MENU Zapri

Javni sektor – Dodatek za delo v rizičnih razmerah

  • 28. okt. 2020

Vlada je 19. oktobra ponovno razglasila epidemijo. To pomeni, da je izpolnjen eden od pogojev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, kot to določa Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) - zaposlenim v javnem sektorju pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah.

Pogoj za izplačilo dodatka


Za izplačevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS morata biti izpolnjena dva pogoja:

  1. Razglašena mora biti epidemija.
  2. Javni uslužbenec mora opravljati delo v nevarnih pogojih.

Prvi pogoj je bil izpolnjen z razglasitvijo epidemije, drugi pogoj pa je odvisen od narave dela in v ta namen delodajalec določi:

  • Dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela.
  • Čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.

V praksi to pomeni, da mora delodajalec sprejeti sklep (ali drug splošni akt), v katerem bo določil dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih. Podlaga za izdajo sklepa sta 11. točka 39. člena KPJS in sprejeta razlaga 11. točke 39. člena KPJS v povezavi z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20).

Pomembno je še vedeti, da je k sklepu (ali splošnemu aktu) treba pridobiti mnenje reprezentativnega sindikata pri delodajalcu. Podlaga za to sta Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o delovnih razmerjih, ki določata pravila sodelovanja sindikatov pri sprejemu splošnih aktov delodajalca. 


Kdaj gre za nevarne pogoje dela?

V razlagi kolektivne pogodbe je opredeljeno, da gre za nevarne pogoje dela takrat, »ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija.«
 
Posebnost: Če javni uslužbenec delo opravlja od doma, se to ne šteje za delo v nevarnih pogojih.
 

Šifra za izplačilo dodatka

Po 11. točki 39. člena KPJS je šifra za izplačilo dodatka enaka, kot je bila letos spomladi (C223 – Dodatek za delo v tveganih razmerah), za ostale dodatke, ki jih določa PKP5, pa šifre trenutno še niso določene. V pripravi je namreč sprememba uredbe o enotni metodologiji, ki bo uveljavljena po uveljavitvi PKP5.

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor