MENU Zapri

Fakturiranje blaga in storitev

Omogoča fakturiranje blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah za davčne zavezance in končne potrošnike.

Več kot samo fakturiranje

Program za fakturiranje blaga in storitev v domačih in tujih denarnih enotah ponuja več kot le izdajanje računov in predračunov v skladu z zakonodajo. Pridobite še:

 • Možnost blokade prodaje dolžnikom
 • Avtomatsko knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo in Davek na dodano vrednost ter povezavo z moduli Spremljanje plačil računov in Blagajniško poslovanje
 • Kopiranje podatkov iz predračuna v račun, račun v račun, masovno fakturiranje
 • Pripravo računov na obroke
 • Pripravo in tiskanje UPN (lahko tudi za vsak obrok posebej)
 • Pripravo in izstavitev e-Računov in e-Ovojnic
 • Evidenco in knjiženje izdanih računov na stranko (CRM sistem)
 • Pripravo, evidenco in spremljanje izdanih predračunov in ponudb na stranko (CRM sistem)
 • Pripravo ponudb preko predpripravljenih vzorcev
 • Povezavo s poročanjem Intrastat
 • Avtomatsko razknjiževanje zaloge ob izdaji
 • Pripravo cenikov – možnost prilagajanja oblike cenika in tiskanje oz. pošiljanje po e-Pošti
 • Poljubno oblikovanje izgleda računov
 • Grafični in tabelarični pregledi s prenosom podatkov v druge sisteme (Excel, Open Office …)
 • Analize izdanih računov
 • Obdelave podatkov za razna poročila

Program za fakturiranje blaga in storitev v domačih in tujih denarnih enotah ponuja več kot le izdajanje računov in predračunov v skladu z zakonodajo. Pridobite še:

 • Možnost blokade prodaje dolžnikom
 • Avtomatsko knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo in Davek na dodano vrednost ter povezavo z moduli Spremljanje plačil računov in Blagajniško poslovanje
 • Kopiranje podatkov iz predračuna v račun, račun v račun, masovno fakturiranje
 • Pripravo računov na obroke
 • Pripravo in tiskanje UPN (lahko tudi za vsak obrok posebej)
 • Pripravo in izstavitev e-Računov in e-Ovojnic
 • Evidenco in knjiženje izdanih računov na stranko (CRM sistem)
 • Pripravo, evidenco in spremljanje izdanih predračunov in ponudb na stranko (CRM sistem)
 • Pripravo ponudb preko predpripravljenih vzorcev
 • Povezavo s poročanjem Intrastat
 • Avtomatsko razknjiževanje zaloge ob izdaji
 • Pripravo cenikov – možnost prilagajanja oblike cenika in tiskanje oz. pošiljanje po e-Pošti
 • Poljubno oblikovanje izgleda računov
 • Grafični in tabelarični pregledi s prenosom podatkov v druge sisteme (Excel, Open Office …)
 • Analize izdanih računov
 • Obdelave podatkov za razna poročila

Osnovne funkcije

 • Fakturiranje blaga in storitev v domači in tuji denarni enoti
 • Avtomatski prenos izdani računov, dobropisov in avansnih računov v glavno in davčno knjigo Saop ali Minimax
 • Možnost izvoza računov/predračunov v obliki e-slog enostavnega računa
 • Priprava eRačuna ali eOvojnice za spletno banko
 • Vgrajena možnost analiziranja podatkov s pomočjo vrtilnih tabel
 • Spremljanje oz. analiziranje prodajnih dokumentov
 • Rangiranje oz. ocenjevanje kupcev ABC …
 • Izdelava ponudb in predračunov
 • Sistem hranjenja kopij v elektronski obliki in spremljanje različic
 • Možnost knjiženja izdaj v skladišču
 • Poročanje za Intrastat in okoljskih dajatev
 • Obračun prodajnih provizij po referentih/trgovskih potnikih
 • Možnost oblikovanja večine izpisov
 • Možnost blokade izbrane knjige računa za določenega zaposlenega

Podrobneje o funkcijah

 • Vodenje izdanih računov v eni ali več knjigah
 • Vodenje izdanih predračunov v eni ali več knjigah
 • Možnost izstavljanja računov/predračunov v različnih denarnih enotah
 • Uporaba privzetih cenikov in cenikov za stranke
 • Uporaba privzetih popustov in popustov za stranke
 • Ob vnosu šifre kupca – prejemnika, se predlagajo vsi potrebni podatki v glavi računa/predračuna
 • Vse predlagane podatke v glavi računa je mogoče spremeniti
 • Ob vnosu šifre artikla, se predlagajo vsi potrebni podatki vrstice računa/predračuna
 • Vse predlagane podatke v vrstici računa/predračuna je mogoče prilagoditi zahtevam uporabnika
 • Možnost prilagajanja knjigovodskih podatkov s pomočjo knjižnih skupin
 • Večjezična priprava predračunov/računov
 • Prodaja zavezancem za DDV, malim davčnim zavezancem, končnim potrošnikom, izvoz in prodaje v Evropsko skupnost
 • Na istem računu je možno kombinirati vrstice, ki gredo v različne stolpce knjige izdanih računov za DDV
 • Samodejni izračun zapadlosti računa
 • Oblikovanje sklica na številko
 • Uporaba do petih rabatov na celoten dokument, ki se lahko obračunavajo od skupne ali zmanjšane osnove
 • Omogočen vnos popusta v znesku
 • Možnost vnosa naslovnika
 • Spremljanje računov po petih analitikah: stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika - in vse na nivoju računa ali vrstice računa
 • Možnost določitve drugačne identifikacijske številke za DDV od tiste v šifrantu strank za posamezen račun
 • Možnost razdelitve zapadlosti računa na več obrokov
 • Možnost uporabe do petih vrstičnih popustov, ki se lahko obračunavajo od skupne ali zmanjšane osnove
 • Enostavno spreminjanje vrstnega reda vrstic računa
 • Možnost oblikovanja računov/predračunov
 • Serijsko tiskanje računov
 • Možnost blokiranja direktnega vnosa artiklov, ki se mu vodijo zaloge
 • Samodejno shranjevanje izstavljenih računov/predračunov v dokumentacijski prostor kupca – plačnika v interni obliki (qr3) ali Adobe Acrobat obliki (pdf)
 • Pošiljanje računov/predračunov po e-pošti
 • Izvoz podatkov v knjigovodstvo in/ali davčno knjigovodstvo direktno ali preko tekstovne datoteke
 • Izvoz podatkov v spletno knjigovodstvo Minimax
 • Možnost knjiženja obveznosti v Spremljanje plačil računov
 • Možnost knjiženja blagajniških prejemkov v Blagajniškem poslovanju
 • Uvoz vrstic računa iz izdaj Materialno skladiščnega poslovanja
 • Možnost knjiženja nove izdaje/dopolnjevanja obstoječe v Materialno skladiščnem poslovanju
 • Možnost enostavnega posamičnega ali serijskega kopiranja računov/predračunov
 • Možnost priprave zbirnih računov iz izdaj Materialno skladiščnega poslovanja
 • Uvoz računov/predračunov iz besedilne datoteke
 • Priprava podatkov in izvoz v program ZZIstat za mesečno poročilo o odpremah v okviru Evropske skupnosti – Intrastat
 • Možnost priprave poročila za Intrastat, za odpreme, v taki obliki, da se lahko uvozi v obrazec na spletni strani Statističnega urada
 • Izvoz računa v e-slog obliki
 • Uporaba čitalcev črtne kode ali ročnih terminalov
 • Oblikovanje prodajnih cen (kalkulacije)
 • Spremljanje kalkuliranih razlik v ceni
 • Omogočeno je množično vnašanje, spreminjanje in brisanje cen v cenikih
 • Omogočeno je vodenje »zgodovine« cenika
 • Cene v različnih cenikih
 • Prodaja glede na akcijske cene
 • Nazivi in opisi so lahko v različnih jezikih
 • Ceniki so lahko v različnih denarnih enotah
 • Popusti za skupne artiklov za skupino strank
 • Omogočeno je časovno omejevanje popustov
 • Različne prodane količine imajo lahko različne popuste v okviru enega fakturiranja
 • Odpadna embalaža z možnostjo priprave ustreznih poročil in napovedi odpadne embalaže
 • Analiza avansov s podatki, kateri računi zapirajo določen avans

Standardna poročila

 • Knjiga dokumentov: izpisi knjig računov/predračunov glede na nastavitve
 • Analiza avansov: izpis avansov ter spiska računov, ki zapirajo te avanse
 • Kartica prodaje: možnost izpisa kartice prodanih artiklov
 • Analiza prodaje (računov) in ponudbe (predračunov) s pomočjo vrtilnih tabel (OLAP kocka)
 • Zbir količin in vrednosti prodaje po različnih pojmih z možnostjo oblikovanja tiskanega poročila – rang liste
 • Prikaz prodajne razlike v ceni po različnih pojmih z možnostjo oblikovanja tiskanega poročila – rang liste. Možnost direktne povezave za nabavne vrednosti na materialno skladiščno poslovanje ali carinsko skladišče
 • Prikaz prometa po mesecih po različnih pojmih – grafični prikaz
 • Poročila, obračuni in napovedi v povezavi z odpadno embalažo dano na trg in ravnanja z odpadno elektronsko embalažo

Dodatna poročila s poljubnim oblikovanjem

 • Vsi dokumenti, ki se izpisujejo za stranke, se lahko poljubno nastavijo oz. oblikujejo
 • Nekateri izpisi artiklov in strank se lahko poljubno oblikujejo, pripravijo etikete, dopisi
 • Vsa pripravljena poročila v tabelarični obliki se lahko prenašajo v druge elektronske oblike z izvozom
 • Poročila v obliki grafa se lahko poljubno oblikuje
 • Analiza podatkov s pomočjo vrtilne tabele lahko prenesete v: izpis, tabelo, Excel, PDF, TXT ali graf

Možne prodajne analize

 • Analiza prodaje: možnost priprave analize prodaje s pomočjo vrtilnih tabel
 • Primerjava med izdanim in fakturiranim blagom v skladiščnem poslovanju in na računih

Šifranti

 • Šifrant Strank vsebuje matične podatke o kupcih in dobaviteljih
 • Šifrant Artikli … in še indikator vodenja serij, konti za zalogo/porabo, masa in prostornina na enoto, količina pakiranja, planske cene, privzete lokacije skladiščenja in minimalne zaloge
 • Šifrant Cenikov artiklov vsebuje podatke o cenah artiklov po cenikih in denarni enoti cenika. Artikel v ceniku nosi podatek o ceni ter datumu pričetka (in konca) veljavnosti cene. Šifrant cenikov ponuja možnost hitrega in enostavnega vnosa cen, kakor tudi masovnega spreminjanja obstoječih cenikov
 • Šifrant Standardni teksti vsebuje shranjene standardne tekste, ki se lahko uporabijo pri pripravi računov in predračunov v glavi ali končnici dokumenta. Teksti so lahko v različnih jezikih
 • Šifrant Popusti – stranke vsebuje podatke o popustih, ki so veljavni za kupca in artikel. Popusti so vezani na skupino artiklov, skupino kupcev ter količino (ustvari se lahko progresivna lestvica popustov vezano na količino artikla na fakturi). Popusti so lahko vezani na datum začetka in datum konca veljavnosti
 • Šifrant Denarne enote vsebuje podatke o različnih plačilnih sredstvih (valutah). V denarnih enotah nastavljamo tudi podatke za zaokrožanje zneskov na računih/predračunih. Zneske računov in predračunov lahko v vsaki denarni enoti zaokrožujemo po drugačnem sistemu
 • Šifrant Tečajne liste vsebuje podatke za preračunavanje podatkov iz tujih denarnih enot v domačo denarno enoto in med valutne preračune. Podatke je možno uvažati iz tečajnic Banke Slovenije in Nove Ljubljanske Banke
 • Šifrant Knjižne skupine dopušča možnost nastavitev knjiženj v glavno knjigo ter nastavitev analitik
 • Šifrant Konti vsebuje podatke o kontnem planu
 • Šifrant Stroškovna mesta vsebuje podatke o stroškovnih mestih, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov
 • Šifrant Stroškovni nosilci vsebuje podatke o stroškovnih nosilcih, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov
 • Šifrant Referenti vsebuje podatke o referentih, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov
 • Šifrant Analitike vsebuje podatke o analitikah, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov
 • Šifrant Prevozna sredstva vsebuje podatke o prevoznih sredstvih, ki so na voljo in jih je mogoče izbrati in zajeti na računu
 • Šifrant Knjig dokumentov vsebuje podatke o knjigah računov in predračunov, ki omogočajo več ločenih prometov (številčenj dokumentov) v okviru enega fakturiranja ter ločen sistem določevanja sklica na številko računa
 • Šifrant Odpadna embalaža z možnostjo priprave podatkov za poročila o odpadni embalaži
 • Šifrant Prodajne provizije zajema podatke o referentih in skupinah artiklov za obračun prodajnih provizij
 • Ostali šifranti: Blagajniki za potrebe beleženja izdajatelja in Načini plačil za določitev, na kakšen način je račun plačan

Povezane funkcionalnosti

Materialno skladiščno poslovanje

Omogoča vodenje skladišča za material, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč.

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo je krovni modul ERP rešitve Saop za knjigovodstvo, saj v povezavi z ostalimi moduli omogoča vrsto prenosov in avtomatskih knjiženj, kar vam prihrani večji del ročnega pretipkavanja podatkov.

Povezovanje z API vmesniki

API vmesniki omogočajo direktno izmenjavo podatkov med programsko rešitvijo Saop in zunanjimi rešitvami Seyfor partnerjev (skladiščno poslovanje – WMS, spletne trgovine, različne mobilne aplikacije ipd.).

Saop je rešitev podjetja Seyfor