Davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij 8. 10. 2014

Davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij

Na FURSu so prejeli vprašanje glede davčne obravnave enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij na podlagi 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12).

V nadaljevanju pojasnjujejo.

Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13) so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. V spodnji preglednici so navedeni posamezni dohodki, ki jih prejmejo člani volilnih organov in njihova davčna obravnava.

V zvezi s plačili prispevkov od dohodkov, ki se po ZDoh-2 štejejo za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, je treba upoštevati 18. in 20. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 63/13 – ZIUPTDSV) ter 5. točko 17. člena in 55.a člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06–UPB3, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13). Podrobno pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja in plačevanjem prispevkov od teh dohodkov je objavljeno na spletnih straneh DURS.

Funkcija člana volilnega organa

Višina enkratnega nadomestila

Obdavčitev po ZDoh-2

Plačilo prispevkov za socialno varnost

predsednik in tajnik občinske volilne komisije

znesek 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini

dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2;

davčna osnova je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za 10 % normirane stroške in obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec.

Poleg normiranih stroškov lahko zavezanec v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela. Akontacija dohodnine se izračuna in plača po stopnji 25 %;

obračuna in plača se prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 % (v breme delodajalca) skladno z drugo alinejo prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 ter četrtega odstavka 143. člena ZPIZ-2.

Pri prejemnikih tega dohodka se presoja tudi obveznost zavarovanja po 18. členu ZPIZ-2. Če za prejemnika dohodka obstaja obveznost vključitve v zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2, se obračuna in plača prispevek delojemalca po stopnji 15,5 % in prispevek delodajalca po stopnji 8,85 %.

Obračuna in plača se prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % in prispevek za poškodbe pri delu po stopnji 0,53 %.

namestnik predsednika in namestnik tajnika občinske volilne komisije

80 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije

člani volilne komisije in njihovi namestniki

20% nadomestila predsednika občinske volilne komisije

predsednik, namestnik predsednika, člani, tajnik in namestnik tajnika posebne občinske volilne komisije iz 3. in 4. odst. 33. člena ZLV

50% nadomestilo določenega za imenovane v volilne komisije v gornjih vrsticah

predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki

predsednik in njegov namestnik

volilnega odbora

za posebne oblike glasovanja predsednik in njegov namestnik ter člani volilnih odborov

znesek treh dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem trajanju v skladu z aktom vlade, ki določa višino dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo

dodatno nadomestilo v višini polovice zgoraj določene dnevnice

zgoraj določena nadomestila povečana za eno ali dve dnevnici glede na trajanje glasovanja

oproščeno plačila dohodnine pod pogoji iz 2. točke 107. člena ZDoh-2

pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 3,17 EUR; pravna podlaga je 8. alinea petega odstavka 20. člena ZPIZ-2 in 9. člen Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,58 EUR (znesek velja za leto 2014); pravna podlaga je 6. točka 18. člena ZZVZZ

če pogoji iz 2. točke 107. člena ZDoh-2 niso izpolnjeni, je nadomestilo obdavčeno v celoti kot drugi dohodek po 105. členu ZDoh-2 (stopnja akontacije dohodnine je 25 %)

 Vir: FURS


ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih