MENU Zapri

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo je krovni modul ERP rešitve Saop za knjigovodstvo, saj v povezavi z ostalimi moduli omogoča vrsto prenosov in avtomatskih knjiženj, kar vam prihrani večji del ročnega pretipkavanja podatkov.

V osnovi vam modul Dvostavno knjigovodstvo omogoča pregledno vodenje glavne knjige, saldakontov kupcev in dobaviteljev ter stroškovnega in deviznega knjigovodstva. Vnašanje poslovnih dogodkov, kot so na primer temeljnice, prejeti in izdani računi pa je poenostavljeno do maksimuma s ciljem, da se lahko posvetite drugim bolj produktivnim opravilom.

Preprosta priprava poročil in ostalih izpisov

S pomočjo podatkov, ki jih hrani glavna knjiga, lahko zelo hitro izdelate nabor uporabnih poročil, kot so na primer pregled prometa po kontih in strankah, pregled izkazov poslovanja, pregled knjiženja, pregled in izpis odprtih postavk.

Priprava kompenzacij in obveznih pobotov je preprosta, prav tako lahko za dolžnike z nekaj kliki pripravite in natisnete tudi opomine.

Dodatne prednosti

 • Sistem posrednega in neposrednega knjiženja vam omogoča popravke knjižb
 • Temeljnice se formirajo avtomatsko, brez dodatnega dela
 • Pridobite možnost spremljanja vknjižb po več analitikah in profitnih centrih
 • Spremljanje predvidenih prilivov in odlivov vam omogoča gospodarno upravljanje denarnega toka
 • Z enim klikom pripravite poročilo za Banko Slovenije
 • Evidenčno knjiženje za javne zavode je samodejno

Glavna knjiga s saldakonti

Programska rešitev je namenjena vodenju glavne knjige in saldakontov. Z ustrezno uporabo nastavitev omogoča knjiženje po načelu denarnega toka za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, oziroma evidenčnega knjiženja za potrebe posrednih proračunskih porabnikov. Poslovanje lahko spremljamo v domači in tuji denarni enoti.

Vhodni podatki se vnašajo samodejno preko povezav z drugimi moduli (prejeti računi, izdani računi, obračun plač zaposlenim, obračun potnih stroškov, drugih osebnih prejemkov …), preko čarovnika za uvoz podatkov ali ročno. Program omogoča neposredno ali posredno knjiženje. Povezan je z modulom DDV (Davek na dodano vrednost), modulom PP (Plačilni promet) in modulom Osnovna sredstva (OSD). Podatke v glavni knjigi in saldakontih lahko pregledujemo, analiziramo (v program so vgrajene vrtilne OLAP tabele), izpisujemo, shranjujemo, izvažamo in pošiljamo po elektronski pošti.

Dokumenti se samodejno shranjujejo v dokumentni sistem – eRegistrator. Program ponuja pripomočke in obdelave, ki nam služijo kot pomoč za hitrejše in lažje delo. Osnovne in podrobne funkcionalnosti modula so opisane v nadaljevanju.

Funkcionalnosti modula

 • Knjiženje v glavno knjigo s saldakonti kupcev in dobaviteljev na neposredni ali posredni način
 • Možnost evidenčnega knjiženja
 • Knjiženje v domači in tujih denarnih enotah
 • Priprava poslovnih poročil
 • Priprava izkazov
 • Priprava plana prilivov in odlivov
 • Priprava kompenzacij (medsebojne, e-pobot AJPES)
 • Priprava opominov in izvršb
 • Hitri pregled odprtih postavk
 • Avtomatsko knjiženje bančnih izpiskov
 • Avtomatska delitev po ključih
 • Avtomatsko knjiženje razmejitev
 • Knjiženje plačil na podlagi specifikacij (kartična plačila)
 • Izstavitev avansnih računov na podlagi prejetih predplačil
 • Pregledi in izpisi (knjiženja, temeljnic, bilance, kartic, dnevnika, prometa, odprtih postavk, analiza odprtih postavki, specifikacija plačil, računov, odprti dokumenti, neplačano po strankah, kartica proračunske postavke)
 • Izpis opominov in odprtih postavk
 • Ureditev šifrantov po meri (konti, temeljnice, dogodki, obdobja)
 • Pripomočki
 • Obdelave ob zaključku leta in prenos v novo obračunsko leto

Standardna poročila

 • Pregledna Poslovna poročila v obliki tabel in grafov za namene vodenja organizacije
 • Izkazi za lastne potrebe in za potrebe statistike AJPES (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, statistika finančnih računov, izkazi za določene in druge proračunske uporabnike) in za potrebe DURS (gospodarstvo)
 • Bilance
 • Plan prilivov in odlivov
 • Hitri pregled terjatev in obveznosti (zapadlo, nezapadlo po dnevih)
 • Odprte postavke, odprti dokumenti, neplačano po strankah
 • Opomini, izvršbe, IOP
 • Dnevniki knjiženja
 • Kartice (kontokartice in saldakontne kartice)
 • Prometi
 • Poročilo Banki Slovenije
 • Predlogi kompenzacij, e-Pobot, e-kompenzacije
 • Izpis evidenčnih vknjižb
 • Poročilo za revizorje (TXT datoteka)

Analize (vrtilne OLAP tabele)

 • Terjatve in obveznosti
 • Odprte postavke
 • Bruto bilance
 • Plan prilivov in odlivov
 • Pregledi knjiženja

Standardni šifranti

 • Temeljnice, dogodki, obdobja, konti, konti konsolidacije, konti ES, konti tujega lastnika, ključi, izkazi
 • Stranke, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, referenti
 • Denarne enote, tečajne liste 

Povezane funkcionalnosti

Knjiga prejetih računov

Omogoča izjemno pregledno vodenje prejetih računov preko različnih knjig dokumentov.

Fakturiranje blaga in storitev

Omogoča fakturiranje blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah za davčne zavezance in končne potrošnike.

Obračun plač

Omogoča obračun plač, regresa, materialnih stroškov in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja v gospodarskih družbah, javnem sektorju in pri zasebnikih (s.p.). Omogoča povezavo s sistemi za registracijo delovnega časa in uvoz obračunskih podatkov iz zunanjih virov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor