MENU Zapri

Osnovna sredstva

Program Osnovna sredstva in drobni inventar omogoča vodenje nabave, amortizacije, izločitev, prerazporeditev osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračun inventure z ročnim terminalom.

Inventura je nujna in marsikomu predstavlja najzahtevnejše obdobje v letu. Popis osnovnih sredstev je potrebno narediti organizirano in natančno, saj podatki vplivajo na višino kapitala in višino poslovnega izida.
Zato smo pripravili paket s strojno in programsko rešitvijo, s katerim boste inventuro opravili hitreje in predvsem brez napak.

Dodatne koristi programa

 • Pri obračun amortizacije lahko opisno spremljate dogajanja na osnovnem sredstvu ali drobnem inventarju ter avtomatsko prenesete podatke v Dvostavno knjigovodstvo
 • Preprosta priprava reverzov in spremljanje oziroma vodenje evidence reverzov
 • Enostavna priprava izločitve osnovnih sredstev in drobnega inventarja
 • Enostavno vodenje po virih financiranja
 • Avtomatski prenos iz Knjige prejetih računov v Osnovna sredstva

Osnovne funkcije

 • Vodenje registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja
 • Obračun začasne in končne amortizacije
 • Mesečni obračun amortizacije
 • Možnost vnosa več istovrstnih osnovnih sredstev z enim vnosom in vnos novega osnovnega sredstva ali drobnega inventarja iz že obstoječe inventarne številke
 • Priponka slike ali dokumenta na osnovnem sredstvu
 • Vodenje dogodkov na osnovnih sredstvih
 • Priprava temeljnice za obračunano amortizacijo
 • Možnost brisanja dokončno obračunane amortizacije
 • Amortizacija se lahko obračuna po odstotku amortizacije, vpisanem v šifrantu amortizacijskih skupin ali po stopnji amortizacije, vpisane na osnovnem sredstvu
 • Neodpisljivi del na osnovnem sredstvu v odstotku
 • Vodenje po nahajališčih, stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, referentih, kontih
 • Inventurni elaborat
 • Avtomatsko knjiženje inventurnih viškov, manjkov in odpisov (izločitev)
 • Inventura z ročnim terminalom
 • Možnost združevanja prometa pri osnovnih sredstvih z dograditvami
 • Pomožni programi za popravljanje v registru, brisanje iz registra, spremembe Nahajališč, Amortizacijskih skupin in stopenj, Stroškovnih mest, Stroškovnih nosilcev, Referentov, Kontov
 • Vrsta izpisov, med katerimi so najpomembnejši: register osnovnih sredstev, različni dnevniki in kartice osnovnega sredstva oziroma drobnega inventarja, obračun amortizacije
 • Reverz osnovnih sredstev – pregled sredstev, ki so na reverzu in tistih, ki so se vrnili iz reverza
 • Pregled osnovnih sredstev in drobnega inventarja po izbiri – vrtilni tabeli (z upoštevanjem
  začasne amortizacije)

Podrobneje o funkcijah

 • Register osnovnih sredstev in drobnega inventarja lahko pregledujemo in izpisujemo po različnih parametrih na točno določen datum in sicer po Šifri od do, Nazivu OS ali DI, Kontih, Nahajališčih, Stroškovnih mestih, Stroškovnih nosilcih, Delovnih nalogih, Referentih, Datumu nabave, Datumu izločitve ali Amortizacijskih skupinah. Register lahko izpišemo zbirno ali posamezno, ločeno za osnovna sredstva ali drobni inventar, po šifri ali nazivu, z izločitvami ali brez izločitev
 • Začasna amortizacija se lahko obračuna v poljubnih časovnih obdobjih. Po obračunu se lahko izpiše po različnih izbirnih parametrih in zaporedjih izpisa
 • Obračun amortizacije ob koncu poslovnega leta omogoči pregled amortizacije tudi na kartici osnovnega sredstva
 • Obračun izločenega osnovnega sredstva in dnevnik izločenih osnovnih sredstev
 • Na osnovno sredstvo ali drobni inventar se lahko beležijo dogodki, ki se navezujejo nanje, omogočeno pa je tudi poljubno pregledovanje in izpisovanje
 • Pregled ali izpis Dnevnika sprememb na poljubne načine
 • Kartica osnovnega sredstva ali drobnega inventarja z dograditvami ali brez
 • Priprava etiket
 • Spremembe Nahajališč, Amortizacijskih skupin in stopenj, Stroškovnih mest, Stroškovnih nosilcev, Referentov, Kontov, Količine OS
 • V šifrant nahajališč se vpisujejo nahajališča, na katerih se nahajajo osnovna sredstva in drobni inventar. Nahajališča so lahko povezana s stroškovnimi mesti
 • Amortizacijske skupine vsebujejo stopnje amortizacije, ki se bodo uporabile za obračun, če na osnovnem sredstvu ne bo določeno, da se zanj uporabi vpisana stopnja na samem osnovnem sredstvu
 • Evidenca osnovnih sredstev po virih financiranja
 • Šifrant virov financiranja se uporablja, ko se osnovna sredstva financirajo iz različnih virov. Z ureditvijo teh podatkov program omogoči spremljanje nabave in amortizacije po različnih virih financiranja
 • Dokončni obračun je mogoč tudi za manj kot 12 mesecev, v primeru, da je konec poslovanja med letom ali želimo izpis registra z obračunano amortizacijo do določenega meseca. V kolikor ni konec poslovanja pred potekom leta, je potrebno obračunano amortizacijo brisati pred nadaljevanjem z delom. Lahko pa se uporablja mesečni obračun amortizacije
 • Inventura: Popisni listi se lahko izpišejo po različnih izbirah. Izpis je oblikovan tako, da si ga lahko uporabnik prireja po lastnih željah. Pri obdelavi inventure se lahko dejanske količine prenašajo iz ročnega terminala, če smo le-tega uporabili pri obdelavi inventure. Za pregled rezultata inventure se uporabi inventurni elaborat, ki se lahko izpiše za vsa osnovna sredstva ali samo za odstopanja

Standardna poročila

 • Register osnovnih sredstev
 • Obračun amortizacije
 • Obračun izločenega osnovnega sredstva
 • Dnevnik
 • Dnevnik izločenih osnovnih sredstev
 • Kartica osnovnega sredstva in drobnega inventarja z dograditvami ali brez
 • Dogodki
 • Etikete
 • Evidenca osnovnih sredstev po virih financiranja
 • Zapisnik o prevzemu osnovnega sredstva
 • Popisni list
 • Inventurni elaborat

Analize

 • Pregled osnovnega sredstva po izbiri: pregled osnovnih sredstev po različnih parametrih
 • Pregled drobnega inventarja po izbiri: pregled drobnega inventarja po različnih parametrih
 • Kazalniki osnovnih sredstev: prikazuje odstotek odpisanosti in neodpisanosti osnovnih
  sredstev po različnih parametrih

Standardni šifranti

 • Nahajališča
 • Amortizacijske skupine
 • Konti
 • Stranke
 • Stroškovna mesta
 • Stroškovni nosilci
 • Referenti
 • Viri financiranja in reverz

Povezane funkcionalnosti

Knjiga prejetih računov

Omogoča izjemno pregledno vodenje prejetih računov preko različnih knjig dokumentov.

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo je krovni modul ERP rešitve Saop za knjigovodstvo, saj v povezavi z ostalimi moduli omogoča vrsto prenosov in avtomatskih knjiženj, kar vam prihrani večji del ročnega pretipkavanja podatkov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor