MENU Zapri

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča izračun za EWE stranke (employment without establishment - zaposlitev brez ustanovitve pravne osebe) ter obračun za družinske pomočnike. Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča izračun za EWE stranke (employment without establishment - zaposlitev brez ustanovitve pravne osebe) ter obračun za družinske pomočnike. Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Osnovne funkcije

 • Obračun plače, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov
 • Poračun dajatev v primerih obračuna plače, regresa v dveh ali več delih, poračun dohodnine pri plači
 • Poračuni za pretekla obdobja
 • Obračun premij prostovoljnega pokojninskega in kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Obračun dajatev od bonitet, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov nad uredbo vlade
 • Obračun drugih prejemkov iz odvisnega razmerja
 • Obračun plače za detaširane zaposlene
 • Obračun dohodkov za družinske pomočnike
 • Obračun dohodkov za EWE
 • Obračun za invalidsko organizacijo
 • Povezava s sistemom SPOT ter prevzem e-bolniških listov v Saop, obveščanje o prispelih bolniških listih ob vstopu v Saop, samodejno shranjevanje v personalno mapo zaposlenega brez skeniranja ali ročnega uvoza, uvoz odsotnosti z izračunom števila dni odsotnosti, oddaja zahtevkov za nadomestilo plače (eNDM) neposredno iz programa (aktivacijska koda)
 • Enostavne nastavitve izračuna posameznih izplačil in formul za izračune vseh elementov obračuna od ur do zneska
 • Prenos obračunskih podatkov v glavno knjigo z možnostjo delitve stroškov plač po izbranih ključih
 • Neposredna povezava s plačilnim prometom in dohodnino
 • Enostavne letne obdelave (osnove za boleznine)
 • Hitra priprava obračunskih podatkov "iz vzorca"
 • Kopiranje obračunskih podatkov iz predhodnih obračunov
 • Uvoz obračunskih podatkov iz sistemov za registracijo časa, besedilnih datotek, Excel tabel ...
 • Možnost hranjenja vseh obračunskih dokumentov v e-obliki za celotni obračun in po zaposlenih
 • Možnost pošiljanja obračunskih listov po e-pošti ter digitalnega podpisovanja obračunskih listov
 • Možnost izpisa obračunskih listov v tujem jeziku (doplačljiva funkcionalnost)
 • Dodajanje logotipa na obračunski list
 • Možnost pošiljanja kartona zaposlenega po e-pošti
 • Možnost oblikovanja nekaterih izpisov
 • Analize obračunskih podatkov s pomočjo vrtilnih tabel
 • Možnost priprave analiz v tujem jeziku (doplačljiva funkcionalnost)
 • Vodenje evidenc porabe dopusta, drugih odsotnosti, viškov in mankov ur
 • Izračun uspešnosti za javni sektor
 • Planiranje dopusta (doplačljiva funkcionalnost)
 • Ročna evidenca prisotnosti (doplačljiva funkcionalnost)
 • Povezava z registracijo prisotnosti Saop (doplačljiva funkcionalnost, namesti se skupaj z registracijo prisotnosti)

Poročila

 • Obračunski listi (gospodarstvo, javni sektor)
 • Poročilo o podatkih iz plačilnih list pri zasebnikih
 • Seznami nakazil plač preko množičnih plačil po zaposlenih, bankah, povzetek in spremni list
 • Obračunani krediti
 • Samoprispevki občin in KS
 • Članarine sindikata
 • Pregled nadomestil (v breme drugih)
 • Izplačilna lista po SM stalne razporeditve, po organizacijskih enotah
 • Pregled plač po SM stalne razporeditve in zaposlenih
 • Zbirniki po analitikah
 • Zbirnik obračuna plače: skupni, v breme delodajalca, v breme ZZZS, v breme ZPIZ, vojaške vaje in bonitete
 • Zbirnik obračuna plače v tujem jeziku (doplačljiva funkcionalnost)
 • Obrazec 1/ZAP-M, ZAP-STRU/L z izvozom XML obrazca
 • Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih – obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
 • Obrazec REK 1b
 • Obrazec REK-O za zaposlene v SLO in detaširane zaposlene
 • Zbirnik obračuna za zasebnika
 • Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika
 • Obračun članarine obrtnih zbornic
 • Pregled izplačil po vrstah
 • Kontrolni pregled salda ur
 • Zahtevek za plače (po financerjih)
 • Zahtevek za povračilo nadomestil ZZZS
 • Individualni zahtevek za povračilo nadomestil ZZZS
 • Obrazci eNDM za refundacije
 • Zahtevek za povračilo invalidnin ZPIZ
 • Plače in prispevki za starševsko varstvo (S06) – obrazec za izračun nadomestila
 • Izpis potrdila o plači in upravno izplačilne prepovedi
 • Potrdilo o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28)
 • Karton zaposlenega
 • Zbir plač
 • Zbirna rekapitulacija plač
 • Zbirni pregled izplačil
 • Izpis eBOL-ov
 • Pregledi plačanih premij PPZ
 • Pregled plačanih premij KDPZ

Prenosi podatkov

 • Množična plačila – nakazila izplačil plač in drugih prejemkov na banke
 • Podatki o plačah v javnem sektorju za AJPES (ISPAP)
 • Prenos nalogov v plačilni promet
 • Prenos temeljnice v dvostavno knjigovodstvo Saop in SAP, Novo vizijo, MAOP, Fineso, temeljnice VOD
 • Prenos v dohodnino
 • Plačane premije PPZ za dohodnino
 • Prenos REK obrazcev v eDavke

Pripomočki

 • Vnos podatkov za obračun na oddaljenih enotah
 • Kopiranje sistema obračuna
 • Čarovnik za kopiranje nastavitev
 • Izračun uspešnosti v javnem sektorju

Analize

 • Analiza obračuna po zaposlenih (seštevki po zaposlenih)
 • Analiza napak in opozoril v obračunu
 • Analize obračunskih vrstic
 • Analize obračunskih vrstic po virih financiranja
 • Analiza vrstic posrednega vnosa
 • Analiza ključev za delitev
 • Struktura plač na osnovi izbranih seštevkov
 • Analiza prispevkov iz in na plače (obračunanih, za plačilo, oproščenih)
 • Analiza obračuna po delovnih mestih
 • Analiza obračunanih kreditov
 • Analiza obračunanih bonitet
 • Analiza obračunanih osnov zaposlenih
 • Analiza obračunanih dajatev zasebnika
 • Analiza evidentiranja po analitikah
 • Analiza virov financiranja ISPAP
 • Analiza kontiranja
 • Analiza plač v JS za pripravnike
 • Analiza olajšav za vzdrževane družinske člane
 • Analiza temeljnice (po kontih, vrstah obračuna, zaposlenih, analitikah …)
 • Analiza stikov zaposlenih
 • Analiza relacij zaposlenih
 • Analiza premij PDPZ
 • Analiza premij KDPZ

Šifranti

 • Šifrant zaposlenih
 • Kreditodajalci
 • Dajatve in odtegljaji (prispevki iz in na plače, dajatve zasebnika, prejemniki sindikalne članarine, samoprispevki KS, občinski samoprispevki)
 • Sistem obračuna (formule, letne osnove, osnove zaposlenih, osnove obračuna, odstotki za delovno dobo in stalnost …)
 • Ostali šifranti (delovna mesta, bonitete, plačni razredi, relacije, SM, stranke, tarifni razredi, urniki, vrste odsotnosti, vrste dogodkov, delovni koledarji …)

Sorodne funkcionalnosti

Kadrovska evidenca

Ključni dejavnik uspešnosti podjetja je intelektualni kapital zaposlenih. V današnjem hitrem toku dogajanja je vodstvo sposobno hitrih in pravilnih odločitev le, če razpolaga z ustreznimi informacijami o vitalnih vrlinah poslovnega procesa. 

mojINFO

Spletna rešitev mojINFO zaposlenemu omogoča, da na daljavo beleži delovne ure, najavlja dopuste in druge odsotnosti ter ima vpogled v svoje kadrovske dokumente. Zaposleni, ki so v vlogah vodij, pa imajo poleg tega pregled nad odsotnostmi svoje ekipe in jih tu lahko tudi potrjujejo.

Registracija časa

Omogoča natančno beleženje prisotnosti zaposlenih in s tem pravočasno podatke v računovodstvu, da je obračun lahko pripravljen že prvi dan v mesecu. Zaposleni lahko preko terminala oddajo tudi prošnjo za dopust, vodja pa jo v elektronski pošti odobri ali zavrne.

Brezplačne vsebine


Brezplačni priročniki, posnetki, webinarji in članki s poslovnimi in zakonodajnimi nasveti,
ki jih pripravljajo različni strokovnjaki.

Saop je rešitev podjetja Seyfor