MENU Zapri

Kazen za hujše davčne prekrške tudi do 125 tisočakov

  • 9. feb. 2016

V kolikor poslujete gotovinsko in uporabljate davčne blagajne, potem so naslednje vrstice za vas. FURS je s 1. februarjem napovedal konec opozarjanja zaradi nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov – zdaj se začenja doba kaznovanja.

Kazni so visoke, zato je priporočljivo, da imate stvari urejene. V preteklih dneh smo že predstavili kazni za davčne prekrške in predvsem, kaj se smatra za tovrstne prekrške, poglejmo pa si še, kaj so hujši davčni prekrški. Finančna uprava namreč pri kaznovanju storilcev prekrška upošteva tudi načelo sorazmernosti. Tako je določen razpon glob, ki se razlikuje glede na težo prekrška in tako loči davčni prekršek, hujši prekršek in posebej hude prekrške, prav tako glede na velikost oziroma status storilca prekrška. 


Kaj je hujši davčni prekršek?

Za hujši davčni prekršek, katerega minimalna kazen je 1.200 evrov, se kaznuje kršitelja, ko ne sporoči podatkov o poslovnih prostorih. Ti morajo vsebovati davčno številko zavezanca, oznako poslovnega prostora zavezanca, identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, v kateri je poslovni prostor, naslov poslovnega prostora, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru, v primeru izdajanja računov v premičnem poslovnem prostoru pa vrsto poslovnega prostora, podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov in datum začetka veljavnost podatkov, ki se sporočajo.

Te podatke bo treba na FURS poslati enkrat, in sicer pred prvim pošiljanjem računa, ki se nanaša na poslovni prostor, v kolikor bo prišlo do sprememb podatkov o poslovnem prostoru pa prav tako in po enakem postopku.

»Zavezanec predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, naredi popis poslovnih prostorov zavezanca in dodeli oznake poslovnim prostorom zavezanca v internem aktu,« ki ga mora sprejeti še pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju, predložiti pa ga mora v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa, je zapisano v Uradnem listu (št. 57/2015). Davčni organ bo v primeru spoznavanja, da zavezanec ni sprejel omenjenega akta o dodeljevanju zaporednih številk računov, popisu poslovnih prostorov in dodelitvi oznak poslovnim prostorom ali internega akta o določitvi izvajanja postopka potrjevanja računov, izrekel kazen za hujši davčni prekršek.


Računi morajo vsebovati vse zahtevane podatke

Ob izdajanju oziroma potrjevanju računov je potrebno biti pozoren na vse naknadne spremembe (v kolikor se izvede postopek potrjevanja računa za vse naknadne spremembe podatkov na računu ali pa se izvede kopijo računa brez navedbe, da gre za kopijo) in vse predpisane podatke v zvezi z računi, kot tudi izdajanje računov v predpisanem roku (tudi v primeru naknadnega postopka potrjevanja računov).

Kršitelja bodo kaznovali v primeru, da davčnemu organu za namene dodelitve enkratne identifikacijske oznake računa ne bo poslal podatkov o računu oziroma pošlje neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke o računu, med katere štejemo davčno številko zavezanca, ki izda račun, oziroma davčno številko davčnega zavezanca, v kolikor je račun izdan v tujem imenu in za tuj račun, datum in čas izdaje računa, številko računa in način dodelitve številke računa, vrednost računa, skupnost vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah in pripadajoči davek ali dajatev, vrednost za plačilo, davčno številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, zaščitno oznako izdajatelja računa, davčno številko oziroma identifikacijsko številko za namene davka na dodano vrednost kupca oziroma naročnika, ko so ti podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu in številko prvotnega računa v primeru izvajanja postopka potrjevanja naknadne spremembe podatkov na računu.

V kolikor ni drugače določeno z zakonom, mora račun, izdan iz davčne blagajne, vsebovati vse predpisane podatke, v nasprotnem primeru ga bo FURS kaznoval.


Pozornost bo namenjena tudi poslovnim prostorom

Posebno pozornost zakon v delu o kaznih polaga tudi poslovnim prostorom, in sicer v primeru neresničnih ali nepopolnih podatkov o davčni številki zavezanca, oznaki poslovnega prostora zavezanca, vrsti poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem prostoru in podatku o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov.

Med hujše davčne prekrške uvršča tudi primere, ko kršitelj preko davčne blagajne izda kopijo računa brez navedbe, da gre za kopijo, ko ne izda računa z uporabo vezane knjige računov (v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov), ali pa v primerih, ko zavezancu omogoči izdajo računov in kopij le-teh, ki so v nasprotju z zakonom (14. člen Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki se navezuje na obveznosti dobavitelja programske opreme), oziroma ko ne zagotovi izpisa vseh izdanih kopij računov in zahtevanih podatkov s programsko opremo. Računalniški program, elektronska naprava ali informacijski sistem, predpisuje zakon, mora zagotoviti izpis podatkov o vseh izdanih kopijah računov, na katerem je razviden čas izdaje posamezne kopije.


Hujši davčni prekršek se kaznuje z globo od 1.200 do 125 tisoč evrov

Z globo od 10 tisoč do 125 tisoč evrov se kaznuje pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, z globo od 3 tisoč do 50 tisoč evrov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. Z globo od 1.200 do 10 tisoč evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek, naveden uvodoma.

Podobne
vsebine

Saop je rešitev podjetja Seyfor