MENU Zapri

Dokumentni sistem

Omogoča enostavno in varno hranjenje dokumentov, ki se nanašajo na stranke, artikle, zaposlene, osnovna sredstva, delovna mesta (proizvodnja) in naprave (servisna dejavnost), ter je obenem povezan s ponudniki certificirane hrambe.

Namenjen je samodejnemu shranjevanju dokumentov, ki nastajajo v modulih ali poročilih Saop sistema, pripravi novih dokumentov na osnovi vzorcev, zajemu papirnih dokumentov s pretvorbo v digitalno obliko ter shranjevanju dokumentov, ki so nastali izven Saop sistema. Dokumente, ki so del poročil Poročevalca, lahko samodejno shranjujemo v Dokumentni sistem s pomočjo Razporejevalca opravil.

Poleg tega lahko dokumente:

 • pripenjamo na mesta, ki so v modulih sistema za to predvidena: npr. prejeti računi, izdani računi, opravila, ...
 • jim vpišemo dodatne lastnosti, ki nam omogočajo lažjo uporabo in iskanje želenih dokumentov,
 • pregledujemo, spreminjamo, prepisujemo v datotečni sistem ter pošiljamo kot priponke v sporočilih elektronske pošte,
 • samodejno razpošiljamo po elektronski pošti kot priponke sporočil elektronske pošte s pomočjo Razporejevalca opravil, sporočilu pa lahko pripnemo poljubno število dokumentov.

Namenjen je samodejnemu shranjevanju dokumentov, ki nastajajo v modulih ali poročilih Saop sistema, pripravi novih dokumentov na osnovi vzorcev, zajemu papirnih dokumentov s pretvorbo v digitalno obliko ter shranjevanju dokumentov, ki so nastali izven Saop sistema. Dokumente, ki so del poročil Poročevalca, lahko samodejno shranjujemo v Dokumentni sistem s pomočjo Razporejevalca opravil.

Poleg tega lahko dokumente:

 • pripenjamo na mesta, ki so v modulih sistema za to predvidena: npr. prejeti računi, izdani računi, opravila, ...
 • jim vpišemo dodatne lastnosti, ki nam omogočajo lažjo uporabo in iskanje želenih dokumentov,
 • pregledujemo, spreminjamo, prepisujemo v datotečni sistem ter pošiljamo kot priponke v sporočilih elektronske pošte,
 • samodejno razpošiljamo po elektronski pošti kot priponke sporočil elektronske pošte s pomočjo Razporejevalca opravil, sporočilu pa lahko pripnemo poljubno število dokumentov.

Varnost dokumentov v Dokumentnem sistemu

Shranjenih imamo lahko več verzij (različic) istega dokumenta. Sistem omogoča sledljivost dostopov in dela s posameznim dokumentom. Dokumente je možno zavarovati pred nepooblaščenim dodajanjem, pregledovanjem, spreminjanjem in izločanjem iz uporabe.

Pristnost in celovitost shranjenih dokumentov zagotovimo tako, da jih digitalno podpišemo. Podpisujemo lahko dokumente katerekoli oblike zapisa tako, da podpišemo ovojnico, ki vsebuje dokument in podpis. Za podpis potrebujemo veljavno digitalno potrdilo – certifikat. Poleg samega podpisa lahko vpišemo tudi namen podpisovanja. Dokumente v obliki PDF lahko podpisujemo tudi neposredno po standardih za podpisovanje PDF datotek. Ob podpisovanju lahko čas podpisa pridobimo z lokalnega računalnika ali pa od certificiranega ponudnika časovnega žiga (Time Stamping Authority – TSA).

V primeru, da uporabnik uporablja poleg Saop sistema tudi druge rešitve za vodenje poslovanja in le-te potrebujejo prikaz dokumentov shranjenih v Dokumentnem sistemu ali pa želijo dokumente neposredno shraniti v Dokumentni sistem, lahko to storijo preko posebnega programskega vmesnika, ki skrbi za povezavo Dokumentni sistemja s zunanjim svetom. Tudi pri tem načinu dostopu se uporabljajo enaka varnostna pooblastila kot pri dostopu preko Saop sistema.

Skupek dokumentov, ki se nanašajo na posamezno zadevo (npr. nabavo, prodajo, ...), lahko združimo v fascikel. Fascikli omogočajo enostavno skupno upravljanje in dostop do dokumentov, ki pripadajo posamezni celoti, ne glede na to kateremu subjektu (stranki, artiklu, zaposlenemu, ...) dokument pripada. Do fascikla lahko dostopajo samo operaterji, ki jih skrbnik fascikla pooblasti za tak dostop.

Dostop do dokumentov

V skladu z varnostnimi pooblastili lahko do dokumentov dostopamo s pomočjo:

 • Raziskovalca dokumentov, ki omogoča delo z dokumenti, ki so shranjeni na posameznem subjektu
 • Pregleda nad dokumenti, ki omogoča delo z vsemi dokumenti shranjenimi v Dokumentnem sistemu
 • Pasice s priponkami, ki omogoča pripenjanje in pregled posameznih dokumentov kot del procesov, ki se obdelujejo v Saopu

Dodajanje dokumentov

Dokumente dodajamo v sistem na naslednje načine:

 • s kopiranjem dokumentov,
 • z izdelavo dokumentov iz vzorcev,
 • z izdelava dokumentov iz obstoječih dokumentov sistema,
 • z optičnim branjem dokumentov,
 • s samodejnim shranjevanjem dokumentov iz modulov Saop sistema,
 • z neposrednim shranjevanjem list in izvozov iz poročil Saop Poročevalca in
 • s pomočjo dodajanja dokumentov neposredno iz zunanjih klientov povezanih z Dokumentni sistem preko programskega vmesnika

Ob dodajanju dokumenta v sistem dobi dokument na osnovi vrste dokumenta, v katero je razvrščen, rok, do katerega se bo hranil v Dokumentnem sistemu. Če je dokument opredeljen kot arhivsko ali trajno dokumentarno gradivo, je rok neizpolnjen, ker se gradivo ne izloča iz Dokumentni sistema.

Povezava na zunanjo certificirano hrambo

Dokumentni sistem lahko poleg nativnega dela v okviru Saop sistema deluje tudi v povezavi z drugimi storitvami. Trenutno je izvedena povezava na tri izven Saop rešitve:

 • opravila Saop Razporejevalca opravil
 • univerzalen programski vmesnik za povezavo z zunanjimi klienti
 • storitev hranjenja dokumentov pri akreditiranem ponudniku storitve dolgoročnega hranjenja dokumentnega gradiva. Trenutno je možno hraniti dokumente pri petih ponudnikih storitev:
  • o eArhiv Pošte Slovenije
  • o eHramba podjetja Logitus
  • o mSef podjetja Mikrografija
  • o eHramba.si podjetja ZZI
  • o eArhiv podjetja Logos

Digitalna potrdila in Dokumentni sistem

Pred uporabo digitalnega potrdila za podpisovanje dokumentov v Saopu moramo njegov javni del najprej povezati z operaterjem Saop sistema. Posameznemu operaterju lahko dovolimo več digitalnih potrdil za podpisovanje v Saop sistemu, vendar mora biti eno potrdilo definirano kot privzeto.

Povezane funkcionalnosti

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

mojINFO

Spletna rešitev mojINFO zaposlenemu omogoča, da na daljavo beleži delovne ure, najavlja dopuste in druge odsotnosti ter ima vpogled v svoje kadrovske dokumente. Zaposleni, ki so v vlogah vodij, pa imajo poleg tega pregled nad odsotnostmi svoje ekipe in jih tu lahko tudi potrjujejo.

Fakturiranje blaga in storitev

Omogoča fakturiranje blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah za davčne zavezance in končne potrošnike.

Saop je rešitev podjetja Seyfor