Plače, povračila stroškov in drugi prejemki v javnem sektorjuPlača, povračila stroškov in drugi prejemki sodijo med eno temeljnih pravic iz delovnega razmerja. Javni uslužbenec namreč sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se zaveže, da bo za plačilo opravljal delo za delodajalca. Ker pa gre za delodajalca in javnega uslužbenca, torej za javni sektor, je ob dejstvu, da je pri urejanju delovnih razmerij ter pravic in obveznosti treba ravnati skladno s predpisi in kolektivnimi pogodbami, nujno treba upoštevati tudi dejstvo, da gre praviloma za rabo javnih sredstev. Vse navedeno pritrjuje zavedanju, da morajo vsi, ki so pristojni in odgovorni za zakonito ravnanje na tem področju, poznati pravno ureditev.

Področje plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju se pogosto spreminja, zato je za zakonito ravnanje in zagotavljanje pravic zaposlenim treba spremljati ureditev v predpisih in kolektivnih pogodbah, prav tako pa je treba slediti tako sodni praksi kot tudi pojasnilom in usmeritvam ter navodilom pristojnih ministrstev. Vse navedeno je še posebej pomembno v zadnjem obdobju, ko je treba zaradi epidemije upoštevati tudi interventne oziroma začasne ukrepe na tem področju (PKP zakoni).

Cilj seminarja je predstaviti pravne podlage na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki jih morajo poznati osebe delodajalca, pristojne za kadrovsko poslovanje, za določanje in obračun ter za izplačilo plač in povračil stroškov javnim uslužbencem. Udeležbo na seminarju torej priporočamo vsem, ki bi se želeli podrobneje spoznati z obračunavanjem plač v javnem sektorju.
  
Dnevni red
Termin spletnega seminarja: 26. 5. 2021 od 9.00 do 13.00
Vsebina:
 

Plačni sistem javnega sektorja

Pravne podlage:
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (obseg veljavnosti, sestava plače, plačne skupine in plačne podskupine, pravila glede določanja, obračunavanja in izplačevanja plač za javne uslužbence, direktorje/ravnatelje in funkcionarje)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (orientacijska delovna mesta, višina in pogoji za izplačevanje dodatkov, ureditev redne delovne uspešnosti)
 • Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev – tarifni deli
 • Uredbe vlade (napredovanje v plačne razrede, plače direktorjev, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in prodaje blaga in storitev na trgu, položajni dodatek, plače za delo v tujini, enotna metodologija)
 • Pravilniki (uvrstitve direktorjev v plačne razrede, merila in kriteriji za delovno uspešnost direktorjev).
 
Določitev osnovne plače:
 • Določitev plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva
 • Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob zaposlitvi, premestitvi in imenovanju oziroma napredovanju v naziv ali višji naziv

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje v višji plačni razred:
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje in napredovanje v višji plačni razred
 • Ocenjevanje v času razglašene epidemije virusa COVID-19.
 
Nagrajevanje delovne uspešnosti:
 • Redna delovna uspešnost
 • Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
 • Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Dodatki:
 • Ureditev dodatkov v ZSPJS in v Kolektivni pogodbi za javni sektor
 • Preglede dodatkov in pravil za izplačevanje
 • Dodatki na podlagi interventne zakonodaje (PKP)

 

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

Pravne podlage:
 • Ureditev v ZDR-1 in ZUJF
 • Pregled kolektivnih pogodb
 • Uredba – povračilo stroškov na službeni poti v tujini

Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov :
 • Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov (regres za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade, stroški na službenem potovanju)
 • Predstavitev višin in pogojev za izplačevanje povračil stroškov
 • Preglede nekaterih primerov in sodne prakse
 

Ostale informacije

Cena udeležbe za uporabnike Saop/Opal/MIT programskih rešitev: 149 € + DDV
Cena vključuje literaturo in 60-dnevni dostop do posnetka spletnega seminarja.

Redna cena: 179 € + DDV


Prijava na spletni seminar

Za prijavo izpolnite zahtevana polja spodaj.
Uporabniki iCentra se lahko prijavite tudi preko portala http://moj.saop.si
ERP sistem za srednje veliko in veliko podjetje ali javni zavod. Na predstavitev iCenter
Spletni računovodski program za računovodski servis ali malo podjetje. Na predstavitev Minimaxa
Poslovni dokumentni sistem in podpora e-računom. Na predstavitev eRegistrator
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih