MENU Zapri

Kadrovska evidenca

Ključni dejavnik uspešnosti podjetja je intelektualni kapital zaposlenih. V današnjem hitrem toku dogajanja je vodstvo sposobno hitrih in pravilnih odločitev le, če razpolaga z ustreznimi informacijami o vitalnih vrlinah poslovnega procesa. 

Kadrovska funkcija spada med vitalne organizacijske funkcije, ker: 

 • Zmanjšuje tveganje pri poslovanju
 • Vpliva na poslovno neodvisnost
 • Vpliva na poslovno odličnost organizacije

Učinkovitost kadrovske službe je v veliki meri odvisna od informacij, ki jih prejeme iz različnih oddelkov. Ključno vlogo ima pri tem kadrovska evidenca, ki združuje vse informacije na enem mestu. 

Kadrovska funkcija spada med vitalne organizacijske funkcije, ker: 

 • Zmanjšuje tveganje pri poslovanju
 • Vpliva na poslovno neodvisnost
 • Vpliva na poslovno odličnost organizacije

Učinkovitost kadrovske službe je v veliki meri odvisna od informacij, ki jih prejeme iz različnih oddelkov. Ključno vlogo ima pri tem kadrovska evidenca, ki združuje vse informacije na enem mestu. 

Kadrovska evidenca omogoča

 • Omogoča vnos podatkov zaposlenih, pomembnih za različne izpise ter analize. Vneseni podatki služijo tudi obračunu plač. Možno je spremljanje celotne zgodovine zaposlenca (spremljanje sprememb plač, menjave delovnega mesta, izobraževanja, usposabljanja) ter aktivno obveščanje o spremembah
 • Omogoča vodenje različnih dogodkov zaposlenih kot npr. zdravniški pregledi, izpiti iz varnosti pri delu, vodenje evidence pogodb o zaposlitvi. Z ustrezno nastavitvijo je omogočeno obveščanje o poteku teh dogodkov na elektronske naslove pooblaščenih
 • Na osnovi vnesenih kriterijev je mogoča enostavna in hitra priprava obvestil za letne dopuste, ki se zaposlenim lahko pošljejo na e-naslove
 • Vgrajen ima sistem ocenjevanja zaposlenih, izpis ocen ter prenos teh v obračun plač
 • Omogoča shranjevanje pomembnih listin, povezanih z delom in nalogami zaposlenega, pripravo zdravniških napotnic – vodenje elektronske personalne mape zaposlenega
 • Povezana je z e-vem portalom za oddajo obrazcev M1, M2, M3 in M12
 • Omogoča veliko različnih analiz

Osnovne funkcije

Šifrant zaposlenih ima skupine podatkov razporejene po zavihkih glede na vsebino. Prikaz zavihkov je nastavljiv in omogoča, da so aktivni tisti zavihki, ki jih posamezen operater želi videti.

Podatki zaposlenega so razvrščeni v skupine:

Kadrovski podatki

 • Osebni podatki zaposlenega z naslovi
 • Družinski člani
 • Stiki (telefon, e-pošta …)
 • Tuji jeziki
 • Podatki o izobrazbi
 • Invalidnosti
 • Podatki o določitvi letnega dopusta
 • Omejitve
 • Možnost določitev dodatnih lastnosti zaposlenega – zavihek Po meri

Listine

 • Osebna izkaznica, zdravstvena in PZZ
 • Vozniško dovoljenje
 • Potne listine in bivalne vize
 • Delovna knjižica, dovoljenje za delo, delovna viza, poslovna viza, zavarovanje na službeni poti

Podatki plač

 • Podatki o razporeditvi, delovnem mestu, delovnem času, relacijah za prevoze …
 • Podatki o analitikah (stroškovno mesto, nosilec, dodatne analitike zaposlenega) ter razporeditve po analitikah
 • Zaposlitev in delovna doba, doba s povečanjem
 • Podatki o posebnostih za izračun prispevkov
 • Podatki o delu v tujini ter obdobjih dela v tujini
 • Financiranje (delitev stroškov plač pri obračunih plač po virih financiranja dejavnosti)
 • Viri financiranja ISPAP (za javni sektor)

Obračunski podatki

 • Olajšave za dohodnino
 • Podatki o osnovah za boleznine v breme ZZZS
 • Nakazila plač – podatki o TRR-jih
 • Krediti in odtegljaji
 • Osnove zaposlenega za obračun plač
 • Bonitete
 • Mesečni seštevki ur in zneskov
 • Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
 • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje
 • Neposredno na osnovnih podatkih zaposlenega je omogočen vpogled v dogodke (izobraževanje, izpiti, delo) in zgodovino sprememb zaposlenega
 • Poleg tega so na voljo pregledi dogodkov vseh zaposlenih, različni seznami (jubilanti, rojstni
  dnevi, delovna doba …), potek veljavnosti dokumentov, pregledi zaposlenih po različnih kriterijih, evidenca dopustov in odsotnosti, priprava obvestil o letnem dopustu …

Vzorce dokumentov in dokumente, vezane na zaposlenega, je mogoče oblikovati. Prav tako so v programu na voljo različne analize podatkov zaposlenih z vrtilnimi tabelami.

Podrobneje o funkcijah

 • Spremljanje zgodovine sprememb: na zaposlenem je mogoče pregledovati vse spremembe podatkov, ki so bile vnesene z datumom začetka veljavnosti
 • Vnos sprememb z datumom veljavnosti: za večino podatkov zaposlenega je mogoče vnašati spremembe z datumom začetka veljavnosti. To zagotavlja, da se bo sprememba dejansko vpisala takrat, ko bo začela veljati
 • Vnos dogodkov je mogoč na vnosu zaposlenega ali ločeno. Sami dogodki so razdeljeni v tri skupine, vneseni podatki se delno razlikujejo glede na vsebino. Pri nekaterih je mogoče tiskati dokumente (prijava na izobraževanje, napotnica na zdravniški pregled, pogodba o zaposlitvi …), vgrajen je dostop do eRegistratorja, ki omogoča "pripenjanje" računalniško oblikovanih ali preslikanih dokumentov
 • Dogodki so povezani z obračunom potnih nalogov za izdajo in evidentiranje stroškov izobraževanja
 • Vsebina in obseg podatkov, ki se spremljajo skozi dogodke, je odvisna od načina dela in potreb kadrovske službe. Na datume v dogodkih je mogoče urediti tudi sistem opozarjanja preko elektronske pošte
 • Vzorci dokumentov, ki se tiskajo pri dogodkih, so izdelani v Wordu, na osnovi vzorcev je mogoče izdelati lastne predloge, prav tako je mogoče že pripravljen dokument še dodatno oblikovati
 • Programska priprava sklepov o letnem dopustu je enostavna, je pa potrebno najprej urediti vse kriterije, ki so osnova za pripravo sklepov: osnovni dopust, dodatni dopust glede na delovno dobo, starost, vzdrževane družinske člane, zahteve delovnega mesta, stopnjo izobrazbe, delovno okolje ... in dodatne osebne pogoje. Pripravljeni podatki so zbrani na enem od zavihkov v podatkih zaposlenega, kjer jih je mogoče še preurediti. Natisnjena obvestila se shranijo med dokumente zaposlenega (eRegistrator), možno jih je poslati tudi po elektronski pošti
 • V povezavi z obračunom plače je mogoča evidenca izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti. Nastavitve evidence odsotnosti so v obračunu plač
 • Iz sistema lahko enostavno pripravite ter na eVEM portal pošljete obrazce M1, M2, M3 in M12, ob uspešni obdelavi obrazca pa prejmete v sistem potrjen PDF obrazec, ki se avtomatično shrani v dokumente zaposlenega
 • Organizacijska struktura podjetja omogoča določanje nivojev nadrejenih enot ter članov teh enot, njihove podrejene enote ter njihove člane. Uporablja se pri določanju potrjevalcev npr. dopustov in odsotnosti zaposlenih

Poročila

 • Osebni karton
 • Dopusti in odsotnosti: tu je združena priprava sklepov o letnem dopustu, izrednem dopustu, pregled izrabe dopusta in drugih odsotnosti, vnos sprememb in analiza odsotnosti
 • Pregled delovne dobe
 • Pregled jubilantov
 • Rojstni dnevi
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Pregled dodatnih izplačil
 • Pregled družinskih članov
 • e-VEM obrazci
 • Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER-8)
 • Obrazec NIJZ-SL2-18/1
 • Obrazec 3 – spremljanje kadrov
 • Potek veljavnosti: delovno dovoljenje, PZZ, osebna izkaznica, potni list, bivalna viza, evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, vozniško dovoljenje, delovna viza, poslovna viza, zavarovanje na službeni poti
 • Zaključek poskusnega dela
 • Potek dela za določen čas
 • Pregled zaposlenih: po izobrazbi in delovnih izkušnjah, delovnih mestih, vzroku prekinitve dela, stopnjah izobrazbe in tarifnih razredih
 • Šifrant zaposlenih
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Zbirniki po analitikah
 • Poimenski seznam dajatev iz neto izplačil - samoprispevki

Analize

 • Struktura zaposlenih
 • Analiza delovnih mest za javni sektor
 • Analiza virov financiranja ISPAP
 • Število zaposlenih po mesecih
 • Prišli/odšli po mesecih
 • Analiza fluktuacije zaposlenih
 • Analia izobraževanja
 • Analiza izpitov in pregledov
 • Analiza dela in kariere
 • Analiza vseh dogodkov
 • Analiza nagrajevanj
 • Analiza zgodovine zaposlenih
 • Analiza družinskih članov
 • Analiza stikov zaposlenih
 • Analiza relacij zaposlenih

Šifranti

Kadrovski šifranti

 • Skupine dogodkov
 • Dogodki
 • Razlogi za izredni dopust
 • Kriteriji za pripravo obvestil za dopuste: dopust za delovno dobo, starost otrok, stalnost, starost, dodatni dopust na osnovi opravljenih ur (npr. nočno delo), dodatni dopust po SM, OE, DM in TR, dodatni kriteriji
 • Plačni razredi
 • Tarifni razredi
 • Relacije
 • Delovna mesta
 • Organizacijske enote
 • Stroškovna mesta
 • Smer strokovne izobrazbe
 • Ocenjevalni kriteriji
 • Skupine ocenjevalnih kriterijev

Splošni šifranti

 • Bivališče
 • Izobrazba (Klasius šifranti)
 • Osebni (narodnost, sorodstvo …)
 • Zavarovanje, delo in pogoji (vrste invalidnosti, vzroki invalidnosti, urniki, sindikati …)

Povezane funkcionalnosti

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Dokumentni sistem

Omogoča enostavno in varno hranjenje dokumentov, ki se nanašajo na stranke, artikle, zaposlene, osnovna sredstva, delovna mesta (proizvodnja) in naprave (servisna dejavnost), ter je obenem povezan s ponudniki certificirane hrambe.

mojINFO

Spletna rešitev mojINFO zaposlenemu omogoča, da na daljavo beleži delovne ure, najavlja dopuste in druge odsotnosti ter ima vpogled v svoje kadrovske dokumente. Zaposleni, ki so v vlogah vodij, pa imajo poleg tega pregled nad odsotnostmi svoje ekipe in jih tu lahko tudi potrjujejo.

Saop je rešitev podjetja Seyfor