Kako zagotoviti kakovostno in sprotno spremljanje celotnega poslovanja 21. 6. 2019

Kako zagotoviti kakovostno in sprotno spremljanje celotnega poslovanja
V poslovni praksi se soočamo z notranjimi kontrolami. Vprašanje pa je, če jih imamo sistematično urejene, da so vpete v poslovne aktivnosti na vseh ravneh. Pogosto s kontrolami enačimo zgolj vrednostno spremljanje poslovanja, zato je kontrolni sistem prepoznan predvsem pri finančno računovodskem poslovanju. Za zanesljivo in kakovostno spremljanje celotnega poslovanja pa to ni dovolj.
  

Kakšen pomen imajo notranje kontrole?

To so sprotni notranji nadzorni sistemi, da lahko poslovanje spremljamo in analiziramo, ali res vodi k zadanim ciljem. Ker nam služijo kot varovali pri poslovanju, jim moramo nameniti pozornost in jih sistemsko implementirati v vse aktivnosti. Pri tem ne gre za nove administrativne postopke, pač pa ureditev notranjih kontrol in vključevanj vseh obstoječih in potrebnih elementov. Na takih podlagah lahko spremljamo celovito poslovanje.
 

Kako pristopiti?

Izberimo sistematičen pregled od zgoraj navzdol in ga nato implementirajmo za vse poslovne procese, ali pa po organizacijskih enotah. Vključimo faze poslovnega načrtovanja, izvajanja osnovne dejavnosti od nabave in verige izdelave, marketinga ter prodaje, finančne podpore in cenovne politike, do tveganj, ki so povezana s tem. Financiranje dejavnosti in finančne učinke poslovanja obravnavamo v okviru sprotnega analiziranja, ki je pravzaprav kontrola uspešnosti poslovanja. Za učinkovito notranje kontrolno okolje moramo vključiti še vse druge aktivnosti, tudi komuniciranje in poročanje ter vsekakor tehnično in tehnološko podporo. Dodamo tudi računovodske nadzore in druge nadzorne sisteme, v kolikor se z njimi soočamo. Tudi zato, da morebitni davčni ali drugi nadzori ne bodo odkrili napak in nepravilnosti. Tako lahko obravnavamo tudi zunanje ali notranje preglede, inšpekcijske in druge nadzore. Vključimo tudi preglede skladnosti poslovanja, morebitne revizijske preglede in tudi nadzore organov upravljanja.


Zakaj je vse to potrebno?

Zato, ker je poslovodstvo odgovorno za organiziranje poslovnega sistema tako, da izvaja svoje poslanstvo in skrbi, da so cilji doseženi. Poslovodstvo mora vzpostaviti in implementirati sistem notranjih kontrol ter ga ustrezno komunicirati in podpreti, kar je v interesu vsem.  


Kdo naj organizira sistem notranjih kontrol?

Odvisno je od vsakega posameznega poslovnega subjekta, vsekakor pa tista funkcija, ki dovolj dobro pozna logiko upravljanja in vodenja, pomen tveganj in poslovne nadzorne sisteme ter nujno relevantno poslovno zakonodajo.


Ali ni to preveč zahtevno?

Niti ne. Ne moremo trditi, da je povsem enostavno vzpostaviti tak sistem, vendarle pa ga je mogoče oblikovati postopno na način, da najprej opravimo nabor vsebin in analizo ter povežemo vse obstoječe sisteme in jih nadgradimo z vrzelmi, ki so bile prepoznane. Začnemo od zgoraj, na krovnih elementih poslovanja, ki ga postopoma dopolnjujemo. Glede na izkušnje, je mogoče implementirati kakovosten sistem v enem poslovnem letu.

Avtorica: mag. Jana Dvoršak
Če imate več vprašanj povezanih z vzpostavitvijo notranjih kontrol, lahko ga. Dvoršak kontaktirate na mail: jana.dvorsak@gmail.com. 


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih