MENU Zapri

INTERVJU Kdaj lahko inšpektor obišče zaposlenega, ki dela na domu?

  • 10. nov. 2020

Z delom od doma smo dnevno soočeni mnogi delodajalci. Vprašanja, ki se nam v praksi odpirajo glede delovnih pogojev in inšpekcije, smo poslali gospe Andreji Samec Koderman, direktorici Pravne asistence pri Kadrovski asistenci.

Gospa Samec Koderman nam je pojasnila, da je za ustrezen delovni prostor tudi pri delu do doma odgovoren delodajalec. Pojasnila je, v kakšnem primeru lahko inšpektor obišče zaposlenega na domu in ali lahko delodajalca doleti kazen. Razjasnili smo tudi nekaj dilem glede pravilnega evidentiranja ur pri delu od doma. 

V pogovoru s strankami in svetovalci opažamo, da inšpektorji že preverjajo, ali je delo od doma pravilno evidentirano, kot to zahteva PKP3 in PKP4. Kako naj bo to urejeno? In kakšne so dolžnosti delavce in pravice delodajalca, da delavce preverjajo?

Proces dela od doma in evidentiranja le-tega se vedno začne pri delodajalcu, ki mora jasno opredeliti namen in vsebino dela za vsakega delavca oziroma skupino, ki bo svoje delo opravljala od doma.

Delodajalci naj pripravijo akte, v katerih jasno opišejo, kako delo od doma poteka, razpoložljivost delavcev ter kaj se kot delovni čas evidentira in kaj ne. Načine evidentiranja dela od doma naj opredeli v internem aktu družbe. Na ta način lahko zmanjša zlorabe, v primeru, da si bodo delavci pripisovali neupravičene ure.

Inšpektorji bodo preverjali, na kakšen način delodajalec vodi evidenco prisotnosti, ko delavci delajo od doma. Podlaga za preverjanje prisotnosti bo interni akt, v katerem bodo vnaprej jasno opredeljena pravila, kdaj gre za viške ur, kdaj pa za nadurno delo.


Kako pravilno uredimo poročanje?

  1. člen ZDR-1 omogoča, da se delavec in delodajalec dogovorita o tem, kdaj bo zaposleni na delu, kako si razporedi odmore, kar ni nujno, da je enako kot poteka na delovnem mestu. Priporočam pa, da so s strani delodajalca postavljena jasna pravila, v kakšnih okvirih se odvija delo od doma.

    Opredelitev delovnega časa od doma izhaja iz narave delovnega procesa organizacije ter delovnega časa naših strank in poslovnih partnerjev. Naj izpostavim tri različne situacije:
  1. Delavec poroča le nadure: MDDSZ je dne 22. 9. 2020 podalo usmeritve glede vodenja ur, ko delavec dela od doma. Poudarjajo, da lahko delavec poroča delodajalcu samo »nadure«, torej ure, ki jih opravi nad redno dnevno obveznostjo po pogodbi o zaposlitvi. 
  2. Delavci si samostojno razporejajo delovni čas: Če si delavec zaradi narave dela lahko sam razporeja čas, priporočam dnevno evidentiranje ur. Pri tem je treba delavca opozoriti, da je dolžan upoštevati pravila varnega dela, torej da ne presega dnevne kvote 13 ur/dan in tedenske kvote 56ur/teden.
  3. Opredelitev timskega dela: Če pri delodajalcu poteka timsko delo, je smiselno postaviti jasna pravila obveznega skupnega/odzivnega časa tima. Na primer odzivni čas je med 9. in 13. uro, ostali čas si delavec razporeja sam.

Kako zagotoviti zaposlenim delovne pogoje na domu? Ali je podjetje dolžno preveriti domače prostore zaposlenca in jih tudi skladno z varstvom pri delu urediti? Kdo je odgovoren, da ima delavec doma primerne prostore?

Zagotovo je dolžnost delodajalca, da preveri, ali ima zaposleni možnost opravljanja dela od doma. To velja tako v primeru, če delodajalec delavcu enostransko odredi delo od doma, kot tudi, ko se zanj dogovorita s pogodbo o zaposlitvi. Če te možnosti ni, priporočam iskanje drugih možnih rešitev opravljanja dela, morda na kakšni drugi lokaciji, izven prostorov delodajalca.

Vsekakor je odgovornost delodajalca, da ima delavec doma vzpostavljeno varno delovno okolje. Zato ima tudi delodajalec pravico vpogleda v delavčeve prostore, z namenom, da preveri ustreznost varnih in zdravih pogojev za delo. Če zaposleni ne izpolnjujejo vseh pogojev varnega dela, je dolžnost delodajalca, da mu to, na razumen način, pomaga vzpostaviti. Recimo posodi mu delovno mizo in stol. 

Ali to velja vedno, ko delavec dela od doma? Ali to velja v primeru izrednih razmer?

To velja vedno, v primeru enostranske odreditve dela od doma kakor tudi v primeru dvostranskega dogovora dela od doma

Ali lahko inšpektor obišče zaposlenega na domu in pregleda njegovo »pisarno«?

Po mojih informacijah inšpektorji nimajo namena obiskovati delavcev na domu. To se zgodi le v primeru, če bi obstajal sum, da delavec doma opravlja delo, ki je lahko škodljivo ali pa postane škodljivo za zdravje delavca in njegove okolice ter v primerih, ko bi delavec opravljal od doma dela, ki so že po zakonodaji prepovedana (Na primer: laborantski preizkusi …).


Kaj, če inšpektor ugotovi, da prostori na domu zaposlenega niso primerni?

V primeru neustreznega delovnega prostora, ki ne bi zagotavljalo osnovnih standardov varnega in zdravega dela od doma delavcu, obstaja za delodajalca tveganje globe Inšpektorata za delo, in sicer po 217. a členu ZDR-1.
  

Če delo od doma zaradi delovnega procesa ni mogoče, kakšne možnosti imajo v tem primeru delodajalci?

Po mojih izkušnjah se delodajalci trudijo vzpostaviti varen način izvajanja dela za svoje zaposlene. Delo od doma je le ena od teh oblik, ki omogoča preprečevanje stikov med zaposlenimi in s tem zmanjšuje tveganje prenosa okužb.
 
Tam, kjer je potrebna prisotnost zaposlenih na delovnem mestu, pa so delodajalci to uredili ali z dnevnim dežurstvom v pisarnah ali pa uvedli kolobarjenje na primer tedensko izmenjevanje ekip. S tem so dosegli istočasno manjše število ljudi v poslovnih prostorih. Za vse tiste, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih, priporočam upoštevanje ukrepov in čim manj bližnjih kontaktov.

V tem trenutku delodajalci samostojno urejajo način dela od doma, seveda z upoštevanjem narave delovnega procesa in možnosti izvajanja dela od doma. Lahko pa rečem, da danes to postaja vse bolj uveljavljen način dela, kjer je seveda možno izvajati delo od doma ali na drugih lokacijah.
 

POSNETEK: Kako beležiti delo od doma?

V posnetku predstavljamo spletni sistem mojINFO, ki zaposlenemu omogoči pravilno beleženje dela od doma, najavo odsotnosti in pregled nad svojimi dokumenti v personalni mapi. Naročilo brezplačnega posnetka

     

Kako pa motivirati zaposlene, ki morajo v majhnem stanovanju z dvema malima otrokoma opravljati še delo od doma? Kakšen recept?

To je seveda velik izziv. Priporočam, da delodajalec ohranja tesen stik z vsemi sodelavci preko spletnih video povezav. Naj bodo to kakšne neformalne jutranje spletne kave, ali pa posameznika občasno pokliče. V tem trenutku lahko odigra ključno vlogo tudi promocija zdravja na delovnem mestu, tudi za primere, ko delavec dela od doma.

Pomembno je, da zaposlenim z majhnimi otroki omogočimo samostojno razporejanja delovnega časa. Tako se bo lahko zaposleni čez dan posvetil svojim otrokom, delovne naloge pa bo opravil, ko mu bo ustrezalo. Tu naj poudarim, da je razumevanje delodajalca ključnega pomena, predvsem z vidika produktivnosti delavca. Zato je pomembno, da poskrbijo za delavce, ki prejemajo stimulativni del plače, da ti ne bodo oškodovani zaradi okoliščin, na katere sami nimajo vpliva.

Hvala, ga. Samec Koderman.   

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor