Roki za oddajo letnih poročil na Ajpes 7. 8. 2019

AJPES je pooblaščen za obdelovanje in objavljanje podatkov iz letnih poročil, ki vsebujejo podatke o poslovanju in premoženjsko-finančnem položaju poslovnih subjektov.


AJPES zbira in obdeluje podatke za dva namena:

  1. za zagotovitev javnosti podatkov,
  2. za statistične, informativne in raziskovalne namene (državna statistika).
  

Roki za oddajo letnih poročil

Roki so odvisni od trajanja poslovnega leta, vrste letnega poročila in vrste poslovnega subjekta:
  

VRSTA POSLOVNEGA SUBJEKTA ZA ZAGOTOVITEV JAVNOSTI PODATKOV ZA DRŽAVNO STATISTIKO
Gospodarske družbe in zadruge Letna poročila - 3 mesece po koncu poslovnega leta
Revidirana in konsolidirana letna poročila – 8 mesecev po koncu poslovnega leta
do konca marca
Samostojni podjetniki 3 mesece po koncu poslovnega leta (oziroma do konca meseca marca za preteklo leto) do konca marca
Pravne osebe javnega prava do konca februarja do konca februarja
Nepridobitne organizacije (pravne osebe zasebnega prava) do konca februarja do konca februarja
Društva

Letna poročila – do konca marca

Revidirana letna poročila – do konca avgusta

do konca marca

 

Pozor na izjeme pri oddaji poročil

  • Če je zadnji dan v februarju ali marcu nedelja, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.
  • Če je poslovno leto enako koledarskemu, je rok za predložitev letnih poročil za oba namena enak (razen za revidirana in konsolidirana letna poročila).

Samostojni podjetniki oddajo:
  • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve pa tudi za javno objavo),
  • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za javno objavo).
   
Gospodarske družbe in zadruge oddajo:

  • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve pa tudi za javno objavo),
  • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za javno objavo).
   

Kako je z društvi?

Društva, ki niso zavezana k reviziji letnih poročil
Ta morajo za javno objavo oddati na AJPES letno poročilo do konca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Pri tem lahko uveljavijo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko oddajo še:

  • prilogo s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva,
  • izjavo za uveljavitev poenostavitve, s katero dovolijo, da se ti podatki uporabijo tudi za zagotovitev javnosti podatkov.


Društva, ki so zavezana k reviziji letnih poročil
Ta morajo za javno objavo oddati na AJPES letno poročilo skupaj z oceno revizorja do konca avgusta tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

  
Spletni program Minimax samodejno pripravi vsa obvezna poročila za državo. Ponudba za društva


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih