MENU Zapri

Naročila dobaviteljem in naročila kupcev

Omogočen je hiter in enostaven vnos naročil, tiskanje naročil, priprava odpremnih in prevzemnih nalogov, tiskanje nalogov, knjiženje izdaj in prejemov.

Omogočen je hiter in enostaven vnos naročil, tiskanje naročil, priprava odpremnih in prevzemnih nalogov, tiskanje nalogov, knjiženje izdaj in prejemov. Pri pripravi naročil si lahko pomagamo s čitalcem črtne kode. Črtne šifre so lahko vezane na artikel direktno ali preko pretvornikov (npr. različna pakiranja …). Na vrsticah naročil je mogoče navesti podatke o analitikah in davčne podatke, potrebne za obračun DDV, ki se razlikujejo od splošnih podatkov naročila. Odpremni nalogi se lahko urejajo in spreminjajo, dokler račun, ki izhaja iz odpremnega naloga ni knjižen v knjigovodstvo oz. glede na nastavitve. 

Pri naročanju dobaviteljem je omogočen vnos podatkov, ki so potrebni za naročilo blaga dobaviteljem. Ob dobavi blaga se odpre prevzem, ki se mu lahko določi, iz katerih naročil je bil narejen (sledljivost naročil). En prevzem je lahko iz več naročil. Po vnosu in potrditvi prevzema se lahko le-tega poknjiži v MSP (Materialno skladiščno poslovanje) ali TDR (Trgovino na drobno).

Omogočena je uporaba rezervacij količin po kupcih in času.

V navezavi na Večnivojski razpis proizvodnje planiranje in odpiranje delovnih nalogov. S povezavo na Servisno dejavnost omogočeno generiranje novih naprav za sledenje. Ob uporabi spletne trgovine možna nadgradnja v povezavo poslovanja na strani prodaje.

Program omogoča tudi vnos planov prodaje in planov nabave. Program podpira delo z ročnimi terminali BHT in računalniško izmenjavo podatkov (RIP).

Omogočen je hiter in enostaven vnos naročil, tiskanje naročil, priprava odpremnih in prevzemnih nalogov, tiskanje nalogov, knjiženje izdaj in prejemov. Pri pripravi naročil si lahko pomagamo s čitalcem črtne kode. Črtne šifre so lahko vezane na artikel direktno ali preko pretvornikov (npr. različna pakiranja …). Na vrsticah naročil je mogoče navesti podatke o analitikah in davčne podatke, potrebne za obračun DDV, ki se razlikujejo od splošnih podatkov naročila. Odpremni nalogi se lahko urejajo in spreminjajo, dokler račun, ki izhaja iz odpremnega naloga ni knjižen v knjigovodstvo oz. glede na nastavitve. 

Pri naročanju dobaviteljem je omogočen vnos podatkov, ki so potrebni za naročilo blaga dobaviteljem. Ob dobavi blaga se odpre prevzem, ki se mu lahko določi, iz katerih naročil je bil narejen (sledljivost naročil). En prevzem je lahko iz več naročil. Po vnosu in potrditvi prevzema se lahko le-tega poknjiži v MSP (Materialno skladiščno poslovanje) ali TDR (Trgovino na drobno).

Omogočena je uporaba rezervacij količin po kupcih in času.

V navezavi na Večnivojski razpis proizvodnje planiranje in odpiranje delovnih nalogov. S povezavo na Servisno dejavnost omogočeno generiranje novih naprav za sledenje. Ob uporabi spletne trgovine možna nadgradnja v povezavo poslovanja na strani prodaje.

Program omogoča tudi vnos planov prodaje in planov nabave. Program podpira delo z ročnimi terminali BHT in računalniško izmenjavo podatkov (RIP).

Osnovne funkcije

 • Sprejemanje naročil blaga in storitev v domači in tuji denarni enoti
 • Odprema blaga in storitev v domači in tuji denarni enoti
 • Naročanje blaga in storitev v domači in tuji denarni enoti
 • Prevzemanje blaga od dobaviteljev v domači in tuji denarni enoti
 • Planiranje prodaje in nabave
 • Vgrajena možnost analiziranja podatkov s pomočjo vrtilnih tabel
 • Spremljanje oz. analiziranje prodajnih dokumentov
 • Sistem hranjenja kopij v elektronski obliki
 • Možnost knjiženja izdaj v skladišču
 • Možnost knjiženja odprem v fakturo
 • Možnost poljubnega oblikovanja večine izpisov

Podrobneje o naročilih kupcev

 • Vodenje naročil kupcev v eni ali več knjigah
 • Vodenje odpremnih nalogov v eni ali več knjigah
 • Možnost izstavljanja dobavnic v različnih denarnih enotah
 • Uporaba privzetih cenikov in cenikov za stranke
 • Uporaba privzetih popustov in popustov za stranke
 • Ob vnosu šifre kupca – prejemnika, se predlagajo vsi potrebni podatki v glavi naročila kupca/odpremnega naloga
 • Vse predlagane podatke v glavi naročila kupca/odpremnega naloga je mogoče spremeniti
 • Ob vnosu šifre artikla, se predlagajo vsi potrebni podatki vrstice naročila kupca/odpremnega naloga
 • Vse predlagane podatke v vrstici naročila kupca/odpremnega naloga je mogoče prilagoditi zahtevam uporabnika
 • Prodajni pogoji se lahko predlagajo iz prejemnika ali plačnika, če je ta definiran v šifrantu strank
 • Možnost prilagajanja knjigovodskih podatkov s pomočjo knjižnih skupin
 • Večjezična priprava naročil kupcev/odpremnih nalogov
 • Prodaja zavezancem za DDV, malim davčnim zavezancem, končnim potrošnikom, izvoz in prodaje v Evropsko skupnost
 • Na istem naročilu kupcev/odpremnem nalogu je možno kombinirati vrstice, ki gredo skozi fakturiranje v različne stolpce knjige izdanih računov I-Rač
 • Možnost izdelave delnih odprem iz enega naročila kupca
 • Možnost prenosa odpremnih nalogov v materialno skladiščno poslovanje
 • Možnost prenosa odpremnih nalogov v obdobno fakturiranje
 • Uporaba do petih rabatov na celoten dokument, ki se lahko obračunavajo od skupne ali zmanjšane osnove
 • Spremljanje naročil kupcev/odpremnih nalogov po petih analitikah: stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika na nivoju dokumenta ali vrstice dokumenta
 • Možnost uporabe do petih vrstičnih popustov in rabatov, ki se lahko obračunavajo od skupne ali zmanjšane osnove
 • Možnost oblikovanja naročil kupcev/odpremnih nalogov
 • Serijsko tiskanje dobavnic
 • Samodejno shranjevanje izstavljenih naročil/dobavnic v dokumentacijski prostor kupca – plačnika v interni obliki (qr3) ali Adobe Acrobat obliki (pdf)
 • Pošiljanje naročil/dobavnic po e-pošti
 • Priprava (izvoz) dobavnice v e-slog obliki Enostavna dobavnica
 • Možnost enostavnega posamičnega ali serijskega kopiranja naročil kupcev
 • Možnost priprave zbirnih računov iz odpremnih nalogov
 • Možnost avtomatskega formiranja naročil dobaviteljem
 • Možnost kopiranja predračuna v naročilo kupca
 • Možnost kopiranja prevzema v naročilo kupca
 • Možnost priprave odpremnega naloga iz naročil kupcev
 • Uvoz naročil iz besedilne datoteke
 • Uvoz naročil iz BHT terminalov
 • Uvoz naročil preko e-slog Enostavno naročilo
 • Knjiga dokumentov
 • Spisek dokumentov s pomočjo oblikovanja
 • Kartice prodanih artiklov
 • Analiza odpreme s pomočjo vrtilnih tabel (OLAP)
 • Trošarine
 • Uporaba čitalcev črtne kode ali ročnih terminalov
 • Oblikovanje prodajnih cen (kalkulacije)
 • Omogočeno je množično spreminjanje in brisanje cen v cenikih
 • Omogočeno je vodenje »zgodovine« cenika
 • Cene v različnih cenikih
 • Nazivi in opisi so lahko v različnih jezikih
 • Ceniki so lahko v različnih denarnih enotah
 • Standardni teksti vsebujejo shranjene standardne tekste za hitrejši vnos v dokument
 • Popusti za skupne artiklov za skupino strank
 • Popuste je možno časovno omejevati
 • Različne prodane količine imajo lahko različne popuste
 • Denarne enote vsebujejo podatke o denarnih enotah, kjer nastavljamo tudi podatke za zaokrožanje zneskov na naročilih kupcev/odpremnih nalogih
 • Tečajne liste vsebujejo podatke za preračunavanje podatkov iz tujih denarnih enot v domačo denarno enoto in med valutne preračune. Podatke je možno uvažati iz tečajnic Banke Slovenije in Nove Ljubljanske Banke
 • Knjige naročil vsebujejo podatke o knjigah naročil kupcev in naročil dobaviteljem
 • Knjige naročil kupcev in naročil dobaviteljem omogočajo več ločenih številčenj dokumentov v okviru enega naročanja
 • Možnost priprave vrednostnega ali količinskega plana prodaje po obdobjih 

Podrobneje o naročilih dobaviteljem

 • Vodenje naročil dobaviteljem v eni ali več knjigah
 • Vodenje prevzemov od dobaviteljev v eni ali več knjigah
 • Možnost izstavljanja naročil v različnih denarnih enotah
 • Možnost izstavljanja naročil z dobaviteljevimi podatki
 • Uporaba privzetih nabavnih cenikov in dobaviteljevih cenikov
 • Uporaba privzetih popustov in popustov za stranke
 • Ob vnosu šifre dobavitelja se predlagajo vsi potrebni podatki v glavi naročila/prevzema
 • Vse predlagane podatke v glavi naročila/prevzema je mogoče spremeniti
 • Ob vnosu šifre artikla se predlagajo vsi potrebni podatki vrstice naročila/prevzema
 • Vse predlagane podatke v vrstici naročila/prevzema je mogoče prilagoditi zahtevam uporabnika
 • Večjezična priprava naročil/prevzemov
 • Možnost izdelave delnih prevzemov iz enega naročila dobavitelju
 • Možnost prevzema več naročil v en prevzem
 • Možnost prenosa prevzemov v prejem/predprejem materialno skladiščnega poslovanja
 • Možnost prenosa prevzemov v prejem trgovine na drobno
 • Spremljanje naročil/prevzemov po petih analitikah: stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika na nivoju dokumenta ali vrstice dokumenta
 • Možnost oblikovanja naročil/prevzemov
 • Samodejno shranjevanje poslanih naročil v dokumentacijski prostor dobavitelja v interni obliki (qr3) ali Adobe Acrobat obliki (pdf)
 • Pošiljanje naročil po e-pošti
 • Priprava (izvoz) naročila dobavitelju v e-slog obliki Enostavno naročilo
 • Možnost enostavnega posamičnega kopiranja celotnega naročila ali vrstice
 • Možnost priprave zbirnih računov iz odpremnih nalogov
 • Uvoz naročil iz BHT terminalov
 • Uvoz prevzemov preko e-slog Enostavno naročilo in Enostavni račun
 • Spisek dokumentov
 • Analiza prevzema s pomočjo vrtilnih tabel (OLAP)
 • Uporaba čitalcev črtne kode ali ročnih terminalov
 • Nazivi in opisi so lahko v različnih jezikih
 • Možnost priprave vrednostnega ali količinskega plana nabave po obdobjih

Poročila

Standardna poročila

 • Pretok blaga: izpis pokaže, koliko blaga je bilo prodanega, naročenega in izdanega v določenem obdobju. V primeru izbire še dodatnega skladišča se izpiše tudi, koliko blaga je bilo prenesenega med dvema skladiščema
 • Napoved zaloge: izpis pokaže, koliko blaga bo prodanega, naročenega in izdanega v določenem obdobju, kakor tudi napovedana zaloga na določen dan
 • Realizacija naročil: izpis pokaže, kaj je bilo do določenega obdobja za določene stranke ali artikle naročeno, odpremljeno (prevzeto) in koliko je še za odpremiti (prevzeti)
 • Analiza odpreme: izpis pokaže, kaj je bilo odpremljeno v določenem obdobju s pomočjo vrtilne tabele (OLAP), iz katere se lahko podatke natisne ali izvozi
 • Analiza prevzema: izpis pokaže, kaj je bilo prevzeto v določenem obdobju s pomočjo vrtilne tabele (OLAP), iz katere se lahko podatke natisne ali izvozi
 • Pregled naročil kupcev: obsega seznam naročil za določeno obdobje, določeno stranko in po množici možnih filtrov
 • Pregled naročil kupcev analitično/zbirno: obsega seznam naročil za določeno obdobje, za določeno stranko in po številnih različnih filtrih, z možnostjo določitve, po kakšnem filtru se bo ta lista izpisala
 • Pregled odpremnih nalogov: obsega seznam odpremnih nalogov za določeno obdobje, določeno stranko in po množici možnih filtrov
 • Pregled odpremnih nalogov analitično/zbirno: obsega seznam odpremnih nalogov za določeno obdobje, določeno stranko in po množici možnih filtrov, z možnostjo določitve po kakšnem filtru se bo ta lista izpisala.
 • Pregled naročil dobaviteljem: obsega seznam naročil za določeno obdobje, določenega dobavitelja, stranko in po množici možnih filtrov
 • Spisek prevzemov: obsega seznam prevzemov za določeno obdobje, določenega dobavitelja, stranko in po množici možnih filtrov
 • Plan prodaje/nabave: obsega spisek planov glede na tip plana, določeno obdobje in po množici možnih filtrov

Dodatna poročila, s poljubnim oblikovanjem

 • Vsi dokumenti, ki se izpisujejo za stranke, se lahko poljubno nastavijo oz. oblikujejo
 • Izpisi artiklov in strank se lahko poljubno oblikujejo, pripravijo etikete, dopisi
 • Vsa pripravljena poročila v tabelarični obliki se lahko prenašajo v druge elektronske oblike z izvozom
 • Poročila v obliki grafa se lahko poljubno oblikuje
 • Analiza podatkov s pomočjo vrtilne tabele lahko prenesete v: izpis, tabelo, Excel, PDF, TXT ali graf

Možne analize

 • Analiza naročil kupcev: izdelava analize, koliko so kupci naročili in koliko je bilo realizirano
 • Analiza zamude kupcem: izdelava analize o dnevih zamude kupcem. Izpis se prikazuje detajlno, v okviru naročila in v okviru stranke
 • Analiza naročil dobaviteljem: izdelava analize, koliko je bilo naročenega pri dobaviteljih in koliko je bilo prevzeto
 • Analiza zamude dobaviteljev: izdelava analize o dnevih zamude dobaviteljev. Izpis se prikazuje detajlno, v okviru naročila in v okviru stranke

Povezane funkcionalnosti

Materialno skladiščno poslovanje

Omogoča vodenje skladišča za material, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč.

Večnivojski razpis proizvodnje

Omogoča količinsko in vrednostno planiranje in krmiljenje proizvodnje, pred kalkulacijo lastnih (in prodajnih) cen izdelkov, kalkulacijo delovnih in po kalkulacijo delovnih nalogov. Materialne sestavnice izdelkov so lahko več nivojske. Omogoča tudi izdelavo tehnološke sestavnice izdelka.

Povezovanje z API vmesniki

API vmesniki omogočajo direktno izmenjavo podatkov med programsko rešitvijo Saop in zunanjimi rešitvami Seyfor partnerjev (skladiščno poslovanje – WMS, spletne trgovine, različne mobilne aplikacije ipd.).

Saop je rešitev podjetja Seyfor