Šola plač za gospodarstvo 2023V sodelovanju s predavateljico Nino Scortegagno Kavčnik predstavljamo Šolo plač za gospodarstvo 2023. Na poglobljenem spletnem tečaju, ki bo potekal prek spleta v treh delih, boste podrobneje spoznali najpomembnejše informacije v povezavi s plačami v zasebnem sektorju. Predstavljen bo delovnopravni vidik obračuna plače, dodatkov, nadomestil, povračil stroškov in poslovne uspešnosti.
 
Udeležbo priporočamo vsem, ki želite poglobiti poznavanje delovnopravnega področja obračuna plač oziroma tistim, ki se želite podrobneje seznaniti z omenjenim področjem.
 
Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 17., 18. in 24. april od 9.00 - 13.00
Predavateljica: Nina Scortegagna Kavčnik
Vsebina:

Mesečna plača delavca je sestavljena in osnovne plače in dodatkov. Delovna in poslovna uspešnost pa sta dela plače le, če za to izpolnjujeta pogoje. Plača, njen obračun in izplačilo je najprej delovnopravni institut. Zato mora, kdor obračunava plače in nadomestila plače, najprej razumeti delovnopravna pravila. Delavec pa je upravičen tudi do povračila stroškov za malico, prevoz in povračila stroškov, ki jih ima na službeni poti. Te je treba najprej določiti v delovnopravnih aktih delodajalca. Šele nato jih davčno obravnavamo. Na seminarju vam bomo predstavili:

1. sklop: (OSNOVNA) PLAČA, MESEČNA PLAČA, MINIMALNA PLAČA, DODATKI
Termin: 17. april od 9.00 - 13.00
 • Plača:
  • Pojem plače, osnovne in mesečne plače.
  • Sestavine mesečne plače.
  • Rok izplačila plače.
  • Način izplačila plače - denar/na roke, osebni račun doma ali v tujini, …
  • Kdaj lahko delodajalec naredi pobot plače in kako.
  • Določanje višine osnovne (mesečne) plače v pogodbi o zaposlitvi in način spremembe višine plače.
  • Načini obračuna plače s konkretnimi izračuni.
  • Obračun neplačane odsotnosti.
 • Minimalna plača:
  • Višina minimalne plače
  • Minimalna osnova za obračun prispevkov
  • Doplačilo do minimalne plače in ali je del plače
  • Kaj je osnova za obračun dodatkov?
  • Kateri dodatki so izvzeti iz minimalne plače?
  • Kateri dodatki se še vedno lahko vštevajo v minimalno plačo
  • Kaj mora delodajalec narediti, če pride do povečanja minimalne plače
 • Dodatki:
  • Dodatki določeni v ZDR-1, kolektivnih pogodbah dejavnosti, pogodbah o zaposlitvi in internih aktih delodajalca.
  • Določanje višine dodatkov - koliko je min. in max.
  • Od katere osnove se dodatek obračunava?
  • Kateri dodatki se med seboj izključujejo?
  • Dodatek za delovno dobo - določanje višine, način obračuna pri delavcih, ki delajo s krajšim delovnim časom. Ali se obračunava tudi od nadomestila plače in nadurnega dela?
  • Dodatek za nadurno delo - določanje višine, nova sodna praksa pri obračunu.
  
2. sklop: OBRAČUN NADOMESTIL PLAČE V BREME DELODAJALCA
Termin: 18. april od 9.00 - 13.00
 • Obračun nadomestila plače za letni dopust, praznik in bolniško:
  • Katera nadomestila plače so v breme delodajalca?
  • Način izračunavanja osnove za nadomestilo za letni dopust in praznik ter bolniško odsotnost s konkretnimi primeri.
  • Kaj se všteva v osnovo za nadomestilo?
  • Kdaj je osnova povprečje zadnjih treh plač in kdaj preteklega meseca?
  • Kako izračunavamo nadomestilo plače po 137/7 in 137/8 ZDR-1?
  • Ali se od nadomestila plače obračunava tudi dodatek za delovno dobo?
  • Ali lahko nadomestilo plače izračunavamo iz plače tekočega meseca?
  • Ali zadnje plače delimo z (efektivnimi) urami ali meseci?
  • Ali se v plače všteva tudi plačilo za nadurno delo, dodatek za nadurno delo, delovna in poslovna uspešnost?
  • Ali je treba zaradi izplačila delovne in poslovne uspešnosti nadomestila plače poračunati?
  • Kaj pomeni, da delavcu pripada nadomestilo v višini, kot če bi delal in kako delodajalec to izračuna?
  • Zaradi katerih razlogov na strani delodajalca delavcu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini?
  • Ali je nadomestilo plače lahko nižje od minimalne plače, kaj pa od zajamčene plače?
  • Ali mora delodajalec prispevke pri nadomestilu plače tudi plačevati od minimalne osnove za obračun prispevkov?
 • Obračun drugih denarnih nadomestil:
  • Za neizrabljen letni dopust.
  • Za skrajšanje odpovednega roka.
  • Za preveč izrabljen letni dopust.
  
3. sklop: POSLOVNA USPEŠNOST IN POVRAČILA STROŠKOV

Termin: 24. april od 9.00 - 13.00
 • Poslovna uspešnost:
  • Mesečno in enkrat letno izplačilo.
  • Način izplačila (v denarju, naravi, …).
  • Kaj če je določena v pogodbi o zaposlitvi, internem aktu ali kolektivni pogodbi?
  • Ali lahko poslovno uspešnost prejmejo tudi družbeniki n poslovodje, ki v družbi niso zaposleni?
  • Katere kriterije in merila lahko delodajalec določi – različno po oddelkih, različno po delavcih, v odvisnosti od efektivne prisotnosti ipd.?
  • Odločbe Zagovornika načela enakosti in sodba Upravnega sodišča v povezavi z merili in kriteriji.
  • Kdaj se del plače za poslovno uspešnost všteva v osnovo, ki šteje za nadomestilo plače in kaj o tem določajo kolektivne pogodbe dejavnosti?
  • Pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec izplača del plače za poslovno uspešnost, ki je ugodneje davčno obravnavan (44. člen ZDoh-2)?
  • Ali se poslovodje lahko izključi iz pravice do plačila poslovne uspešnosti?
  • Kaj je povprečna mesečna plača v Sloveniji?
  • Koliko znaša neobdavčen znesek izplačila, če je bil delavec zaposlen le del leta pri delodajalcu?
  • Ali morajo vsi delavci izplačilo prejeti hkrati?
  • Kako je obdavčena poslovna uspešnost, če presega neobdavčen znesek?
  • Poročanje o poslovni uspešnost v REK-0, polje M.
  • Kaj nadzira ZPIZ v zvezi s poročanjem o poslovni uspešnosti in zakaj?
 • Povračila stroškov:
  • Prevoz na delo in z njega ter regres za prehrano
  • Koliko najmanj in največ lahko znaša povračilo?
  • Kje mora delodajalec določiti delovnopravno višino povračila?
  • Ali je delodajalec dolžan delodajalcu izplačevati povečane stroške prevoza (selitev tekom trajanja delovnega razmerja)?
  • Ali lahko delodajalec delavcu povrne stroške prevoza po najcenejši karti javnega prevoza? Kaj pa po dnevni karti?
  • Ali mora delodajalec delavcu nujno strošek prevoza povračati po kilometrini?
  • Kdaj se šteje, da javni prevoz ni mogoč?
  • Kateri daljinomer mora delodajalec uporabljati?
  • Ali je pomembna razdalja od bivališča do običajnega postajališča?
  • Ali lahko delodajalec delavcem kljub odsotnosti povrne strošek prevoza in regres za prehrano?
  • Koliko znaša povračilo prehrane, če ima delavec več delodajalcev?
  • Ali lahko delodajalec delavcu prehrano povrne tudi, če dela manj kot 4 ure na dan?
  • Ali mora delodajalec delavcu v primeru zagotovljene prehrane doplačati razliko med ekonomsko vrednostjo obroka in denarnim povračilom?
  • Ali delavcu za 5 urno službeno pot pripada dnevnica ali regres za prehrano?
  • Ali lahko delodajalec delavcu povrne strošek prehrane šele, če je na delu prisoten 6 ali več ur?
  • Ali delavcem za delo preko polnega delovnega časa pripada dodatno povračilo za prehrano?
  • Kako delodajalec povračilo za prehrano izračuna pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa?
  • Kako delodajalec delavcu povrne strošek prehrane in prevoza, če ima delavec dva delodajalca?
  • Davčna ureditev povračila stroška prevoza na delo in z njega ter regresa za prehrano.
 • Povračilo stroškov za službeno potovanje:
  • Kakšno je štetje delovnega časa delavca na službeni poti? Se vanj všteva le čas, ko delavec dela ali tudi čas, ki ga porabi za potovanje?
  • Kakšen je način in rok povračila stroškov?
  • Katere stroške prevoza lahko delodajalec delavcu povrne (vlak, letalo, …)?
  • Kaj če se delavec na pot odpravi z drugim prevozom, kot je zapisan v potnem nalogu?
  • Kakšna mora biti velikost povračila kilometrine za uporabo lastnega vozila?
  • Povračilo stroškov prenočevanja in drugih.
  • Kje mora delodajalec določiti višino dnevnic?
  • Kakšna je davčna obravnava dnevnic?
  • Ali je dnevnice treba v primeru zagotovljenih obrokov nujno zmanjšati in za koliko?
  • Ali sta davčna uredba in uredba za tujino za zasebnega delodajalca delovnopravna predpisa?
  • Ali terenskemu delavcu pripada dnevnica?
  • Kdaj je delavec upravičen do terenskega dodatka in nadomestila za ločeno življenje in ali je izplačilo le-teh obvezno?
 • Terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje:
  • Ali je nujno, da ju delodajalec delavcu izplača?
  • Kdaj pa je nujno?
  • Kdaj delavcu ti dve pravici pripadata in v kakšni višini?
  • Kakšna je njuna davčna obravnava?


Predavatelji

Nina Scortegagna Kavčnik

je specializirana za področje delovnega prava. Je samozaposlena v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s.p.. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni.


Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na strokovnih konferencah kot so Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 strokovnih  in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega področja: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za interventno zakonodajo. Več o njej si lahko preberete na www.ninascortegagna.si.
Preberi več ...

Ostale informacije

Cena zgodnje prijave (do 5. 4. 2023): 580 € + DDV
V ceni je vključno:
 • udeležba na 3 sklopih spletnih seminarjev,
 • strokovna literatura za vsak sklop
 • 7-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja vsakega sklopa.
Redna cena: 690 € + DDV


Možna je tudi prijava na posamezni sklop.
Cena prijave na posamezni sklop po vaši izbiri: 250 € + DDV


Prijava na seminar

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec.
POMEMBNO: Odjave so možne najkasneje 7 dni pred pričetkom izobraževanja.
 ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Terminal za gotovinska in negotovinska plačila s paleto možnosti za povezavo. Na predstavitev Dotypay
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih