MENU Zapri

Spremljanje plačil računov

Omogoča enostavno spremljanje plačil računov pri masovnem fakturiranju. Ena od pomembnejših prednosti je hitra priprava opominov za neplačane račune.

Programska rešitev je namenjena ustanovam, ki imajo masovno fakturiranje (šole, vrtci, dijaški in študentski domovi, domovi upokojencev, centri za izobraževanje …), in manjšim podjetjem, katerim vodijo knjigovodstvo računovodski servisi, sami pa želijo imeti enostaven pregled nad svojimi terjatvami in obveznostmi.

Program poleg ročnega knjiženja plačil omogoča tudi avtomatsko knjiženje plačil iz izpiskov bank ali UJP-ja. V program je možno uvoziti izdane račune iz programa za fakturiranje, trgovinsko poslovanje in programa za obračun storitev (OST).

Osnovne funkcije

 • Vnos prejetih in izdanih računov
  Prepis računov v SPR iz ostalih Saop programov (FAK, TPD in OST)
 • Vnos plačil računov
 • Prepis plačil iz datotek, katere dobimo iz banke ali UJP
 • Pregled terjatev in obveznosti po strankah, vrsti računov, vrsti plačil ...
 • Priprava opominov za neplačane račune kupcev
 • Priprava plačilnih nalogov za neplačane račune dobaviteljev – povezava s Saop programom Plačilni nalogi
 • Vodenje računov in plačil znotraj poslovnega leta in obdobij; konec poslovnega leta se naredi otvoritev novega poslovnega leta
 • Prenos salda iz SPR v stranke
 • Možnost povezave z dvostavnim knjigovodstvom (DK) za večstopenjsko opominjanje ter izvršbo

Podrobneje o funkcijah

 • Vnos ali uvoz računov iz ostalih programov Saop. Vnesemo vse podatke o računu, ki so potrebni za pregled terjatev in obveznosti (vrsta računa, številka, datum računa, stranka, zapadlost, sklic na številko, znesek, obdobje)
 • Knjiženje plačil – ročno ali avtomatsko. Plačila lahko knjižimo z vnosom ali s prepisom iz datotek, katere dobimo iz banke ali UJP. Na osnovi sklica in zneska oz. po zapadlosti se nam računi zapirajo (knjižijo plačila). Plačila lahko knjižimo tudi s plačili preko blagajne (povezava s Saop programom Blagajna)
 • Priprava opominov za neplačane račune za posamezno ali za vse stranke, po vrsti računa in skupini stranke. Opomin lahko izpišemo tudi v obliki UPN obrazca. Natisnjeni opomini se shranjujejo v mapo stranke, lahko pa jih shranimo tudi dogodke stranke
 • Ob zaključku poslovnega leta se pripravi otvoritev novega poslovnega leta. V novo poslovno leto se prepišejo vsi odprti (neplačani) računi

Poročila

Standardna poročila

 • Zbir po strankah – izpis zbira za vse stranke, dolžnike, upnike
 • Kartica stranke – izpis računov in plačil, knjiženih na posamezno stranko
 • Promet stranke
 • Dnevnik plačil – izpis plačil za izbrano obdobje
 • Odprte postavke - na izpisu so prikazani neplačani računi, tudi po dnevih zamude
 • Opomini - izpis opominov za neplačane račune, možen tudi izpis UPN obrazca z zneskom opomina

Dodatna poročila, s poljubnim oblikovanjem

 • Nekateri dokumenti, ki se izpisujejo za stranke, se lahko ponastavijo (npr. logotip in podpis z žigom na opominih in UPN obrazcih, katere se lahko izpiše skupaj z opominom)

Šifranti

 • Stranke - je skupen šifrant vsem Saop programskim rešitvam, če se program uporablja z ostalimi Saop programi, oziroma samostojen, če ostalih programov Saop ne uporabljamo
 • Vrste računov - vsebuje podatek ali je to prejeti ali izdani račun, ali je vrsta računa terjatev ali obveznost. Glede na te nastavitve se potem tudi izpisujejo kartice posamezne stranke. Za določeno vrsto računa lahko tudi sprožimo pripravo plačilnih nalogov
 • Vrste plačil – na osnovi tega šifranta lahko izpisujemo plačila po določeni vrsti plačila
 • Obdobja – obdobja ponavadi nastavimo mesečno in jih datumsko omejimo 

Povezane funkcionalnosti

Vrtci, šole in ostale izobraževalne ustanove

Celovita rešitev za vrtce, osnovne in srednje šole, dijaške domove, šolske centre, univerze, zavode za posebne potrebe, zasebne zavode, glasbene šole, knjižnice ...

Obračun storitev za javni zavod

Omogoča vodenje podatkov o otrocih, učencih, dijakih oziroma študentih, njihovih koriščenih storitvah (malice, kosila, učbeniki, izleti …) ter obračunavanju varstva oziroma bivanja v javnih zavodih.

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo je krovni modul ERP rešitve Saop za knjigovodstvo, saj v povezavi z ostalimi moduli omogoča vrsto prenosov in avtomatskih knjiženj, kar vam prihrani večji del ročnega pretipkavanja podatkov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor