MENU Zapri

Obvladovanje kakovosti (QM)

Omogoča obvladovanje kakovosti v proizvodnih in trgovskih podjetjih na vhodu in v procesu proizvodnje. Na podlagi opravljenih kontrolnih postopkov program omogoča tudi izdelavo certifikatnih listin končnih izdelkov.

V povezavi z ostalimi moduli Saopa omogoča upravljanje z reklamacijami dobaviteljem, izvedbo ocenjevanja dobaviteljem ter različne preglede in analize povezane z vhodno, medfazno ali končno kontrolo.

Program omogoča tudi spremljanje in nadzor nad kalibracijo merilnih pripomočkov.

Povezan je tudi s Saop dokumentnim sistemom  in določenimi zunanjimi vertikalnimi aplikacijami (npr. skladiščna logistika).

Osnovne funkcije

 • Spremljanje merilnih pripomočkov
 • Definiranje karakteristik meritev in njihovih parametrov
 • Izdelava kontrolnih planov
 • Določitev kontrolnih planov in vrednosti zahtevanih meritev po posameznih artiklih za različne namene (potrditev prvih vzorcev, vhodna kontrola, prevzem procesa, medfazna kontrola, končna kontrola)
 • Dopolnilni šifranti in podatki vezani na artikli-stranke za ustrezno obvladovanje naročanja dobaviteljem
 • Formiranje in izvedba nalogov potrditve prvih vzorcev
 • Formiranje in izvedba nalogov vhodne kontrole
 • Formiranje in izvedba nalogov prevzema procesa
 • Formiranje in izvedba nalogov medfazne kontrole
 • Formiranje in izvedba nalogov končne kontrole
 • Sproščanje nabavnih artiklov (karantena, karantensko skladišče)
 • Prebiranje
 • Prenos nalogov vhodne kontrole za neustrezne meritve v reklamacije dobaviteljem
 • Zadrževanje ali sproščanje proizvodnje glede na stanje naloga prevzema procesa
 • Nadzor proizvodnega procesa preko statističnih kontrolnih kart vezanih na kontrolne naloge medfazne kontrole
 • Sproščanje proizvodnih artiklov (karantena, karantensko skladišče)
 • Ocenjevanje dobaviteljev
 • Analize nad nalogi potrditve prvih vzorcev in nalogi vhodne kontrole
 • Analize nad nalogi prevzema procesov, analiza nad vrstami napak
 • Analize nad nalogi končne kontrole, analiza nad vrstami napak
 • Izdelava certifikatnih listin

Osnovne lastnosti in funkcionalnosti modula - podrobno

 • Spremljanje in upravljanje s kalibracijami merilnih pripomočkov; vključno s sistemom samodejnega opozarjanja na potrebo po kalibraciji.
 • Določitev karakteristik kontrole (kaj vse se meri-kontrolira, s čem se meri-merilni pripomoček, kje se meri – prostor meritev; laboratorij, kako se meri – standard, opis, dokument…).
 • Izdelava kontrolnih planov (standardizirani postopki kontrole), ki določajo katere karakteristike se kontrolira, način vzorčenja (enojno, dvojno, večkratno), nivo in vrsto kontrole (po ISO 2859-1), način izračuna velikosti vzorca, opis postopka kontrole in standard kontrole.
 • Možnost definiranja vrst napak meritev.
 • Dodelitev kontrolnih planov posameznemu artiklu za posamezen namen (potrditev prvih vzorcev, vhodna kontrola). Določitev vrednosti, ki jih morajo izpolnjevati karakteristike pri izvajanju kontrole. Določitev zahtevanega nivoja ustreznih vzorcev (AQL) glede na vrsto karakteristike (kritična, pomembna, manj pomembna). Možnost dodelitve različnih kontrolnih planov istemu artiklu glede na dobavitelja.
 • Potrditev prvih vzorcev:
  • Izdelava nalogov potrditve prvih vzorcev direktno iz prevzema (iz ustrezne knjige naročil dobaviteljem) ali ročno.
  • Izpis kontrolne dokumentacije (nalog za potrditev prvih vzorcev, merilni list).
  • Vnos rezultatov meritev in samodejno izračunavanje ustreznosti vzorca po posameznih karakteristikah ter v celoti.
  • Možnost interne (notranje) potrditve posamezne karakteristike ali celotnega kontrolnega naloga v primeru, da meritve niso popolnoma ustrezne (samo za to pooblaščeni operaterji).
  • Stroškovna in časovna informacija o opravljenih meritvah.
  • Prenos podatkov o (ne)ustreznosti prvih vzorcev na matične podatke artikla (do dobavitelja).
  • Možnost izpisa listine o neskladju.
 • Vhodna kontrola:
  • Izdelava nalogov vhodne kontrole direktno iz prevzema (iz ustrezne knjige naročil dobaviteljem) ali ročno.
  • Samodejno zaznavanje trajnega ali koračnega preskoka vhodne kontrole (če je tako določeno za posamezen artikle do dobavitelja).
  • Samodejno predlaganje velikosti vzorca glede na velikost pošiljke (po ISO 2859-1).
  • Izpis kontrolne dokumentacije (nalog vhodne kontrole, merilni list).
  • Vnos rezultatov meritev in samodejno izračunavanje ustreznosti vzorca po posameznih karakteristikah ter v celoti.
  • Možnost interne (notranje) potrditve posamezne karakteristike ali celotnega kontrolnega naloga v primeru, da meritve niso popolnoma ustrezne (samo za to pooblaščeni operaterji).
  • Možnost izvedbe »prebiranja«.
  • Sproščanje karantene ali prenos iz karantenskega skladišča na skladišče ustreznih (oz. neustreznih) artiklov glede na ustreznost/neustreznost vzorca.
  • Stroškovna in časovna informacija o opravljenih meritvah.
  • Možnost izpisa listine o neskladju.
  • Prenos naloga vhodne kontrole na reklamacije dobaviteljem (reklamacija se naprej spremlja skozi program dobavitelji in kupci).
 • Ocenjevanje dobaviteljev:
  • Določitev kaj (parametri ocenjevanja) se ocenjuje ter kako je določen posamezen parameter. Ločeno določevanje parametrov za nabavne artikle in za storitve.
  • Določitev skupne formule ocenjevanja dobaviteljev (kako posamezni parametri ocenjevanja vplivajo na skupno oceno - ponderji, način izračunavanja,…).
  • Vnos subjektivnih ocen (ocen, ki ne izhajajo iz statističnih podatkov programa obvladovanje kakovosti in dobavitelji in kupci) na posameznega dobavitelja ali na posamezen artikel v odvisnosti od dobavitelja. Poleg nabora »standardnih« subjektivnih ocen lahko uporabnik določi tudi svoje lastne ocene.
  • Samodejna izvedba obdobnega ocenjevanja dobaviteljev ali ocenjevanje na zahtevo.
  • Pregled nad izračunanimi ocenami (opozorila za neustrezne ocene), prenos podatkov o doseženih ocenah na podatke artikel-dobavitelj (tudi za preprečitev nadaljnjega naročanja dobaviteljem z neustrezno oceno – izločitev neustreznih dobaviteljev).
  • Lista odobrenih dobaviteljev po različnih načinih prikaza (po dobaviteljih, po artiklih, po artikli-dobavitelji).
 • Prevzem procesa:
  • Izdelava nalogov prevzema procesa direktno iz delovnih nalogov razpisa proizvodnje.
  • Samodejno predlaganje velikosti vzorca glede na razpisano količino delovnega naloga (po ISO 2859-1)ali po drugih principih določenih na kontrolnem planu.
  • Izpis kontrolne dokumentacije (nalog kontrole prevzema procesa, merilni list).
  • Vnos rezultatov meritev in samodejno izračunavanje ustreznosti vzorca po posameznih karakteristikah ter v celoti.
  • Možnost ponavljanja kontrole tistih operacij, ki niso bile ustrezne in smo za njih izvedli korektivne ukrepe.
  • Možnost interne (notranje) potrditve posamezne karakteristike ali celotnega kontrolnega naloga v primeru, da meritve niso popolnoma ustrezne (samo za to pooblaščeni operaterji).
  • Sproščanje karantene ali prekinitev zapore knjiženja prevzema iz proizvodnje v primeru, ko je kontrolni nalog ustrezen.
  • Stroškovna in časovna informacija o opravljenih meritvah.
  • Možnost izpisa listine o neskladju.
 • Medfazna kontrola:
  • Izdelava nalogov medfazne kontrole direktno iz delovnih nalogov razpisa proizvodnje.
  • Izpis kontrolne dokumentacije (nalog kontrole medfazne kontrole, merilni list).
  • Vnos rezultatov meritev in samodejno izračunavanje ustreznosti procesa izdelave izdelkov po posamezni operaciji/karakteristiki (statistične kontrolne karte).
  • Grafični prikaz statističnih kontrolnih kart.
  • Stroškovna in časovna informacija o opravljenih meritvah.
  • Možnost izpisa listine opravljenih meritev in listine o neskladju.
 • Končna kontrola:
  • Izdelava nalogov končne kontrole direktno iz delovnega naloga ali ročno.
  • Samodejno zaznavanje trajnega ali koračnega preskoka končne kontrole (če je tako določeno za posamezen artikle do naročnika ali proizvajalca).
  • Samodejno predlaganje velikosti vzorca glede na razpisano količino delovnega naloga (po ISO 2859-1).
  • Izpis kontrolne dokumentacije (nalog končne kontrole, merilni list).
  • Vnos rezultatov meritev in samodejno izračunavanje ustreznosti vzorca po posameznih karakteristikah ter v celoti.
  • Možnost vnosa rezultatov meritev preko serijske številke izdelka (vse karakteristike na enem mestu).
  • Možnost interne (notranje) potrditve posamezne karakteristike ali celotnega kontrolnega naloga v primeru, da meritve niso popolnoma ustrezne (samo za to pooblaščeni operaterji).
  • Možnost izvedbe »prebiranja«.
  • Sproščanje karantene ali prenos iz karantenskega skladišča na skladišče ustreznih (oz. neustreznih) artiklov glede na ustreznost/neustreznost vzorca.
  • Stroškovna in časovna informacija o opravljenih meritvah.
  • Možnost izpisa listine o neskladju.
 • Certifikatna listina:
  • Samodejna priprava listine za izdelek po izbranem delovnem nalogu razpisa proizvodnje.
  • Možnost dodajanja lastnih elementov certifikatne listine.
  • Priprava osnutka certifikatne listine. Izdaja certifikatne listine s samodejnim vlaganjem v dokumentni sistem eRegistrator.
  • Možnost oblikovanja izpisa certifikatne listine.
  • Podprta več jezikovna opcija.

Standardni šifranti

 • Seznam merilnih pripomočkov z določitvijo spremljanja kalibracije (časovna ali število meritev), informacijami o zadnji kalibraciji in predvideni naslednji kalibraciji, nahajališču, navodili (dokumentni sistem eRegistrator) za ravnanje oz. kalibracijo, opozarjanje na potrebe po kalibraciji, spremljanje in upravljanje kalibracij, zamenljivi merilni pripomočki, …
 • Seznam prostorov (laboratorijev) izvajanja meritev.
 • Seznam karakteristik meritev (kaj se meri, kako se meri, kje se meri, s čim se meri).
 • Seznam vrst napak meritev (vzroki napak, ki jih vnašamo pri vpisu meritev vezanih na kontrolne naloge).
 • Seznam kontrolnih planov, ki določajo kaj (nabor karakteristik), ki se po določenem kontrolnem planu kontrolirajo, določajo način vzorčenja, nivo in vrsto kontrole, način določitve velikosti vzorca, %AQL (sprejemljivi nivo kakovosti za različne pomembnosti karakteristik), navodila za izvedbo merjenj (tudi v povezavi z dokumentnim sistemom eRegistrator), …
 • Seznam artikli-kontrola posameznemu artiklu določa po katerem kontrolnem planu se izvaja meritve različnih vrst (potrditev prvih vzorcev, vhodna kontrola, prevzem procesa, medfazna kontrola, končna kontrola), določa vrednosti, ki jih morajo doseči meritve posameznih karakteristik. Vse to lahko splošno ali v odvisnosti do posameznega dobavitelja (nabavni artikli) oz. tehnološkega postopka (proizvodni artikli). Določitev in upravljanje elementov certifikatne listine po posameznem proizvodnem artiklu.
 • Določitev zahtevanih podatkov (dokumentov) za omogočanje naročanja dobavitelju.
 • Seznam knjig kontrolnih nalogov omogoča spremljanje več vzporednih nalogov kontrole različnih vrst (potrditev prvih vzorcev, vhodna kontrola, prevzem procesa, medfazna kontrola, končna kontrola). Na knjigah so tudi določeni parametri po katerih se lahko obnašajo kontrolni nalogi določene knjige.
 • Standardni teksti omogočajo vnos različnih standardnih tekstov, ki jih vključimo v glave oz. noge kontrolnih nalogov.
 • AQL tabele (ISO 2859-1) črkovnih oznak in velikosti vzorcev.
 • Sklop šifrantov in nastavitev vezanih na ocenjevanje dobaviteljev. Vnos splošnih ocen različnih vrst posameznemu dobavitelju ali artiklu do posameznega dobavitelja. Določitev parametrov ocenjevanja (kaj se vključuje v oceno dobavitelja in kako). Določitev formule skupne ocene. Pretvornik doseženih točk v oceno ter določitev meje sprejemljivosti dobavitelja. Nastavitve opozarjanja na potrebo po ocenjevanju ali samodejne izvedbe ocenjevanja dobaviteljev.
 • Dostop do splošnega šifranta strank.
 • Dostop do splošnega šifranta artiklov. Znotraj podseznama »artikli-stranke« tudi določeni podatki vezani na izvedbo oz. kreiranje nalogov vhodne kontrole (kot npr. nastavitev trajne izločitve kreiranja kontrolnih nalogov ali koraka preskoka, prikaz podatka o doseženi oceni, o ustreznosti prvega vzorca,…).

Poročila

Standardna poročila

 • Seznam merilnih pripomočkov za kalibracijo oziroma s podatki o opravljenih kalibracijah.
 • Poročila o neskladjih.
 • Lista odobrenih dobaviteljev (dobavitelji, artikli, dobavitelji-artikli).
 • Analize (OLAP vrtilne tabele):
  • Analiza nad nalogi potrditve prvih vzorcev.
  • Analize nad nalogi vhodne kontrole.
  • Analize nad nalogi prevzema procesa
  • Analize nad vrstami napak prevzema procesa
  • Grafični prikaz kontrolnih kart medfazne kontrole
  • Analize nad nalogi končne kontrole
  • Analize nad vrstami napak končne kontrole

Dodatna poročila, s poljubnim oblikovanjem

 • Vsi pomembnejši dokumenti ali poročila se lahko poljubno nastavijo oz. oblikujejo.
 • Vsako poročilo (izpis) se lahko shrani v poljubnem formatu (npr. pdf, jpg, html,…) in tudi pošlje po elektronski pošti.

Možne samodejne procedure in pripomočki

 • Obvestilo o kalibracijah – možnost nastavitve samodejnega obveščanja (opozorila) o potrebi po kalibraciji merilnih pripomočkov.
 • Obvestilo o ocenjevanju dobaviteljev – možnost nastavitve samodejnega obveščanja (opozorila), da je potrebno izvesti ocenjevanje dobaviteljev.
 • Izvedba ocenjevanja dobaviteljev – možnost nastavitve samodejne izvedbe ocenjevanja dobaviteljev.
 • Obvestilo o neuvrščenih dobaviteljih – možnost nastavitve obveščanja o dobaviteljih, ki niso dosegli ustrezne ocene.
 • Obveščanje o materialih brez dobaviteljev – možnost nastavitve obveščanja o nabavnih artiklih, ki v obdobju ocenjevanja niso imeli nobene dobave.

Povezane funkcionalnosti

Večnivojski razpis proizvodnje

Omogoča količinsko in vrednostno planiranje in krmiljenje proizvodnje, pred kalkulacijo lastnih (in prodajnih) cen izdelkov, kalkulacijo delovnih in po kalkulacijo delovnih nalogov. Materialne sestavnice izdelkov so lahko več nivojske. Omogoča tudi izdelavo tehnološke sestavnice izdelka.

Materialno skladiščno poslovanje

Omogoča vodenje skladišča za material, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč.

Trgovina na drobno

Trgovina na drobno (maloprodaja) zagotavlja kakovostne informacije za izboljšanje vseh segmentov, od naročanja artiklov do upravljanja ponudbe na prodajnih policah. V svoje trgovine pravočasno plasirate optimalne količine najbolje prodajanih in najbolj dobičkonosnih artiklov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor