MENU Zapri

Povišanje plač v javnem sektorju – kakšne so naloge kadrovika in računovodje?

 • 9. jan. 2019

Decembra 2018 so Vlada RS in sindikati javnega sektorja podpisali dogovor o plačah in drugih stroških dela ter stavkovne sporazume in anekse kolektivnim pogodbam. Dogovor in aneksi so objavljeni v Uradnem listu št. 80 (z datumom izida 7. 12. 2018).

SVIZ je v izjavi za javnost napisal, da »en plačni razred, ki za posameznika pomeni približno štiriodstotni dvig plače, bodo pridobili zaposleni na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda, razen tistih, ki v okviru odprave plačnih anomalij leta 2017 še niso bili deležni nikakršnega izboljšanja – ti bodo pridobili dva plačna razreda.

Prav tako za dva plačna razreda se bodo plače izboljšale večini nad 26. plačnim razredom; zaposlenim na delovnih mestih, za katera je pogoj znanstveni magisterij, doktorat ali specializacija, pa za tri.

Do višjega vrednotenja bodo upravičeni tudi zaposleni z najvišjimi nazivi na delovnih mestih na področju kulture, socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Dodatnih dvigov bodo deležni še zaposleni na posameznih drugih delovnih mestih: še za en plačni razred več bodo dobili učitelji, ki opravljajo delo razrednika, ter, denimo, nekatere medicinske sestre in babice na najzahtevnejših delovnih mestih.« (VIR: https://www.sviz.si/obvestila/)
 

Katere so bistvene spremembe za uvrstitev v plačne razrede? 

 • delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje;
 • delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za 2 plačna razreda višje;
 • delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje;
 • delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in iz naslova odprave anomalij  v 2017 niso bila uvrščena v višji plačni razred, se uvrstijo dodatno za 1 plačni razred višje.

Konkretne uvrstitve posameznih delovnih mest in nazivov  v plačne razrede so razvidne iz aneksov h kolektivnim pogodbam, zato je treba za pripravo sistemizacij delovnih mest in v nadaljevanju aneksov h pogodbam o zaposlitvi oziroma pogodb o zaposlitvi vedno upoštevati aneks h kolektivni pogodbi, ki velja za delodajalca. 

Dogovor namreč vsebuje splošna pravila glede višjih uvrstitev v plačne razrede, posebnosti in konkretne uvrstitve pa je treba preveriti v vsakem posameznem aneksu.

 

Pomembna je tudi trajna sprememba izplačil napredovanja:  

 • od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje;
 • javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.

Spremembe so tudi na področju dodatkov, kar ureja aneks h Kolektivni pogodbi za javni sektor, kjer je treba posebej opozoriti, da aneks določa različne roke za uveljavitev sprememb, in sicer: 

 • spremembe pri določenih dodatkih (delo s citostatiki, z osebami z demenco, neenakomerno razporejen delovni čas, deljen delovni čas) veljajo od 8. 12. 2018;
 • višji dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (delo ponoči, v nedeljo, na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan) veljajo od 1. 9. 2019.

Katere naloge čakajo računovodje in kadrovike?   

 • Pripraviti spremembe sistemizacij, in sicer z uskladitvami plačnih razredov ter z določitvijo novih delovnih mest;
 • pripraviti pogodbe o zaposlitvi oziroma  anekse h pogodbam o zaposlitvi z novimi plačnimi razredi ter posebej z navedbo datumov, ko dobijo javni uslužbenci pravico do izplačila višjega plačnega razreda;
 • preveriti višine in pogoje za dodatke ter zagotoviti pravilno višino dodatkov od 8. 12. 2018 dalje. 

 

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor