MENU Zapri

Novi obrazec REK-O od 1. januarja 2023 dalje

  • 23. dec. 2022

Z novim letom stopi v uporabo nov obrazec REK-O za poročanje o izplačanih dohodkih, ki bo nadomestil vse dosedanje obrazce razen obrazca REK-1b. Poenostavita se še popravljanje predloženih podatkov in oddajanje REK-O obrazca na podlagi samoprijave.

Za poročanje podatkov o izplačanih dohodkih Finančna uprava s 1. januarjem 2023 uvaja nov REK-O obrazec, ki bo nadomestil trenutno veljavne obrazce REK-1, REK-1a, REK-2, PNiPD in REK-1f.

Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov, ki se izplačujejo po predpisih obveznega socialnega zavarovanja (REK-1b obrazec), pa ostaja nespremenjen.

Poglejmo si ključne datume in najpogostejša vprašanja v povezavi s to spremembo.
   

Pomembni termini


KLJUČNI DATUMI

AKTIVNOSTI

Do 31. decembra 2022
                          
Poročanje podatkov o izplačanih dohodkih na REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f, REK-1b in PNIPD obrazcih.

Od 1. januarja 2023 dalje
                          
Poročanje podatkov o izplačanih dohodkih na REK-O obrazcih (ukinejo se REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD obrazci) in REK-1b obrazcih.      

Od 1. januarja 2023 dalje
                          
Za dohodke, ki se nanašajo na obdobje januar 2023 dalje tudi delodajalci fizične osebe, poročajo podatke o izplačanih dohodkih na REK-O obrazcih (ukine se REK-1f obrazec).      

 

Poročanje po 1. januarju 2023

Na podlagi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (pisrs.si) je določeno:

  • Poročanje podatkov davčnemu organu na REK-O obrazcu, ki za dohodke, izplačane od 1. januarja 2023 dalje (ne glede na obdobje, na katerega se nanašajo), nadomesti obrazce REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD.
  • Za delodajalce fizične osebe se poročanje podatkov na REK-O obrazcu določi za dohodek iz delovnega razmerja, ki se nanaša na obdobje od januarja 2023 dalje (ne glede na datum izplačila).
  • Nespremenjeno ostane poročanje nadomestil iz socialnega zavarovanja na REK-1b obrazcu.   

Odgovori na pogosta vprašanja glede obrazca REK-O

Katere zakone upoštevamo pri sestavljanju REK-O?
Zakonodaja, ki določa izračun davčnih obveznosti, poročanih na REK-O obrazcu, se z uvedbo REK-O obrazca ni spremenila. Pri izračunu akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost se upoštevajo zakoni, ki veljajo na dan izplačila dohodka.

Katero vrsto dohodka uporabimo pri sestavitvi REK-O?
Na REK-O obrazcu izberemo veljavno vrsto dohodka, na iREK obrazcu pa ustrezno dohodninsko vrsto. Z uvedbo REK-O je FURS posamezne vrste dohodka združil in na ta način zmanjšal število možnih vrst dohodka. Vrste dohodka, ki veljajo od 1. 1. 2023 dalje, najdete na tej povezavi.

Kaj, če na seznamu vrst dohodkov ni naveden dohodek, ki ga izplačujemo?
Na REK-O obrazcu poročamo o dohodkih, ki so določeni v seznamu vrst dohodkov. V zadnjem stolpcu je tudi navedeno, katere vrste dohodka se združujejo (primer 1501 in 2501 se združita v 2501) in katero vrsto dohodka uporabimo za poročanje.

Za tiste dohodke, kjer poročanje ni predpisano, pa REK-O obrazca ne predložimo. Tak primer je izplačilo nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, če je izplačano v neobdavčenem znesku, prav tako ostali drugi dohodki, za katere poročanje tudi v »starem« sistemu ni bilo predpisano.

Kaj narediti, če smo na predhodno poslanem REK storili napako?
Enako kot doslej, je dovoljeno popravljanje napak na že poslanih REK obrazcih. Posebna previdnost pa je potrebna glede uporabe pravilnega REK obrazca. Če ugotovimo napako na predloženem REK-1 (ali REK-1a, REK-2, REK-1f ali PNIPD obrazcu), jo moramo odpraviti v »starem« sistemu in popraviti REK-1 (ali REK-1a, REK-2, REK-1f ali PNIPD obrazec). Če smo napako storili na REK-O obrazcu, jo popravljamo v »novem« sistemu.

Kako oddamo REK obrazec za izplačila do vključno 31. 12. 2022?
Za izplačila dohodkov do vključno 31. 12. 2022 oddamo obrazce REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f ali PNIPD (v odvisnosti od vrste dohodka, ki ga poročamo).

V primerih, ko REK-obrazca na dan izplačila nismo oddali in tudi ne poravnali obveznosti iz naslova tega izplačila, je najbolje predložiti REK obrazec na podlagi samoprijave. To storimo tako, da kot prilogo k REK obrazcu posredujemo tudi obrazec Samoprijava 2, na katerem tudi obračunamo obresti po stopnji 3 % letno. Obresti tečejo od datuma zapadlosti (datum izplačila + 5 dni) do dneva predložitve REK prek sistema eDavki.

Pogoj, da FURS sprejme tak REK-O, je tudi plačilo vseh obveznosti, prikazanih na obrazcu Samoprijava 2.

Kako oddamo REK-O na podlagi samoprijave?
Če obrazca REK-O nismo predložili na dan izplačila dohodka ali pa smo na predloženem REK-O obrazcu izkazali davčne obveznosti v prenizkem znesku, lahko REK-O predložimo na podlagi samoprijave.

V sistemu eDavki se bo obrazec Samoprijava 2, na katerem so izkazani premalo obračunani davki in prispevki, skupaj z obrestmi po stopnji 3 % letno za čas od poteka roka za plačilo do predložitve samoprijave, izpolnil avtomatično, če boste izbrali vrsto dokumenta I.

Ali lahko storniram predloženi REK-O obrazec? 
Storno dokumenta se lahko uporabi le za spodaj navedene primere, v vseh ostalih primerih pa moramo REK-O obrazec ustrezno popraviti:

  • sprememba datuma izplačila,
  • sprememba obdobja izplačila,
  • sprememba vrste dohodka ali vrste dokumenta,
  • napačna izbira zavezanca,
  • napačna izbira oznake »Invalidsko podjetje«.

Storno REK-O obrazca bo na eDavkih ustavljen in ga bo moral vaš kontrolor potrditi. FURS bo v postopku kontrole preveril izpolnjevanje pogojev stornacije (glej razloge, navedene predhodno).

REK-O obrazec, ki bo izpolnjeval pogoje za stornacijo, dobi status »Odobren«. Če pogoji za stornacijo ne bodo izpolnjeni, bo FURS zavrnil storno REK-O obrazca, pri čemer bo umaknjen iz verige dokumentov in bo dobil status »Umaknjen«.

O ustavitvi storna vas bo sistem eDavki obvestil. Pregled dokumentov v sistemu eDavki, ki jih mora kontrolor potrditi, najdete na meniju Dokumenti -> Kontrola dokumentov. Na tem pregledu so vidni statusi REK-O in morebitni razlogi zavrnitve vloženega REK-O obrazca.

V času do potrditve ali zavrnitve storna boste sicer lahko oddajali REK-O obrazce, vendar pa se REK-O obrazci z vrsto dohodka, ki je določena v isti skupini (ne glede na datum izplačila in obdobje), kot storno »ustavijo« in se obveznosti ne knjižijo. V prvi skupini so dohodki iz delovnega razmerja in dohodki iz zaposlitve, v drugi skupini pa dohodki iz oddajanja premoženja v najem, obresti, dividende in drugi dohodki.

To pomeni, da če boste želeli stornirati REK-O za izplačilo dohodka iz delovnega razmerja, se bodo v sistemu eDavki ustavili vsi REK-O obrazci za dohodke iz delovnega razmerja in vsi REK-O obrazci za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja.

Če bo storno s strani kontrolorja potrjen, se bodo »ustavljeni« REK-O obrazci avtomatsko knjižili.

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor