MENU Zapri

Obračun obresti

Modul Obračun obresti omogoča poenostavljeno obračunavanje in vodenje obresti ter amortizacijskih načrtov.

Rešitev omogoča vnos poljubnega števila vrst obresti. Za vsako vrsto se določi ali se obrestuje prvi ali zadnji dan, ali pa oba.

V okviru posamezne vrste obresti je mogoče določiti datumske spremembe obrestnih mer. Za vsako spremembo se določi datum začetka veljave obrestne mere, število dni obrestovanja za vneseno obrestno mero, tip obračuna in tudi, ali se obresti po obračunu prištevajo glavnici (kapitalizacija) ali ne. 

Rešitev omogoča vnos poljubnega števila vrst obresti. Za vsako vrsto se določi ali se obrestuje prvi ali zadnji dan, ali pa oba.

V okviru posamezne vrste obresti je mogoče določiti datumske spremembe obrestnih mer. Za vsako spremembo se določi datum začetka veljave obrestne mere, število dni obrestovanja za vneseno obrestno mero, tip obračuna in tudi, ali se obresti po obračunu prištevajo glavnici (kapitalizacija) ali ne. 

Dodatne prednosti

 • Možnost priprave samostojnih obračunov obresti za kredite
 • Vsi obračuni se lahko izpisujejo kot seznam ali kot obrazci za posamezno stranko, obrazce pa lahko izpišemo zbirno po postavkah ali analitično za vsako spremembo obrestne mere
 • Možnost obračunavanja poljubnih tipov obresti (zamudne, kreditne, interkalarne …)
 • V okviru posamezne vrste obresti je mogoče določiti datumske spremembe obrestnih mer
 • Za vsako vrsto obresti se določi, ali se obrestuje prvi, zadnji ali pa oba dni

Osnovne funkcije

 • Izračun obresti po različnih stopnjah in vrstah obresti
 • Izdelava amortizacijskega načrta
 • Možnost izračuna obresti za posamezen znesek
 • Možnost izračuna obresti za neplačane račune in/ali zamujena plačila, ki jih uvozimo iz modula Dvostavnega knjigovodstva ali modula Spremljanje plačil računov
 • Knjiženje obračunanih obresti v dvostavno knjigovodstvo

Podrobneje o funkcijah

 • Obresti se lahko obračunavajo na podlagi ročnega vnosa obračuna ali pa se v povezavi s saldakonti obračunavajo na neplačane račune in/ali zamujena plačila
 • Obračune obresti je mogoče vnesti ročno ali podatke uvoziti iz ostalih modulov. V primeru ročnega vnosa se za vsak obračun določi stranko, za katero se bodo obračunale obresti, interno številko obračuna, po katerih obrestnih merah se bodo obresti obračunavale in vrsto obračuna. Po vnosu osnovnih podatkov sledi vnos vrstic obračuna, kjer se navede dokument, opis, znesek glavnice, datumske meje izračuna in šifro obresti za izračun
 • V primeru uvoza podatkov iz saldakontov se vsi podatki za obračune napolnijo avtomatsko
 • Po izračunu obresti se lahko pripravi temeljnica za knjiženje v dvostavno knjigovodstvo in izvede avtomatska vknjižba
 • Obresti lahko obračunavamo po različnih tipih obračuna: proporcionalni, konformni, TOM ...) in to posebej za revalorizacijske in realne obresti
 • Program omogoča vnos poljubnega števila vrst obresti
 • Za vsako vrsto obresti se določi, ali se obrestuje prvi ali zadnji dan ali oba
 • V okviru posamezne vrste obresti se določijo datumske spremembe obrestnih mer
 • Za vsako spremembo je mogoče določiti datum začetka veljave obrestne mere, število dni obrestovanja za vneseno obrestno mero, tip obračuna in tudi ali se obresti po obračunu prištevajo glavnici (kapitalizacija) ali ne
 • Priprava in izpis amortizacijskega načrta. Podatki, ki so potrebni za pripravo amortizacijskega načrta so glavnica, denarna enota, obrestna mera, način obrestovanja, število let in/ali mesecev obrestovanja, število obrokov na leto in datum pričetka odplačevanja. Amortizacijski načrt lahko pripravimo z davkom na anuiteto ali z davkom na obračunane obresti
 • Vsi obračuni se lahko izpisujejo kot seznam ali kot obračuni (obrazci) za posamezno stranko. Obrazce pa lahko izpišemo zbirno za postavko ali analitično za vsako spremembo obrestne mere, z ali brez izpisa uporabljenih obresti

Standardna poročila

 • Izpis obračunov
 • Izpis postavk v amortizacijskem načrtu

Standardni šifranti

 • Šifrant strank
 • Obresti
 • Vrste obračunov
 • Konti za obresti po analitikah

Povezane funkcionalnosti

Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo je krovni modul ERP rešitve Saop za knjigovodstvo, saj v povezavi z ostalimi moduli omogoča vrsto prenosov in avtomatskih knjiženj, kar vam prihrani večji del ročnega pretipkavanja podatkov.

Saop je rešitev podjetja Seyfor