MENU Zapri

Cenik storitev od 1. 1. 2024

NAZIV STORITVE

Uporabniki z vzdrževalno pogodbo

Uporabniki brez vzdrž. pogodbe*

Pot do pridobitelja licence za razdalje do 20 km

30,00 € / h

42,86 € / h

Kilometrina za razdalje nad 20 km

0,43 € / km

0,43 € / km

Čas na poti za razdalje nad 20 km

30,00 € / h 

42,86 € / h

Standardna dela*

71,00 € / h  

Prva ura pomoči: 200 € / h,
vsaka nadaljnja ura 101,43 € / h     

Zahtevna dela**

91,00 € / h

Prva ura pomoči: 200 € / h,
vsaka nadaljnja ura 130,00 € / h

Storitev podpore***

71,00 € / h

101,43 € / h      

Dodatne plačljive storitve podpore**** 

121,00 € / h     

/

Vzpostavitev ePoštarja 

71,00 €

/

Stanje pripravljenosti 

35,00 € / h

/

Pošiljanje računa po pošti 

4,00 € 

4 €

Priprava dokumentacije po zahtevah pridobitelja licence

150,00 € / h

 /

  

Cene

Vse navedene cene so v EUR (€) in so brez DDV. 

Cene na ponudbi lahko odstopajo od objavljenih cen na ceniku. 

Za storitve opravljene med delovnikom po 16. uri ali ob dela prostih dneh (sobote, nedelje, prazniki), se obračunajo 50 % višje cene od zgoraj navedenih.

Za nujna dela, ki zahtevajo takojšno prerazporeditev zaposlenih pri dajalcu licence (začetek del izven načrtovanega dela zaposlenega), se obračuna urna postavka za 50 % višja od cene navedene zgoraj. Storitve se izvedejo, le če ima dajalec licence proste kapacitete in možnosti za izvedbo. To velja za dela, ki kot nujna niso del pogodbe o uporabi programske opreme.

Stanje pripravljenosti: Dajalec licence pridobitelju licence, ki ima sklenjeno pogodbo, zagotavlja pomoč tudi izven delovnega časa, proti vnaprejšnjemu plačilu. Stanje pripravljenosti mora pridobitelj licence naročiti vsaj 5 delovnih dni vnaprej, pri tem pa navesti želeni dan in ure (od – do), ko želi, da ji je svetovalec na razpolago. Stanje pripravljenosti je plačljivo. Odpoved pripravljenosti mora pridobitelj licence sporočiti vsaj 3 delovne dni vnaprej, v nasprotnem primeru dajalec licence ni dolžan povrniti že plačanega zneska za storitev pripravljenosti. V primeru da bo pridobitelj licence koristil pomoč, se storitev zaračuna skladno z objavljenim cenikom in klavzulami tega cenika.
  

Obračunski interval

Najmanjša obračunska postavka za storitve je 1 ura.

Izjema:

 • Storitev podpore - najmanjša obračunska postavka (prvi obračunski interval) 0,5 ure, vsaka nadaljnja pa 15 minut.
 • Dodatne plačljive storitve podpore - najmanjša obračunska postavka 0,5 ure

 

Specifikacija del

*Standardna dela vključujejo:

 • uvajanje v delo s programsko opremo,
 • tehnično pomoč in prva namestitev programske opreme,
 • nastavitve programske opreme,
 • oblikovanje dokumentov in poročil v sklopu implementacije, 
 • prepis podatkov iz drugih programov.


**Zahtevna dela vključujejo: 

 • analizo stanja in svetovanje, 
 • projektiranje, programiranje in dela na podatkovni bazi, 
 • izdelavo kompleksnih namenskih poročil,
 • vodenje in koordinacije projektov.


***Storitev podpore je telefonska ali spletna pomoč pridobitelju licence v dogovorjenem obsegu, namenjena pomoči pri delu s programsko opremo (reševanje zahtevka preko Portala za uporabnike) in se obračuna, ko je pogodbeno dogovorjeni obseg brezplačne pomoči presežen,  brez predhodnega potrjevanja plačljivosti zahtevka.


****Dodatna plačljiva storitve podpore je storitev, ki ne spada v sklop vzdrževalne pogodbe ali pogodbe o uporabi programske opreme in jo zagotavljamo le strankam, ki imajo sklenjeno pogodbo.  

 

Seznam dodatnih plačljivih storitev podpore       

PODROČJE

STORITEV

OPIS

Plače

Priprava dohodninskih podatkov

Priprava podatkov za dohodnino iz obračuna plač in drugih osebnih prejemkov, izpisi, pošiljanje obvestil

Plače

Priprava datoteke virpn2

Priprava podatkov ter prenos datoteke virpn2 na eDavke - podatki o plačanih premijah PPZ

Plače

Priprava datoteke za vzdrževane družinske člane

Kontrola in prenos podatkov o vzdrževanih družinskih članih iz obračuna plač v dohodnino, priprava in uvoz datoteke virvdc na edavke, izpis, pošiljanje obvestil

Plače

Nastavitve za obračun nove vrste pogdob

Ureditev nastavitev, vnos dajatev, ureditev kontiranja, vnos pogodb ter priprava obračuna za npr. avtorske pogodbe, najemnine, sejnine, delo dijakov, itd.

Plače

Priprava podatkov in obvestil za letne dopuste

Vnos kriterijev, priprava podatkov za zaposlene, izpisi, pošiljanje obvestil

Plače

Napredovanja v javnem sektorju

Vnos ocenjevalnih obdobij, vnos in izpis ocenjevalnih ter evidenčnih listov, priprava aneksov

Plače

Napotnice za zdravniške preglede

Priprava in oblikovanje različnih vzorcev napotnic za obdobne in predhodne zdravniške preglede, vnos dogodkov, povezava na dokumentacijo zaposlenih

Plače

Povezava potnih nalogov z obračunom plač

Ureditev nastavitev, povezava vrst potnih stroškov z vrstami obračuna, prenos v obračun

Plače

Obračun poslovne uspešnosti, božičnice

Dodajanje vrste obračuna, ureditev nastavitev, pomoč pri obračunu

Plače

Regres za letni dopust

Pomoč pri nastavitvah in obračunu regresa

Plače

Delovna doba v javnem sektorju

Pomoč pri vnosu podatkov za zaposlenega, vnos preteklih zaposlitev

Plače

Sprememba del.časa in del. mesta med mesecem

Pomoč pri vnosu podatkov za zaposlenega, ki sredi meseca zamenja delovni čas ali/in delovno mesto, pomoč pri urejanju REK-1 obrazca - javni sektor

Plače

Izračun osnov za boleznino

Pomoč pri pripravi osnov za boleznine

Plače

Ureditev vrst odsotnosti v povezavi z eBol

Vnos vrst odsotnosti, povezava z vrstami obračuna

Plače

Pomoč pri drugih aplikacijah (eDavki, portal eVem,…)

Pomoč pri urejanju podaktov v aplikacijah, ki niso Saop. npr. pomoč pri ročnih popravkih REK obrazcev, ročnem vnosu refundacij v eVem, itd.

Plače

Obračun odpravnine ob upokojitvi do in nad uredbo za javni sektor

Pomoč pri nastavitvah in obračunu odpravnine ob upokojitvi, priprava REK-1 obrazca

Plače

Obračun odpravnine ob upokojitvi do in nad uredbo za gospodarstvo

Pomoč pri nastavitvah in obračunu odpravnine ob upokojitvi, priprava REK-1 obrazca

Plače

Odškodnina za letni dopust

Pomoč pri nastavitvi vrste obračuna, obračunu, oddaji REK-1 obrazca, ureditev kontiranja

Plače

Spremembe za prihodnost

Vnos podatkov v spremembe za prihodnost, osveževanje v obračunu plač, pregled zgodovine z analizo in v šifrantu zaposlenih

Plače

Delitev stroškov plače po ključih (evidentiranje po SM)

Vnos ključa za delitev, nastavitve na vrstah obračuna, vnos delitve v šifrant zaposlenih, prikaz vnosa v obračun plač, plačilna lista, pregled podatkov z analizo

Plače

eRegistrator zaposlenega - dodajanje dokumentov, ureditev varnostnega sistema

Dodajanje dokumentov v eRegistrator zaposlenega, ureditev varnosti na dokumentih, dodajanje novih map

Plače

Analize  v obračunu plač

Prikaz uporabe analiz, pomoč pri pripravi podatkov z uporabo ustrezne analize

Plače

Analize v kadrovski evidenci

Prikaz uporabe analiz, pomoč pri pripravi podatkov z uporabo ustrezne analize

Knjigovodstvo

Uvoz novincev iz excela (OST)

Izdelava rezervne kopije, uvoz novincev iz primerno pripravljenega excela

Knjigovodstvo

Prenos otrok v višje razrede (OST)

Izdelava rezervne kopije, prenos otrok v višje skupine

Knjigovodstvo

Prehod v novo leto v SPR

Prikaz stranki kako se preveri preplačila in dolgove ter le te med seboj zapre. Preveriti je potrebno usklajenost salda v SPR in DK. Izdelava rezervne kopije ter prenos v novo leto. Preverjanje pravilnosti prenosa v novo leto.

Knjigovodstvo

Nov način knjiženja izpiskov (SPR)

Uvoz izpiska v plačevanje. Prikaz povezovanja različnih kombinacij plačil z računi. Knjiženje izpiska v SPR ter prikaz kaj se zgodi z izpiskom v DK.

Knjigovodstvo

Prenos v novo leto v Dvostavnem knjigovodstvu

Izdelava rezervne kopije podatkov in zagon obdelave za prenos v novo leto

Knjigovodstvo

Zapiranje razredov in prenos v novo leto v Dvostavnem knjigovodstvu

Izdelava rezervne kopije podatkov in zagon obdelave za zapiranje razredov, kontrola  bilance če so razredi zaprti, zagon obdelave za prenos v novo leto (knjiženje zaključne temeljnice ni vključeno- lahko se jo naredi po navodilu stranke)

Knjigovodstvo

Poračun odbitka v DDV

Kontrola prepisanih podatkov iz DDVO obrazca, stranka ročno vpiše podatke od polja D1 do D7, kontrola podatkov po ostalih zavihkih (preračun odbitka in prikaz računov z novim odbitkom),  Ko so vsi podatki pravilni se zažene knjiženje temeljnice v DK in DDV .

Knjigovodstvo

Uvoz inventure iz ročnega terminala  v Osnovna sredstva

Naredi se rezervna kopija podatkov, pripravi se preglednica za uvoz inventure, preveri se nastavitve za uvoz iz ročnega terminala, uvoz podatkov v preglednico inventure. Stranka dobi navodila kako preveriti podatke in kaj je potrebno urediti pred knjiženjem inventure.

Knjigovodstvo

Knjiženje inventure (v preglednici inventure) v osnovnih sredstvih

Naredi se rezervna kopija podatkov, preveri se preglednico inventure, izpiše inventurni elabor, poknjiži se inventurne razlike in premike nahajališč in stroškovnih mest.

Knjigovodstvo

Urejanje izkazov

Pomoč pri urejanju (nastavljanju) izkazov po navodilu stranke (vsebinsko stranka poda navodila kam spada kateri konto).

Knjigovodstvo

Prehod na nove Prejete račune

Pomoč pri prehodu na nove Prejete račune.

Trgovina

Prehod v novo leto

Pomoč ali izvedba prehoda v novo leto

Trgovina

Uvoz cenikov

Uvoz cenikov na osnovi  pripravljenih datotek

Trgovina

Inventura

Pomoč pri izvedbi inventure

Splošno

Varnostni sistem

Nastavljanje, urejanje, spreminjanje, dodajanje skupin ali operaterjev

Splošno

Tehnične storitve

Storitve tehnične podpore, pomoč pri nameščanju verzij

Splošno

Vsa področja

Oblikovanje izpisov, popravki obstoječih izpisov.

         

Cenik je v veljavi od 1. 1. 2024 dalje.

 

Saop je rešitev podjetja Seyfor