MENU Zapri

Trgovina na drobno

Trgovina na drobno (maloprodaja) zagotavlja kakovostne informacije za izboljšanje vseh segmentov, od naročanja artiklov do upravljanja ponudbe na prodajnih policah. V svoje trgovine pravočasno plasirate optimalne količine najbolje prodajanih in najbolj dobičkonosnih artiklov.

Trgovina na drobno (maloprodaja) zagotavlja kakovostne informacije za izboljšanje vseh segmentov, od naročanja artiklov do upravljanja ponudbe na prodajnih policah. V svoje trgovine pravočasno plasirate optimalne količine najbolje prodajanih in najbolj dobičkonosnih artiklov.

Maloprodajo vodite na enem mestu in celovito. Analizirate prodajo po artiklih in blagovnih skupinah ter upravljate cenovno politiko in poslovanje z dobavitelji. Obvladujete uspešnost poslovalnic ter določate odpiralne čase, število zaposlenih in prodajni asortiman.

Rešitev v naprej predvidi in samodejno uravnoteži naročila dobaviteljem s potrebami kupcev, zato imate v vsakem trenutku ravno pravšnjo količino zalog. Prek inteligentnih sistemov v Saopu vnaprej simulirate maloprodajne cene in prodajne akcije. Tako določite svojo razliko v ceni še pred distribucijo blaga v trgovine ter predvidite uspešnost akcij.

Trgovina na drobno (maloprodaja) zagotavlja kakovostne informacije za izboljšanje vseh segmentov, od naročanja artiklov do upravljanja ponudbe na prodajnih policah. V svoje trgovine pravočasno plasirate optimalne količine najbolje prodajanih in najbolj dobičkonosnih artiklov.

Maloprodajo vodite na enem mestu in celovito. Analizirate prodajo po artiklih in blagovnih skupinah ter upravljate cenovno politiko in poslovanje z dobavitelji. Obvladujete uspešnost poslovalnic ter določate odpiralne čase, število zaposlenih in prodajni asortiman.

Rešitev v naprej predvidi in samodejno uravnoteži naročila dobaviteljem s potrebami kupcev, zato imate v vsakem trenutku ravno pravšnjo količino zalog. Prek inteligentnih sistemov v Saopu vnaprej simulirate maloprodajne cene in prodajne akcije. Tako določite svojo razliko v ceni še pred distribucijo blaga v trgovine ter predvidite uspešnost akcij.

Osnovne funkcije

 • Prejem blaga in izdelava kalkulacije, izdelava zapisnikov o spremembi cen
 • Vodenje zaloge količinsko ali/in vrednostno z možnostjo sledenja artiklom s pomočjo serije
 • Negotovinska prodaja davčnim zavezancem
 • Upravljanje s posebnimi popusti/rabati
 • Priprava akcij
 • Posamezna ali masovna priprava računov v Fakturiranju z možnostjo zbirnega fakturiranja
 • Gotovinska prodaja končnim kupcem in davčnim zavezancem, t.j. izstavljanje računov po 82. in 83. čl. ZDDV. Gotovinska prodaja lahko poteka na t.i. on-line ali off-line način
 • Predračuni z možnostjo prenosa v negotovinsko ali gotovinsko prodajo
 • Evidenca o nakupu in prodaji blaga TDR in Evidenca o prodaji storitev TS
 • Poslovanje z darilnimi boni
 • Spremljanje prodaje kupcev in obračun ugodnosti z uporabo kartice zaupanja
 • Vračila DDV fizičnim osebam
 • Možnost oblikovanja večine izpisov

Podrobneje o funkcijah

 • Prevzem blaga z ročnim vnosom, s pomočjo čitalcev, ročnimi terminali, »avtomatična knjiženja« prevzemov iz dobaviteljevih besedilnih datotek, kopiranje prejemov. Izdelava kalkulacije iz zadnje kalkulacije, na maržni ali rabatni način ali iz cenikov artiklov.
 • Negotovinska prodaja davčnim zavezancem preko dobavnic, katere se prenašajo in fakturirajo v Saop Fakturiranju (posamezne dobave, delne dobave, posamično fakturiranje, zbirno fakturiranje).
 • Gotovinska prodaja on-line ali off-line. Pri off-line načinu se zaloga razknjižuje paketno. Možen avtomatski prenos podatkov o artiklih in cenah na off-line blagajno ob potrditvi in knjiženju prejema. Minimalen vnos podatkov, nastavitev velikosti vnosnih vrstic (poljubna velikost prikaza šifer nazivov artiklov, količin, cen …), poljuben izbor kolon za vnos pozicij računov, prenos iz predračuna, izdaja računov končnim potrošnikom (83. čl. ZDDV) in davčnim zavezancem (po 82.čl. ZDDV), uporaba POS opreme (prikazovalnik, predal, paragonski tiskalnik), polnjenje količinskih tehtnic, prenos dokumentov negotovinske prodaje v račun gotovinske prodaje …
 • Predprejemi: obdelava, ki je po načinu dela enaka prevzemu blaga s tem, da knjiženja v predprejeme nimajo direktnega vpliva na zaloge in izdelane kalkulacije blaga. Predprejemi tako služijo kot predpriprava kalkulacij in dokumentov in šele po prenosu v prejeme se spremeni zaloga, prodajne cene, ipd ... 
 • Opcijska povezava z Materialno-skladiščnim poslovanjem: povezava z enim uporabnikom MSP (Materialno skladiščno poslovanje), za katerega je možnost določitve 2 skladišč.
 • Opcijska povezava s Fakturiranjem: v Saop Fakturiranje se prenašajo dobavnice negotovinske prodaje davčnim zavezancem. To pomeni, da je omogočeno iz podatkov dobavnic posamično ali paketno narediti račune v Saop Fakturiranju. Možen je prenos predračunov, izdelanih v Saop Fakturiranju, v gotovinsko in negotovinsko prodajo TDR.
 • Blagajniško poslovanje: zaključek dneva in prenos podatkov gotovinske prodaje v blagajniško poslovanje.
 • Davčno knjigovodstvo: posreden ali direkten prenos podatkov v knjigo IRAČ.
 • Finančno knjigovodstvo: posreden ali direkten prenos podatkov gotovinske prodaje v Saop dvostavno knjigovodstvo ali Minimax.
 • Povezava s samostojno off-line gotovinsko blagajno, v katero se izvažajo podatki (šifranti blaga, DDV, strank, cenik) in iz katere se uvaža podatke o prometu na blagajni.
 • Zapisnik o spremembi cen. Zapisnike o spremembi cen se lahko vnaša po posameznih artiklih ali pa množično iz že obstoječih zapisnikov (akcije, povrnitev starih cen), iz skupin artiklov ali pa iz t.i. centralnih cenikov, s pomočjo katerih se enostavno vzdržuje enotne cene artiklov po vseh poslovalnicah, katere se dirigirajo iz uprave.
 • Izdajnice: evidenca blaga, ki ni bilo prevzeto na blagajni v trgovini, temveč se prevzema naknadno iz npr. zunanjega skladišča. Naknadni prevzem je lahko enkraten ali pa se blago delno prevzema v daljšem časovnem obdobju. Blago, ki na blagajni ni bilo prevzeto, se označi, ob potrditvi računa pa se tako označene postavke avtomatsko prenesejo v evidenco izdajnic. V programu je enostaven
  pregled nad vsemi izdajnicami ali samo nad delno ali v celoti neprevzetim blagom. Enostavna in hitra celotna ali postopna izdaja še neprevzetega blaga ter uporabniško prilagodljiv izpis dokumenta izdajnic.
 • Sestavnice: program za izdelavo dokumentov s postavkami nosilne šifre in sestavnih delov s količinskimi podatki. V gotovinski in negotovinski prodaji možnost prenosa sestavnice v gotovinski račun ali dobavnico.
 • Interni prenosi blaga med poslovalnicami z avtomatsko izdelavo dokumenta prejema.
 • Interni prenosi blaga iz izdaje veleprodaje v prejem maloprodaje.
 • Kartica zaupanja: posebna evidenca prodaje na t.i. Kartico zaupanja. Kartice zaupanja delujejo na način zbiranja vrednosti računov (»vsak nakup šteje«) ali po sistemu nabiranja točk (pik) na podlagi želenih lestvic in nastavitev. Možna je uporaba več tipov kartic zaupanja, vsaka s svojimi lestvicami in nastavitvami. 
 • Obračun bonitet in vrednostni boni: posebne obdelave na podlagi prometov strank doseženih z nakupi s karticami zaupanja. Za t.i. poslovne kartice zaupanja je možna priprava dobropisov za te stranke na podlagi njihovih doseženih točk. Dobropise program prenese v aplikacijo Fakturiranje.
 • Celostno poslovanje z darilnimi boni: prevzem v sistem, izdaja darilnih bonov na določene poslovalnice, prodaja darilnih bonov po poslovalnicah, unovčenje (zamenjava za blago) lastnih in tujih darilnih bonov kjerkoli v sistemu. Rekapitulacije darilnih bonov: prodanih, unovčenih, »na zalogi«, lastnih, tujih …
 • Evidenca v trgovini na drobno: Evidenca o nakupu in prodaji blaga TDR in Evidenca o prodaji storitev TS.
 • Predračuni. Možen je avtomatičen prenos predračunov v negotovinsko ali gotovinsko prodajo.
 • Vodenje zalog količinsko ali samo vrednostno po davčnih stopnjah ali kombinacija obeh načinov. Na nivoju artikla omogoča tudi vodenje zalog po serijah (serijskih številkah, …). Možna uporaba serij tudi samo za sledljivost, brez vodenja zalog na določeno serijo.
 • Inventura: vrednostna po davčnih stopnjah in količinsko po posameznih artiklih. Vnos je možen preko popisnih list, ročnih terminalov.
 • Vračilo DDV fizičnim osebam. Vnos zahtevkov iz gotovinskih računov, izpis obrazca DDV-VP in obrazca DDV-VE, prenos zahtevkov v izdatke BP.
 • Začetno stanje: vnos začetnega stanja samo po davčnih stopnjah ali po posameznih artiklih.
 • Obdelave prodajnih cenikov, polnjenje prodajnih cenikov iz kalkulacij, prenos cen iz cenika v cenik …
 • Možnost prodaje na negotovinsko dobavnico in kasneje prenos v gotovinsko plačilo.
 • Priprava podatkov in izvoz v program ZZIstat za mesečno poročilo o odpremah v okviru Evropske skupnosti – Intrastat. Priprava poročila za Intrastat je možna tudi v obliki za uvoz v obrazec na spletni strani Statističnega urada - spletno poročanje.
 • Razni izpisi in pregledi, OLAP analize, rekapitulacije blagajn, rekapitulacije blaga in davkov, pregledi blagajniških računov, Knjiga prejema, Knjiga izdaje, Kartica artikla, Zbirni pregled nad zapisniki o spremembi cen …
 • Prehod v novo obdobje (novo leto).
 • Širok izbor prednastavitvenih podatkov, s katerimi je omogočen hiter in enostaven vnos dokumentov prejema in izdaje ter kontrola in pravilnost vnesenih podatkov.
 • Vgrajen varnostni sistem: izvajanje posamičnih obdelav programa je možno dovoliti oziroma prepovedati posameznim operaterjem ali skupinam operaterjev s pomočjo varnostnega sistema.

Standardna poročila

 • Zaloga blaga: pregled stanja zalog na nivoju poslovalnice.
 • Kartica artikla: pregled kartice artikla na preglednici ali tiskanem poročilu.
 • Zbir količin in vrednosti artiklov: pregled skupnih vrednosti prejema in izdaje po artiklih in skupinah artiklov na preglednici ali tiskanem poročilu in možnostjo grafičnega prikaza.
 • Rekapitulacija blaga in davkov z možnostmi rekapitulacij po davkih, ločen prikaz računov po 82. čl. ZDDV, po blagu, po načinih plačil in po popustih. Možen izpis na paragonski tiskalnik.
 • Rekapitulacija blagajn s prikazi po blagajnah, datumih, blagajnikih, številkah računov in načinih plačil.
 • Pregled blagajniških računov, možen prikaz samo računov po 82. čl. ZDDV, možen izpis na paragonski tiskalnik.
 • Knjiga Izdaje in Knjiga Prejema.
 • Izpis cenika.
 • Poseben pregled prometa po Karticah zaupanja.
 • Izpis kala.
 • Pregled prometa po kontih zalog.
 • Pregled dokumentov.
 • Pregled prometa glede na konto za zalogo.
 • Pregled ustvarjene razlike v ceni. 

Dodatna poročila s poljubnim oblikovanjem

 • Vsi dokumenti, ki se izpisujejo za stranke, se lahko poljubno nastavijo oz. oblikujejo.
 • Izpisi artiklov in strank se lahko poljubno oblikujejo, pripravijo etikete, dopisi.
 • Vsa pripravljena poročila v tabelarični obliki se lahko prenašajo v druge elektronske oblike z izvozom.
 • Poročila v obliki grafa se lahko poljubno oblikuje.
 • Analiza podatkov s pomočjo vrtilne tabele lahko prenesete v: izpis, tabelo, Excel, PDF, TXT ali graf. 

Prodajne analize

 • Analize prejema in prodaje po sistemu zadnji teden, zadnji mesec, zadnje leto z možnostjo primerjave s podatki za pretekli teden, mesec, leto.
 • Analiza artiklov na nivoju artiklov in na nivoju blagovnih skupin.
 • Analize RVC.

Šifranti

 • Šifrant strank, kupci, dobavitelji …
 • Artikli, storitve, dodatne lastnosti
 • Šifrant cenikov in popustov za stranke
 • Šifrant poslovalnic, na katerem temelji spremljanje prometa in zaloge
 • Blagajniki za potrebe beleženja izdajatelja
 • Načini plačil za določitev na kakšen način je račun plačan.
 • Šifrant 8 analitik : stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, tri dodatne/poljubne analitike in analitika
 • Standardna besedila in drugi šifranti. 

Povezane funkcionalnosti

Materialno skladiščno poslovanje

Omogoča vodenje skladišča za material, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč.

Blagajniško poslovanje

V osnovi omogoča zelo pregledno in enostavno spremljanje gotovinskega plačevanja v domači ali tuji valuti.

Glavna korist modula je, da vam pomaga odpraviti ročno knjiženje blagajniških dnevnikov, knjiženi podatki pa se avtomatsko prenesejo tudi v glavno knjigo oziroma modul Dvostavno knjigovodstvo.

Saop je rešitev podjetja Seyfor