Vse o polletnem poročilu za proračunske uporabnike 3. 8. 2016

Vse o polletnem poročilu za proračunske uporabnike
Proračunski uporabniki morate najkasneje do 15. 8. pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo. Namen poročila je spremljanje poslovanja in pravočasno ukrepanje, da obseg sredstev do konca leta ne bo prekoračen. Preverite, kako pravilno pripraviti letno poročilo, da ne bo nepotrebnih napak...

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v 64. členu določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ, najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, prostojemu ministrstu oziroma županu, posredovati polletno poročilo.

ZIPRS1617 vsebuje obvezno pripravo polletnih poročil izključno iz enega razloga in sicer, da je že med izvrševanjem finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin znotraj proračunskega leta potrebno natančno spremljati poslovanje posameznega uporabnika proračuna in v primeru uvotovitve medletnega primanjkljaja sredstev pravočasno sprejeti ukrepe, s katerimi se zagotovi, da obseg sredstev, določenih v finančnem načrtu posrednega uporabnika, do konca leta ne bo prekoračen.

Vsebina polletnega poročila
Obvezna priprava polletnega poročila torej ne izhaja iz predpisov za pripravo letnih poročil, temveč ZIPRS1617 zahteva poročila z namenom, da se med izvrševanjem tekočega leta ugotovi finančno poslovanje posrednega uporabnika in z ukrepi prepreči morebitno ustvarjanje presežka odhodkov nad prihodki. Ker namen zakonodajalca pri sprejemanju 64. člena ZIPRS1617 ni bila težnja po povečanju birokratizacije in pridobivanju tistih podatkov, ki dejansko ne vplivajo na poslovni razultat, morajo posredni uporabniki proračuna pripraviti polletno poročilo, v katerem izkažejo:
  • podatke o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta, 
  • podatke o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar-junij tekočega leta in
  • oceno realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.
Podatki o sprejetih finančnih načrtih, realizaciji sprejetih finančnih načrtov in ocenah se številčno izkazujejo po denarnem toku v izkazu prihodkov in odhodkov, izkazu finančnih terjatev in naložb in izkazu financiranja.

Poleg številčnih izkazov polletno poročilo izkazuje tudi vsebinske obrazložitve številčnih podatkov. Zgolj izkazan presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku ne pomeni nujno, da je potrebno pripraviti sanacijski načrt. Sanacijski načrt se mora pripraviti vedno, kadar posrednemu uporabniku proračuna obseg sredstev v sprejetem finančnem načrtu, skupaj s presežki iz preteklih let, ne zadošča za pokrivanje vseh odhodkov tekočega leta.

Priprava polletnega poročila
Ministrstvo za finance je pripravilo enotne tabele, ki jih bodo za priprao polletnega poročila izpolnili posredni uporabniki proračunov. Tabele, ki so sestavni del tega navodila so različnen in so pripravljene glede na statusne značilnosti posameznih posrednih proračunskih uporabnikov. Posredni uporabnik proračuna za pripravo polletnega poročila torej izbere tisto, ki je določena na njegovo statusno obliko in sicer:
  1. Javni zavodi in agencije
  2. Javni skladi
  3. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  4. Zavod za zdravstveno zavarovanje
Vse tabele so pripravljene v excel obliki na način, da se seštevki podatkov generirajo avtomatično in so dostopne na spletnih straneh ministrstva za finance.

Posredovanje polletnih poročil
Polletno poročilo se v skladu s prvim odstavkom 64. člena ZIPRS1617 posreduje pristojemu ministrstvu oziroma županu.

60. člen ZIPRS1617 določa, komu morajo posredni uporabniki proračunov v soglasje posredovati sprejete finančne načrte, programe dela in letna poročila o delu. Posledično to pomeni, da je tudi pristojnost za ugotavljanje poslovnega rezultata posrednega uporabnika podeljena tistemu organu, ki je pristojen za izdejo soglasja k sprejetemu finančnemu načrtu.

Obvezna priprava sanacijskega načrta
Tretji odstavek 64. člena ZIPRS1617 določa, da je potrebno pripraviti sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, le v primeru, če iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da do posredni proračunski uporabnik ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki.
Vir: Ministrstvo za finance

Da bi vam olajšali delo in odgovorili na ključna vprašanja kot so kdaj so roki za poročanje, v kakšnem primeru je potrebno narediti sanacijski načrt, na kaj vse je potrebno biti pozorni pri obrazložitvi poročila…) smo 9. 8. 2016 s predavateljico Majdo Gominšek pripravili spletni seminar na temo Polletno poročanje za javni sektor. Več informacij…

ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih