Odgovori na najpogostejša vprašanja o regresu

Odgovori na najpogostejša vprašanja o regresu
Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust.
Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače in v razmerju v kakršnem je delavec upravičen do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres izplačati do 1. julija, v primeru likvidnostnih težav to izplačilo prestavijo. Izpostavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja o regresu, ki so jih pripravili svetovalci pri Informiran.si.Kdo je upravičen do regresa?

Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta. Delodajalec mora delavcu odmeriti število dni dopusta za vsako leto posebej in to najkasneje do 31. marca v tekočem koledarskem letu, ter ga o tem obvestiti.

e-obrazec: Sklep o določitvi letnega dopusta

Kdaj je delavec upravičen do celotnega regresa?

Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in regresa, po šestih mesecih nepretrganega dela pri delodajalcu.

Dokler ta pogoj ni izpolnjen, delavcu pripada le sorazmerni del letnega dopusta in regresa.

Primer: V pogodbi o zaposlitvi ima delavec določenih 22 dni letnega dopusta. Po šestih mesecih nepretrganega dela, lahko izkoristi vseh 22 dni dopusta. Takrat je upravičen tudi do celotnega regresa.

Kdaj je delavec upravičen do sorazmernega dela regresa?

Delavec je upravičen do sorazmernega dela dopusta in regresa, dokler ni pri delodajalcu zaposlen vsaj 6. mesecev. V tem primeru je delavec upravičen do 1/12 regresa in dopusta za vsak mesec dela.

Če je tako denimo 1. julija zaposlen 1 mesec, je upravičen do 1/12 regresa, ko dopolni 6 mesecev, pa je upravičen tudi do preostanka regresa.

Enako velja, če delavcu preneha delovno razmerje pred potekom teh šestih mesecev oziroma, če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem.

Če delavec med koledarskim letom sklenili pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita drugače. Prav tako se med oba delodajalca sorazmerno porazdeli izplačilo regresa.

e-obrazec:Potrdilo o izrabi letnega dopusta (ob prenehanju delovnega razmerja)

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Razen v primerih, ki jih določa 66. člen ZDR.

Koliko znaša minimalni regres?

Minimalni regres je višina minimalne plače v tekočem letu.

Izjema je v 2012 javni sektor, za katerega Zakon o uravnoteženju javnih financ predpisuje višino regresa, glede na plačilni razred:

– do vključno 13. plačnega razreda 692,00 EUR,
– od 14. do vključno 19. plačnega razreda 657,40 EUR,
– od 20. do vključno 26. plačnega razreda 493,05 EUR,
– od 27. do vključno 33. plačnega razreda 328,70 EUR,
– od 34. do vključno 39. plačnega razreda 164,35 EUR,
– od 40. do vključno 65. plačnega razreda 100,00 EUR.

Do kdaj mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu.

Kdaj lahko delodajalec regres izplača kasneje?

Če se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah, lahko izplača regres tudi po 1. juliju a najkasneje do 1. novembra.

Kaj delavec lahko stori, če delodajalec ne izplača regresa pravočasno?

Kot omenjeno lahko delodajalec, če se je znašel v resnih likvidnostnih težavah, regres izplača tudi po 1. juliju, vendar pa ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra.

Če se delavec in delodajalec ne moreta dogovoriti, lahko delavec za izplačilo regresa toži delodajalca pred delovnim sodiščem. Tožbo lahko delavec vloži sam, izdela pa jo lahko tudi s pomočjo e-obrazca:Tožba delavca zoper delodajalca za plačilo regresa za letni dopust .

Če delodajalec tudi po sodbi sodišča ne izplača regresa, lahko delavec poda predlog za izvršbo oz. sodno izterjavo.

e-obrazci: Predlogi za izvršbo

Kdaj pravica do izplačila regresa zastara?

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je potrebno v primeru neizplačila regresa, tožbo vložiti v roku 5 let.

 

Vir: Informiran.si: Odgovori na najpogostejša vprašanja o regresu


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih