejem, skozi xml datoteko, v obliki enostavnega računa ali enostavne dobavnice e-slog (gzs)
 • Izpis kartic prometa, prometa po dokumentih in kartice prometa po serijskih številkah z izbiro različnih kriterijev
 • Preglede prometa in zalog po skladiščih, z izbiro različnih kriterijev
 • Inventura
 • Priprava odjave prodanega konsignacjskega blaga
 • Vodenje serij
 • Vodenje serij in lokacij znotraj skladišč
 • Sledljivost serij
 • Lastnosti serije in certifikat kakovosti za serije
 • Prenos cen iz cenika v cenik
 • Oblikovanje skladiščnih dokumentov za uporabnika
 • Vračilo oz. reklamiranje prevzetega materiala dobavitelju
 • Spremljanje oz. analiziranje nabavnih dokumentov z možnostjo povezave s prejetimi računi
 • Pregled opravljenega prometa in zalog
 • Izdelavo vhodnih kalkulacij prejetih artiklov
 • Uporaba ročnih terminalov pri delu v skladišču (prejem, izdaja, prenos, inventura)
 • Možnost spremljanja prometa po različnih analitikah
 • Knjiženje izdaj z normativi
 • Možnost oblikovanja večine izpisov
 • Možnost priprave tranzitnega postopka za blago, ki je bilo pripeljano k našemu kupcu in ni fizično prišlo v naše skladišče
 • Priprava podatkov in izvoz v program ZZIstat za mesečno poročilo o odpremah v okviru Evropske skupnosti – Intrastat
 • Možnost priprave poročila za Intrastat, za odpreme, v taki obliki, da se lahko uvozi v obrazec na spletni strani Statističnega urada
 • Priprava plačilnih nalogov, knjiženj v glavno in davčno knjigo za potrebe odkupov
 • Avtomatska priprava minimalnih zalog glede na promet (izdaje v določenem obdobju)
 • Varnostni sistem za pravice in dovoljenja knjiženj prometov v materialno skladiščnem poslovanju

Standardna poročila

 • Stanje zalog: pregled stanja zalog po skladišču/kontu/artikli, kontu/skladišču/artiklu ali artiklu na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Dokumenti: pregled dokumentov na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Dokumenti po analitikah: pregled dokumentov po analitikah na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Kartica artikla: pregled kartice artikla na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Kartica analitike: pregled kartice analitike na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Kartica skladišča: pregled kartice skladišča na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Zbir količin in vrednosti artiklov: pregled skupnih vrednosti prejema in izdaje po artiklih in skupinah artiklov na preglednici ali tiskanem poročilu za eno ali več let in možnostjo grafičnega prikaza
 • Zbir količin in vrednosti analitik: pregled skupnih vrednosti prejema in izdaje po analitikah na preglednici ali tiskanem poročilu, za eno ali več let in možnostjo grafičnega prikaza
 • Promet artiklov po analitikah: pregled prometa po analitikah na preglednici ali tiskanem poročilu, za eno ali več let
 • Promet za konsignanta: pregled prometa za konsignanta na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Promet po kontih: pregled prometa po kontih zaloge/porabe na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Promet po skladiščih in kontih: pregled prometa po skladiščih in kontih zaloge/porabe na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Obračanje zalog: pregled obračanja zalog po artiklih in skupinah artiklov na preglednici ali tiskanem poročilu in z možnostjo grafičnega prikaza
 • Artikli brez prometa: pregled artiklov, ki po določenem datumu niso imeli prometa na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Artikli pred zapadlostjo: pregled serij artiklov, ki bodo zapadli do določenega datuma na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Manjkajoči artikli: pregled artiklov, katerih zaloga je manjša od minimalne zaloge na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Evidenčna kartica: pregled kartice artikla po evidenčnih cenah na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Promet po mesecih: zbirni pregled prejema/izdaje artikla po artiklu ali skupini artiklov na preglednici ali tiskanem poročilu in z možnostjo grafičnega prikaza
 • Evidenca v trgovini na debelo: pregled obrazca TDE na preglednici ali tiskanem poročilu
 • Evidenca izdaje serij blaga: pregled, komu smo izdali določene serije artiklov, za katere se vodijo serije
 • Komisijska zaloga: pregled zalog po skladiščih komisionarjev in cenah iz prodajnih cenikov. Obrazec je mogoče oblikovati s pomočjo sistema za oblikovanje obrazcev
 • Sledenje serije artikla: pregled, katere serije sestavin so vgrajene v izbrano serijo artikla oz. katere serije sestavov so izdelane iz izbrane serije artikla. Sledenje je omogočeno preko desetih nivojev
 • Statistika nabavnih cen: pregled najnižje, najvišje, povprečne in zadnje nabavne cene artikla v izbranem obdobju
 • Odkupi za dan plačila: za predprejeme, ki predstavljajo odkup od kmetov, je omogočen pregled odkupov po datumu zapadlosti, kar nam omogoča pregled nad tem, kateri odkupi zapadejo v plačilo v določenem obdobju
 • Kalo: primerjava normiranega priznanega kala za artikle z že knjiženimi odpisi in inventurnimi razlikami
 • Analiza prometa: v vrtilni tabeli so na voljo analize s podatki iz izdaj, prejemov in prenosov. Stranka si lahko nastavlja svoje poglede na podatke
 • Analiza nabave: v vrtilni tabelo so možne analize s podatki iz prejemov. Stranka si lahko nastavlja svoje poglede na podatke

Dodatna poročila

Vsi dokumenti, ki se izpisujejo za stranke, se lahko poljubno nastavijo oz.
oblikujejo.

 • Izpisi artiklov in strank se lahko poljubno oblikujejo, pripravijo etikete, dopisi
 • Iz podatkov, ki so v podatkovni zbirki, je mogoče izdelati poljubne analize, grafične prikaze in tabele
 • Vsa pripravljena poročila v tabelarični obliki se lahko prenašajo v druge elektronske oblike z izvozom
 • Poročila v obliki grafa se lahko poljubno oblikuje
 • Analize podatkov s pomočjo vrtilne tabele lahko prenesete v: izpis, tabelo, Excel, PDF, TXT ali graf

Dodatni pripomočki

 • Prevrednotenje prometa: naknadno prevrednotenje prometnih podatkov za tekoče in »naslednje« knjižno leto
 • Polnjenje cenika z nabavnimi cenami: masovno spreminjanje/dodajanje cenika v šifrantu artiklov z nabavnimi cenami iz prejemov MSP (Materialnega skladiščnega poslovanja)
 • Osvežitev knjižnega stanja inventure: osvežitev knjižnega stanja inventure z izbori iz prometa MSP. Pri tem ostanejo popisni podatki (dejansko stanje) nespremenjeni. Na novo se izračunajo inventurne razlike za inventuro
 • Odklepanje tabel: sproščanje zaklepov, ki so ostali na tabelah/zapisih zaradi izpada sistema

Povezane funkcionalnosti

Naročila dobaviteljem in naročila kupcev

Omogočen je hiter in enostaven vnos naročil, tiskanje naročil, priprava odpremnih in prevzemnih nalogov, tiskanje nalogov, knjiženje izdaj in prejemov.

Trgovina na drobno

Trgovina na drobno (maloprodaja) zagotavlja kakovostne informacije za izboljšanje vseh segmentov, od naročanja artiklov do upravljanja ponudbe na prodajnih policah. V svoje trgovine pravočasno plasirate optimalne količine najbolje prodajanih in najbolj dobičkonosnih artiklov.

Fakturiranje blaga in storitev

Omogoča fakturiranje blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah za davčne zavezance in končne potrošnike.

Saop je rešitev podjetja Seyfor